Przebieg awarii na stacji Elektroenergetycznej Rogowiec 17 maja 2021 r.

Przebieg awarii na stacji Elektroenergetycznej Rogowiec 17 maja 2021 r.

Materiał został opracowany na podstawie ustaleń wewnętrznej Komisji Badania Zakłócenia w PSE i ma charakter informacyjny.

 


Rynek i system elektroenergetyczny 2030 - prezentacja

Rynek i system elektroenergetyczny 2030 - prezentacja

Jak powinien zmienić się rynek energii elektrycznej, by wspierać bilansowanie zasobów systemu? Ile OZE "zmieści się" w systemie? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące przyszłości systemu elektroenergetycznego można znaleźć w prezentacji prezesa PSE Eryka Kłossowskiego.

Prezentacja została przygotowana na potrzeby zorganizowanej przez Forum Energii konferencji "Energetyka 2030. Nowa energia do zmian", która odbyła się 7 grudnia 2020 roku.

 


Digitalizacja rynku energii elektrycznej

Digitalizacja rynku energii elektrycznej

Już wkrótce PSE będą zarządzać i administrować centralnym systemem informacji rynku energii, na potrzeby realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego. W artykule przedstawiono cele funkcjonowania CSIRE, opisano sposób jego funkcjonowania oraz kluczowe elementy systemu. Artykuł po raz pierwszy ukazał się w czasopiśmie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” nr 3/21 (783).


Usuwanie kolizji z liniami najwyższych napięć

Usuwanie kolizji z liniami najwyższych napięć

Do przesyłu energii elektrycznej wykorzystywane są linie najwyższych napięć (NN). Zarządzają nimi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące obowiązki operatora systemu przesyłowego na terytorium całego kraju. Linie NN muszą znajdować się w odpowiedniej odległości poziomej i pionowej od innych obiektów. Jeżeli w pobliżu istniejącej linii ma powstać nowa infrastruktura, może dojść do kolizji. W artykule przedstawiono, na jakich zasadach są one usuwane.


Zarządzanie roszczeniami w procesie inwestycyjnym

Zarządzanie roszczeniami w procesie inwestycyjnym
Zarządzanie roszczeniami jest jednym z kluczowych aspektów prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym inwestycji budowlanych. W artykule opisano m.in. rodzaje roszczeń kontraktowych i metodykę zarządzania nimi. Przedstawiono również ewolucję sposobu zarządzania roszczeniami w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, operatorze elektroenergetycznego systemu przesyłowego.

Bezpieczeństwo energetyczne w dobie neutralności klimatycznej

Bezpieczeństwo energetyczne w dobie neutralności klimatycznej

Przedstawiamy analizę przygotowaną przez Narodowe Centrum Analiz Energetycznych dotyczącą alternatywnych scenariuszy zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej przy minimalizacji emisji gazów cieplarnianych. Raport nie stanowi oficjalnego stanowiska PSE.

Let us present the study conducted at the National Centre for Energy Analyses (NCAE) concerning alternative scenarios for ensuring continuity of electricity supply while minimizing greenhouse gas emissions. The analysis in no way reflects the official position of PSE.


Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania

Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania
Przedstawiamy eksperckie opracowanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych "Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania".

Dokument jest dostępny na stronie internetowej.

 


Rynek energii elektrycznej w UE: dobry, zły i brzydki

Rynek energii elektrycznej w UE: dobry, zły i brzydki


Europejski rynek energii elektrycznej - diagnoza

Europejski rynek energii elektrycznej - diagnoza

Sytuowanie obiektów i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii NN

Sytuowanie obiektów i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii NN

Część terenu zajmowanego przez linie elektroenergetyczne najwyższych napięć jest całkowicie wyłączona z użytkowania, a na części istnieją ograniczenia w użytkowaniu. W artykule przedstawiono zasady ustalania szerokości pasa technologicznego, opisano oddziaływanie linii na środowisko oraz wymagania  związane z sytuowanie obiektów w pobliżu linii.