Budowa linii Czarna –Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym

Projekt „Budowa linii Czarna - Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Ministerstwem Energii w dniu 29 grudnia 2017 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 136,8 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok.  228,6 mln zł.

 

Cel:

Celem Projektu jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-zachodniej części Polski. Realizacja inwestycji ma na celu wzmocnienie układu sieci w zakresie wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec.

 

Efekty:

W ramach projektu budowana jest linia 400 kV Czarna - Pasikurowice. Szacowana długość linii wyniesie około 83 km (w tym budowa nowej linii – ok. 50 km, a wymiana przewodu odgromowego ok. 33 km). Planowana trasa przebiega przez obszar 14 gmin województwa dolnośląskiego.

Ponadto rozbudowywana będzie stacja 440/110 kV Pasikurowice, w ramach której przewiduje się wykonanie prac w zakresie rozdzielni 400 kV, rozdzielni 110 kV, potrzeb własnych, obwodów wtórnych, łączności, telekomunikacji i teleinformatyki, infrastruktury oraz zakup i montaż autotransformatora.