Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym

Projekt „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją  stacji w tym ciągu liniowym” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Ministerstwem Energii w dniu 29 grudnia 2017 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 237,99 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok.  528,2 mln zł.

 

Cel:

Celem Projektu jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-zachodniej części Polski. Inwestycja ma na celu wzmocnienie układu sieci w zakresie wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec. Ponadto, realizacja Projektu wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE oraz na poprawę warunków wyprowadzenia mocy z Elektrowni Turów.

 

Efekty:

W ramach projektu budowana jest linia 400 kV Mikułowa – Czarna. Szacowana długość linii wyniesie około 133 km (w tym budowa nowej linii to ok. 100 km oraz modernizacja istniejącej linii to ok. 33 km) Planowana trasa przebiega przez obszar 14 gmin województwa dolnośląskiego

Ponadto modernizowana będzie stacja 400/220/110 kV Mikułowa w celu wprowadzenia do niej nowobudowanej linii. Jednocześnie, obecnie trwają prace związane z rozbudową stacji Mikułowa w zakresie rozbudowy i modernizacji stacji 400/220/110 kV, przeprowadzenia prac w celu rozbudowy i modernizacji rozdzielni 400 kV w technologii napowietrznej, budowę obiektów pomocniczych, a także wykonania przebudowy odcinka linii napowietrznej 220 kV Leśniów, budowa budynku przekaźników rozdzielni 400 kV wraz z przyłączami i instalacjami.

Trasa budowanej linii w ramach projektu będzie przebiegać na terenie województwa dolnośląskiego.