Raport 2005 KSECZĘŚĆ I
Raport z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznegow 2005 roku
( Dane operatywne* - wielkości brutto )1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE


1.1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE ELEKTROWNI
Tabela nr 1.1 Struktura mocy zainstalowanej w KSE
Tabela nr 1.2 Struktura mocy osiągalnej w KSE
Rysunek nr 1.1 Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2005 r.
Rysunek nr 1.2 Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2005 r.

1.2. MOC ZAINSTALOWANA W KSE W LATACH 1960÷2005
Rysunek nr 1.3 Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960 ÷ 2005

2.WYKORZYSTANIE MOCY OSIĄGALNEJ W ELEKTROWNIACH ZAWODOWYCH

2.1. WARTOŚCI ŚREDNIE MIESIĘCZNE W 2005 ROKU
Tabela nr 2.1 Wykorzystanie mocy osiągalnej w elektrowniach zawodowych w poszczególnych miesiącach 2005 r. - wartości średnie miesięczne ze szczytu wieczornego dni roboczych
Rysunek nr 2.1 Wykorzystanie mocy osiągalnej elektrowni zawodowych w poszczególnych miesiącach 2005 r. wartości średnie miesięczne ze szczytu wieczornego dni roboczych

2.2. WARTOŚCI ŚREDNIE ROCZNE W LATACH 1994÷2005
Tabela nr 2.2 Wykorzystanie mocy osiągalnej w elektrowniach zawodowych w latach 1994÷2005 - wartości średnie roczne ze szczytu wieczornego dni roboczych
Rysunek nr 2.2 Wykorzystanie mocy osiągalnej elektrowni zawodowych w latach 1994÷2005 - wartości średnie roczne ze szczytu wieczornego dni roboczych


3. MOC DYSPOZYCYJNA ELEKTROWNI KRAJOWYCH ORAZ POSTOJE JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH CENTRALNIE DYSPONOWANYCH W 2005 ROKU

Tabela nr 3.1 Zestawienie czasów postojów planowych i nieplanowych JWCD w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Tabela nr 3.2 Zestawienie średnich miesięcznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w 2005 r.
Tabela nr 3.3 Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego z dni roboczych w latach 1997÷2005


4. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC


4.1. MAKSYMALNE I MINIMALNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W 2005 ROKU I SPOSÓB JEGO POKRYCIA
Rysunek nr 4.1 Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc
Rysunek nr 4.2 Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokrycia
Rysunek nr 4.3 Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokrycia
Rysunek nr 4.4 Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego
Tabela nr 4.1 Maksymalne wielkości obciążenia elektrowni krajowych i krajowego zapotrzebowania na moc w szczytach wieczornych dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2005 r., oraz daty w których prezentowane wielkości wystąpiły
Tabela nr 4.2 Minimalne wielkości obciążenia elektrowni krajowych i krajowego zapotrzebowania na moc w szczytach wieczornych dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2005 r., oraz daty w których prezentowane wielkości wystąpiły

4.2. ŚREDNIE MIESIĘCZNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W 2005 ROKU NA TLE DANYCH HISTORYCZNYCH
Tabela nr 4.3 Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w roku 2005 na tle danych historycznych
Rysunek nr 4.5 Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w roku 2005 na tle danych historycznych

4.3. ŚREDNIE ROCZNE I MAKSYMALNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W LATACH 1980÷2005.
Tabela nr 4.4 Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 ÷ 2005.
Rysunek nr 4.6 Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 ÷ 2005.5. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ


Rysunek nr 5.1 Saldo wymiany mocy z zagranicą w szczycie wieczornym w poszczególnych dniach 2005 r.6. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM (KSE)

Rysunek nr 6.1 Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2005 r.
Tabela nr 6.1 Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich z dni roboczych dla 2004 i 2005 r.
Tabela nr 6.2 Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich z dni roboczych dla 2004 i 2005 r.7. KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYUCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Rysunek nr 7.1 Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, w poszczególnych miesiącach 2004 i 2005 r.
Rysunek nr 7.2 Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2005 r.
Tabela nr 7.1 Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2003 ÷ 2005
Tabela nr 7.2 Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej (w GWh) w latach 1981÷ 2005
Rysunek nr 7.3 Produkcja energii elektrycznej w latach 1950 ÷ 2005
Rysunek nr 7.4 Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2005 r.
Rysunek nr 7.5 Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1981÷20058. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

Rysunek nr 8.1 Godzinowe zdolności przesyłowe netto (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2005 r.
Tabela nr 8.1 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą (w MWh) w 2005 r.9. PRACA SIECI

9.1. ANALIZA PRACY LINII NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ
Tabela nr 9.1 Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750, 400, 220 kV w 2005 r.
Tabela nr 9.2 Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 220, 400, 750 kV w latach 1988÷2005
Rysunek nr 9.1 Średnia ilość wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988 ÷2005
Rysunek nr 9.2 Średni czas trwania wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988÷2005

9.2. ANALIZA PRACY TRANSFORMATORÓW NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ
Tabela nr 9.3 Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750, 400, 220 kV w 2005 r.
Tabela nr 9.4 Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 220, 400, 750 kV w latach 1988÷2005
Rysunek nr 9.3 Średnia ilość wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988÷2005
Rysunek nr 9.4 Średni czas trwania wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988÷2005


10. POZIOMY NAPIĘĆ

Tabela nr 10.1 Poziomy napięć w wybranych węzłach sieci NN w 2005 r.


11. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabeli nr 11.1 Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2005 r.12. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rysunek nr 12.1 Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach roku 2005
Rysunek nr 12.2 Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2005 r.
Rysunek nr 12.3 Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2005 roku.
Rysunek nr 12.4 Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2005 r.
Tabela nr 12.1 Minimalna, maksymalna i średnia roczna częstotliwość: w latach 1980 ÷2005
Rysunek nr 12.5 Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2005


*) Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE


1.1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE ELEKTROWNI

Tabela nr 1.1 Struktura mocy zainstalowanej w KSE w [MW]

 
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
Ogółem
34 804
34 715
34 673
Elektrownie zawodowe
32 268
32 162
32 120
El. zawodowe cieplne, w tym:
30 147
29 994
29 927
   na węglu kamiennym
20 328
20 411
20 352
   na węglu brunatnym
9 304
8 856
8 806
   gazowe
515
727
769
El. zawodowe wodne
2 121
2 168
2 193
Elektrownie przemysłowe
2 536
2 553
2 553
JWCD
25 061
24 734
24 884
nJWCD
9 743
9 981
9 789


Tabela nr 1.2 Struktura mocy osiągalnej w KSE w [MW]

 
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
Ogółem
34 209
34 114
34 544
Elektrownie zawodowe
31 933
31 851
32 304
El. zawodowe cieplne, w tym:
29 719
29 636
30 036
   na węglu kamiennym
20 411
20 509
20 452
   na węglu brunatnym
8 793
8 598
8 819
   gazowe
515
529
765
El. zawodowe wodne
2 214
2 215
2 268
Elektrownie przemysłowe
2 276
2 263
2 240
JWCD
25 013
24 900
25 346
nJWCD
9 196
9 214
9 198


Rysunek nr 1.1 Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2005 r.Rysunek nr 1.2 Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2005 r.1.2. MOC ZAINSTALOWANA W KSE W LATACH 1960÷2005

Rysunek nr 1.3 Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960 ÷ 20052. WYKORZYSTANIE MOCY OSIĄGALNEJ W ELEKTROWNIACH ZAWODOWYCH

2.1. WARTOŚCI ŚREDNIE MIESIĘCZNE W 2005 ROKU

Tabela nr 2.1 Wykorzystanie mocy osiągalnej w elektrowniach zawodowych w poszczególnych miesiącach 2005 r. - wartości średnie miesięczne ze szczytu wieczornego dni roboczych w [MW]

Wyszczególnienie
M   i   e   s   i    ą   c   e
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Moc osiągalna
32 120
32 098
32 071
32 066
32 076
32 076
32 088
32 089
32 109
32 110
32 110
32 248
Obciążenie
21 645
22 026
21 810
19 609
18 222
16 881
16 824
17 637
19 735
21 313
22 701
23 429
Rezerwy
8 333
7 961
6 703
6 181
6 455
7 392
7 171
7 244
5 566
5 097
5 855
6 296
Remonty  kapitalne i średnie
370
360
1 772
4 044
4 907
4 575
4 943
4 246
3 605
2 409
1 078
246
Remonty. awaryjne
404
659
494
468
482
797
653
682
818
714
607
463
Pozostałe ubytki. minus przeciążenia i rozruch inwestycyjny
1 367
1 092
1 293
1 763
2 011
2 431
2 498
2 281
2 385
2 576
1 869
1 815Rysunek nr 2.1 Wykorzystanie mocy osiągalnej elektrowni zawodowych w poszczególnych miesiącach 2005 r. - wartości średnie miesięczne ze szczytu wieczornego dni roboczych2.2. WARTOŚCI ŚREDNIE ROCZNE W LATACH 1994÷2005

Tabela nr 2.2 Wykorzystanie mocy osiągalnej w elektrowniach zawodowych w latach 1994÷2005 - wartości średnie roczne ze szczytu wieczornego dni roboczych w [MW]

Wyszczególnienie
L a t a
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Moc  osiągalna
29 161
29 335
29 408
29 887
30 100
30 799
30 691
30 994
31 276
31 561
31 887
32 105
Obciążenie
17 435
17 780
18 185
18 118
18 224
18 170
18 596
18 617
18 462
19 468
19 939
20 137
Rezerwy
5 591
5 797
5 608
5 690
6 178
6 063
7 143
6 761
7 489
7 174
7 061
6 698
Remonty  kapitalne i średnie
3 794
3 430
3 242
3 229
2 692
3 106
2 789
3 239
2 671
2 667
2 695
2 712
Remonty awaryjne
551
505
403
353
393
790
437
599
543
529
420
606
Pozostałe ubytki minus przeciążenia    i rozruch inwestycyjny
1 790
1 823
1 970
2 497
2 613
2 670
1 726
1 778
2 111
1 723
1 772
1 952Rysunek nr 2.2 Wykorzystanie mocy osiągalnej elektrowni zawodowych w latach 1994 ÷2005. - wartości średnie roczne ze szczytu wieczornego dni roboczych3. MOC DYSPOZYCYJNA ELEKTROWNI KRAJOWYCH ORAZ POSTOJE JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH CENTRALNIE DYSPONOWANYCH W 2005 ROKU

Tabela nr 3.1 Zestawienie czasów postojów planowych i nieplanowych JWCD w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Grupa jednostek wytwórczych
Moc osiągalna JWCD
[MW]
Liczba JWCD
Postoje planowe
Postoje nieplanowe
Liczba odstawień
Łączny czas postoju [h]
Liczba odstawień na blok
Średni czas postoju [h]
Liczba odstawień
Łączny czas postoju [h]
Liczba odstawień na blok
Średni czas postoju [h]
JWCD cieplne 50 MW
135
3
0
0
0
0
0
0
0
0
JWCD cieplne 120 MW
3 303
27
54
22 749,3
2
842,6
108
2 476
4
91,7
JWCD cieplne 200 MW
13 305
60
131
43 612,2
2,2
726,9
355
14 688
5,9
244,8
JWCD cieplne 360 MW
5 962
16
64
17 166,0
4
1 072,90
52
1 183
3,3
73,9
JWCD cieplne 500 MW
1 095
2
3
2 089,0
1,5
1 044,50
19
343
9,5
171,4
Razem
23 800
108
252
85 617
-
-
534
18 690
-
-Tabela nr 3.2 Zestawienie średnich miesięcznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego dni roboczych w 2005 r. w [MW]

Wyszczególnienie
M   i   e   s   i    ą   c   e
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Moc osiągalna
34 382
34 360
34 334
34 329
34 339
34 332
34 333
34 333
34 353
34 350
34 350
34 488
Moc dyspozycyjna
31 086
31 160
29 624
26 690
25 475
25 005
24 739
25 648
26 169
27 468
29 728
30 908
Relacje mocy dyspozycyjnej do osiągalnej w %
90,4
90,7
86,3
77,7
74,2
72,8
72,1
74,7
76,2
80
86,5
89,6Tabela nr 3.3 Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych ze szczytu wieczornego z dni roboczych w latach 1997÷2005 w [MW]

Wyszczególnienie
L a t a
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Moc osiągalna
32 698
32 585
33 278
33 177
33 386
33 659
33 854
34 113
34 544
Moc dyspozycyjna
24 838
25 384
25 177
26 635
26 323
26 873
27 589
27 977
27 802
Relacja mocy dyspozycyjnej do osiągalnej w %
76
77,9
75,7
80,3
78,8
79,8
81,5
82
80,54. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

4.1. MAKSYMALNE I MINIMALNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W 2005 ROKU I SPOSÓB JEGO POKRYCIA

Rysunek nr 4.1 Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc
Rysunek nr 4.2 Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokrycia
Rysunek nr 4.3 Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc i sposób jego pokrycia


Rysunek nr 4.4 Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego
Tabela nr 4.1 Maksymalne wielkości obciążenia elektrowni krajowych i krajowego zapotrzebowania na moc w szczytach wieczornych dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2005 r. w [MW], oraz daty w których prezentowane wielkości wystąpiły

Wyszczególnienie
M   i   e   s   i    ą   c   e
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Obciążenie elektrowni zawodowych cieplnych
21 808
21 399
21 825
19 144
18 197
16 983
17 220
17 229
19 250
20 968
22 359
22 660
dzień miesiąca
26
17
1
28
10
2
14
30
20
19
24
22
Obciążenie elektrowni wodnych
1 442
1 478
1 585
1 675
1 098
764
606
1 54
1 564
1 476
1 50
1 582
dzień miesiąca
26
21
25
19
4
9
12
31
30
20
28
20
Obciążenie elektrowni przemysłowych
1 172
1 214
1 228
1 011
842
769
796
82
947
1 138
1 25
1 233
dzień miesiąca
28
28
2
1
13
23
8
17
30
28
24
2
Krajowe zapotrzebowanie na moc
22 498
22 290
22 078
19 56
18 482
16 928
17 021
19 004
19 866
21 469
22 946
23 477
dzień miesiąca
26
8
1
1
10
2
28
31
29
19
24
21Tabela nr 4.2 Minimalne wielkości obciążenia elektrowni krajowych i krajowego zapotrzebowania na moc w szczytach wieczornych dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2005 r.w [MW], oraz daty w których prezentowane wielkości wystąpiły

Wyszczególnienie
M   i   e   s   i    ą   c   e
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Obciążenie elektrowni zawodowych cieplnych
19 344
20 111
18 142
17 175
16 284
15 680
15 842
16 048
17 339
19 260
20 299
20 917
Dzień miesiąca
3
18
29
7
31
27
4
12
1
3
4
27
Obciążenie elektrowni wodnych
1 127
1 135
995
956
525
313
260
470
888
1 099
945
899
dzień miesiąca
31
14
11
5
31
29
14
4
16
24
3
16
Obciążenie elektrowni przemysłowych
1 040
1 114
995
852
721
673
695
726
802
955
1 107
1 121
dzień miesiąca
10
3
31
29
30
3
1
22
1
4
9
30
Krajowe zapotrzebowanie na moc
21 170
21 288
19 297
18 514
16 832
16 210
16 150
16 865
18 508
19 978
21 267
21 727
dzień miesiąca
10
14
29
7
31
27
1
5
2
3
2
27
4.2. ŚREDNIE MIESIĘCZNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W 2005 ROKU NA TLE DANYCH HISTORYCZNYCH

Tabela nr 4.3 Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w roku 2005 na tle danych historycznych w [MW]

Lata
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Miesiące
Styczeń
22 336
21 330
20 973
21 604
21 435
20 934
21 501
22 319
21 727
Luty
20 759
20 611
20 897
20 525
20 585
19 685
21 210
21 181
21 743
Marzec
20 363
20 217
19 627
20 042
20 041
19 516
20 064
20 642
21 208
Kwiecień
19 006
18 086
17 811
18 109
18 493
17 803
18 538
19 088
19 093
Maj
16 240
16 165
16 177
16 061
16 184
15 964
16 545
17 629
17 844
Czerwiec
15 138
15 014
15 081
15 535
15 663
15 433
15 883
16 606
16 579
Lipiec
14 837
14 972
14 693
15 406
15 248
15 153
15 819
16 557
16 573
Sierpień
15 730
15 976
15 626
16 258
15 954
15 982
16 687
17 525
17 695
Wrzesień
17 674
17 715
17 188
18 174
18 112
17 936
18 126
18 968
19 318
Październik
20 189
19 728
19 473
19 202
19 005
19 662
20 228
20 428
20 698
Listopad
21 687
21 621
21 204
20 462
21 035
20 745
21 134
21 559
22 152
Grudzień
22 351
21 976
21 520
20 963
21 947
22 379
21 783
22 077
22 849Rysunek nr 4.5 Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w szczytach wieczornych z dni roboczych w roku 2005 na tle danych historycznych4.3. ŚREDNIE ROCZNE I MAKSYMALNE KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W LATACH 1980÷2005

Tabela nr 4.4 Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 ÷ 2005

Rok
Krajowe zapotrzebowanie średnie roczne
Krajowe zapotrzebowanie maksymalne
[MW]
[MW]
1980
17446
20826
1981
16925
20122
1983
17176
20430
1985
18800
22832
1988
20227
24685
1989
20240
24267
1990
18510
23392
1991
18203
23290
1992
17625
21495
1993
17989
22749
1994
18019
22050
1995
18410
23056
1996
18657
23439
1997
18758
24337
1998
18576
23384
1999
18326
22821
2000
18549
22289
2001
18586
22868
2002
18372
23207
2003
18913
23288
2004
19512
23108
2005
19777
23477Rysunek nr 4.6 Krajowe zapotrzebowanie maksymalne i średnie roczne w dniach roboczych w latach 1980 ÷ 2005.
5. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rysunek nr 5.1 Saldo wymiany mocy z zagranicą w szczycie wieczornym w poszczególnych dniach 2005 r.
6. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM (KSE)

Rysunek nr 6.1 Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2005 r.
Tabela nr 6.1 Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich z dni roboczych dla 2004 i 2005 r.

Lp.
Składnik
2004 r.
2005 r.
Dynamika
[MW]
[MW]
[%]
1
Moc osiągalna elektrowni krajowych
34 161,0
34 357,0
100,6
1.1
z tego: JWCD
24 962,4
25 329,9
101,5
1.1.1
  - Cieplne
23 458,2
23 801,8
101,5
1.1.2
  - Wodne
1 504,2
1 528,1
101,6
1.2
  nJWCD
9 198,60
9 027,1
98,1
1.2.1
  - Zawodowe cieplne
6 214,3
6 051,0
97,4
1.2.2
  - Zawodowe wodne
710,1
724,3
102
1.2.3
  - Przemysłowe
2 274,2
2 251,8
99
2
Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych
6 315,7
6 712,3
106,3
2.1
z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi
1 437,0
1 321,4
92
2.2
  Spowodowane remontami średnimi
1 258,3
1 390,5
110,5
2.3
  Spowodowane remontami bieżącymi
414,8
485,5
117
2.4
  Spowodowane remontami awaryjnymi
420,3
606,3
144,3
2.5
  Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi
1 700,6
1 767,2
103,9
2.6
  Ciepłownicze
1 084,7
1 141,4
105,2
2.7
  Sieciowe
48,8
75,9
155,5
3
Moc dodatkowa
131,5
157,8
120
3.1
  Przeciążenia
9,7
9,6
99
3.,2
  Rozruch inwestycyjny
121,8
148,2
121,7
4
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych
27 976,7
27 801,9
99,4
4.1
z tego: JWCD
22 404,9
22 308,5
99,6
4.1.1
  - Cieplne
21 065,8
20 960,4
99,5
4.1.2
  - Wodne
1 339,1
1 348,1
100,7
4,2
  nJWCD
5 572,0
5 493,6
98,6
4.2.1
  - Zawodowe cieplne
4 033,4
3 974,2
98,5
4.2.2
  - Zawodowe wodne
561,4
552,8
98,5
4.2.3
  - Przemysłowe
977,2
966,6
98,9
5
Obciążenie elektrowni krajowych
20 915,9
21 104,0
100,9
5.1
z tego: JWCD
16 379,7
16 541,5
101
5.1.1
  - Cieplne
15 641,7
15 745,9
100,7
5.1.2
  - Wodne
738
795,6
107,8
5.2
  nJWCD
4 536,2
4 562,5
100,6
5.2.1
  - Zawodowe cieplne
3 261,2
3 316,2
101,7
5.2.2
  - Zawodowe wodne
297,8
279,7
93,9
5.2.3
  - Przemysłowe
977,2
966,6
98,9
6
Rezerwy mocy w elektrowniach cieplnych
6 196,3
5 872,5
94,8
6.1
z tego: JWCD
5 424,1
5 214,5
96,1
6.2
  nJWCD
772,2
658
85,2
7
Krajowe saldo wymiany międzynarodowej
-1 412,8
-1 327,1
93,9
8
Krajowe zapotrzebowanie na moc pokryte
19 419,8
19 776,7
101,8
9
Korekty poboru mocy
1,5
0,8
55
10
Krajowe zapotrzebowanie na moc normalne
19 421,2
19 777,0
101,8Tabela nr 6.2 Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich z dni roboczych dla 2004 i 2005 r.

Lp.
Składnik
2004 r.
2005 r.
Dynamika
[MW]
[MW]
[%]
1
Moc osiągalna elektrowni krajowych
34 161,0
34 357,0
100,6
1.1
z tego: JWCD
24 962,4
25 329,9
101,5
1.1.1
  - Cieplne
23 458,2
23 801,0
101,5
1.1.2
  - Wodne
1 504,2
1 528,1
101,6
1.2
  nJWCD
9 198,6
9 027,1
98,1
1.2.1
  - Zawodowe cieplne
6 214,3
6 051,0
97,4
1.2.2
  - Zawodowe wodne
710,1
724,3
102
1.2.3
  - Przemysłowe
2 274,2
2 251,8
99
2
Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych
6 438,6
6 829,4
106,1
2.1
z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi
1 440,3
1 324,8
92
2.2
  Spowodowane remontami średnimi
1 267,5
1 399,3
110,4
2.3
  Spowodowane remontami bieżącymi
440,6
506,5
115
2.4
  Spowodowane remontami awaryjnymi
407,7
610,1
149,6
2.5
  Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi
1 761,7
1 807,9
102,6
2.6
  Ciepłownicze
1 120,8
1 180,8
105,4
2.7
  Sieciowe
93,7
125,1
133,5
3
Moc dodatkowa
126,1
149
118,2
3.1
  Przeciążenia
10
8,1
81
3.2
  Rozruch inwestycyjny
116,1
140,9
121,4
4
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych
27 848,5
27 675,8
99,4
4.1
z tego: JWCD
22 376,2
22 267,0
99,5
4.1.1
  - Cieplne
21 060,3
20 941,4
99,4
4.1.2
  - Wodne
1 315,9
1 325,6
100,7
4.2
  nJWCD
5 471,3
5 408,8
98,9
4.2.1
  - Zawodowe cieplne
3 986,5
3 912,2
98,1
4.2.2
  - Zawodowe wodne
517
539,8
104,4
4.2.3
  - Przemysłowe
967,8
956,8
98,9
5
Obciążenie elektrowni krajowych
20 446,5
20 435,5
99,9
5.1
z tego: JWCD
15 909,4
15 985,9
100,5
5.1.1
  - Cieplne
15 590,1
15 610,8
100,1
5.1.2
  - Wodne
319,3
375,10
117,5
5.2
  nJWCD
4537
4449,6
98,1
5.2.1
  - Zawodowe cieplne
3 212,2
3 251,1
101,2
5.2.2
  - Zawodowe wodne
357,0
241,7
67,7
5.2.3
  - Przemysłowe
967,8
956,8
98,9
6
Rezerwy mocy w elektrowniach cieplnych
6244,5
5991,7
96
6.1
z tego: JWCD
5 470,2
5 330,6
97,5
6.2
  nJWCD
774,3
661,10
85,4
7
Krajowe saldo wymiany międzynarodowej
-1626,5
-1439
88,5
8
Krajowe zapotrzebowanie na moc pokryte
18 613,7
18 996,7
102,1
9
Korekty poboru mocy
-1,40
-3,60
251,5
10
Krajowe zapotrzebowanie na moc normalne
18612,3
18993
102,17. KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYUCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rysunek nr 7.1 Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, w poszczególnych miesiącach 2004 i 2005 r.
Rysunek nr 7.2 Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2005 r.


Tabela nr 7.1 Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2003 ÷ 2005

 
2003 r.
2004 r.
2004/2003
2005 r.
2005/2004
GWh
GWh
%
GWh
%
1 Produkcja energii elektrycznej ogółem
150 750
153 361
101,7
156 023
101,7
1.1 Elektrownie zawodowe
w tym:
142 493
144 821
101,6
147 616
101,9
1.1.1 elektrownie. zawodowe wodne
3 145
3 524
112
3 587
101,8
1.1.2 elektrownie zawodowe cieplne
w tym:
139 347
141 296
101,4
144 029
101,9
1.1.2.1 na węglu kamiennym
85 038
85 370
100,4
84 614
99,1
1.1.2.2 na węglu brunatnym
51 523
52 136
101,2
54 888
105,3
1.1.2.3 gazowe
2 787
3 791
136
4 527
119,4
1.2 Elektrownie przemysłowe
8 257
8 540
103,4
8 407
98,4
2.1 Produkcja energii elektrycznej JWCD
114 467
114 619
100,1
117 373
102,4
2.2 Produkcja energii  elektrycznej nJWCD
36 283
38 742
106,8
38 649
99,8
3 Wymiana zagraniczna
-10 160
-9 292
91,5
-11 186
120,3
4 Krajowe zużycie energii
140 590
144 069
102,5
144 837
100,5

Tabela nr 7.2 Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1981÷ 2005 w [GWh]

Rok
Krajowa produkcja energii
z tego:
Krajowe zużycie energii
Elektrownie zawodowe
z tego:
Elektrownie przemysłowe
Elektrownie cieplne
Elektrownie wodne
1981
114 991
106 458
103 444
3 014
8 533
114 898
1988
144 340
135 933
131 733
4 200
8 407
148 427
1989
145 488
136 924
133 151
3 773
8 564
147 214
1990
136 336
128 199
124 899
3 300
8 137
135 275
1991
134 610
126 783
123 395
3 388
7 827
131 922
1992
132 835
124 557
120 993
3 564
8 278
128 803
1993
133 747
125 264
121 711
3 553
8 483
131 336
1994
134 890
126 422
122 678
3 744
8 468
132 211
1995
138 701
130 176
126 362
3 814
8 525
135 900
1996
142 717
134 352
130 513
3 839
8 365
139 593
1997
142 414
134 380
130 641
3 739
8 034
140 228
1998
142 244
134 554
130 311
4 243
7 690
138 770
1999
141 286
133 693
129 535
4 157
7 593
136 351
2000
144 417
136 762
132 778
3 984
7 655
138 043
2001
144 572
136 413
132 356
4 057
8 159
137 843
2002
143 233
135 123
131 400
3 722
8 110
136 165
2003
150 751
142 494
139 348
3 146
8 257
140 590
2004
153 362
144 821
141 296
3 525
8 541
144 069
2005
156 024
147 617
144 030
3 587
8 407
144 838Rysunek nr 7.3 Produkcja energii elektrycznej w latach 1950 ÷ 2005.Rysunek nr 7.4 Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2005 r.Rysunek nr 7.5 Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1981÷20058. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

Rysunek nr 8.1 Godzinowe zdolności przesyłowe netto (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2005 r.

Tabela nr 8.1 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2005 r. w [MWh]

Lp. Wyszczególnienie Pobór Oddanie
1 Wymiana z UCTE 2 327 611 15 005 264
1.1 Wymiana równoległa 2 327 511 13 814 482
1.2 Wymiana nierównoległa 100 1 190 782
3 Pozostała wymiana 2 674 002 1182438
4 Razem 5 001 613 16 187 702

 


9. PRACA SIECI

9.1. ANALIZA PRACY LINII NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

Tabela nr 9.1 Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 750, 400, 220 kV w 2005 r.

Lp. Wyszczególnienie
Miano
Łącznie
Planowe
Awaryjne
Operatywne
Dla obniżenia napięć
1 Średnia liczba wyłączeń na odcinek linii
szt.
7,08
5,5
0,92
0,31
0,37
2 Średnia liczba wyłączeń na 100 km linii
szt.
11,14
8,65
1,45
0,49
0,58
3 Średni czas trwania wyłączeń na odcinek linii
h
314,73
214,32
10,35
47,35
43,93
4 Średni czas trwania wyłączeń na 100 km linii
h
495,31
337,29
16,28
74,52
69,14Tabela nr 9.2 Zestawienie wskaźników wyłączeń linii 220, 400, 750 kV w latach 1988 ÷ 2005

Rok
Średnia ilość wyłączeń na 100 km [szt/100 km.]
Średni czas trwania wyłączeń na 100 km [h/100km]
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
1988
9,42
1,93
0,81
0,69
12,85
326,18
34,90
4,42
22,53
388,03
1989
10,76
1,17
0,70
0,77
13,40
324,06
18,60
5,84
35,77
384,27
1990
10,84
1,81
1,62
0,54
14,81
406,12
57,27
113,63
5,14
582,16
1991
11,73
1,41
2,72
0,50
16,36
364,57
21,43
168,54
76,83
631,37
1992
10,31
1,69
2,77
1,21
15,98
310,38
45,22
154,62
107,14
617,36
1993
11,62
1,33
3,23
0,81
16,99
274,79
22,92
187,78
110,71
596,20
1994
13,61
1,59
3,26
0,72
19,18
605,12
40,19
165,59
132,89
943,79
1995
12,52
1,58
2,96
0,62
17,68
474,31
14,69
136,07
97,37
722,44
1996
11,80
2,17
1,80
0,79
16,56
541,51
25,81
107,78
57,40
732,50
1997
10,78
1,78
1,54
0,77
14,87
655,09
35,45
98,44
33,83
822,81
1998
9,80
1,48
1,97
0,79
14,04
438,76
17,91
113,67
60,42
630,76
1999
9,84
1,64
2,00
0,64
14,12
469,84
19,41
113,09
63,48
665,82
2000
9,25
1,51
1,51
0,77
13,04
480,84
37,81
100,51
73,08
692,24
2001
10,24
1,63
2,02
0,81
14,70
553,31
19,20
98,35
91,25
762,11
2002
9,99
1,81
1,77
0,97
14,54
394,52
37,99
104,99
79,14
616,64
2003
9,24
1,30
0,82
0,64
12,00
434,81
27,58
78,29
79,09
619,77
2004
8,71
1,67
0,46
0,41
11,25
368,85
31,74
58,68
74,09
533,36
2005
8,65
1,45
0,58
0,49
11,18
337,29
16,28
69,14
74,52
497,23
Rysunek nr 9.1 Średnia ilość wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988 ÷2005
Rysunek nr 9.2 Średni czas trwania wyłączeń na 100 km linii najwyższych napięć w latach 1988 ÷ 2005.9.2. ANALIZA PRACY TRANSFORMATORÓW NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

Tabela nr 9.3 Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 750, 400, 220 kV w 2005 r.

Lp. Wyszczególnienie
Miano
Łącznie
Planowe
Awaryjne
Operatywne
1 Średnia liczba wyłączeń transformatorów
szt.
4,66
4,11
0,39
0,18
2 Średnia liczba wyłączeń na 100 MVA mocy
szt.
2,18
1,92
0,18
0,09
3 Średni czas trwania wyłączeń transformatorów
h
339,62
227,49
111,02
1,27
4 Średni czas trwania wyłączeń na 100 MVA mocy
h
158,72
106,32
51,88
0,59Tabela nr 9.4 Zestawienie wskaźników wyłączeń transformatorów 220, 400, 750 kV w latach 1988 ÷ 2005

Rok
Średnia ilość wyłączeń transformatorów [szt.]
Średni czas trwania wyłączeń transformatorów [h]
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
Planowe
Awaryjne
Napięciowe
Operatywne
Ogółem
1988
3,76
0,4
2,17
0,52
6,85
96
4,97
62,79
12,79
176,55
1989
3,34
1,66
0,18
0,42
5,6
46,31
91,71
3,98
6,48
148,48
1990
3,14
0,3
0,02
0,12
3,58
91,26
8,14
0,16
0,97
100,53
1991
3,96
0,3
0,36
0,26
4,88
124,71
3,12
8,49
6,05
142,37
1992
2,91
0,66
0,49
0,62
4,68
150,51
18,07
10,81
26,48
205,87
1993
4,62
0,51
0,38
0,25
5,76
140,37
29,02
31,56
5,27
206,22
1994
5,55
0,28
0,42
0,23
6,48
166,35
21,34
10,77
2,22
200,68
1995
5,04
0,58
0,38
0,09
6,09
216,65
8,65
6,34
0,24
231,88
1996
4,85
0,45
0,02
0,32
5,64
217,52
58,65
0,26
38,46
314,89
1997
3,69
0,56
0,09
0,41
4,75
438,7
102,85
3,38
2,84
547,77
1998
5,44
0,48
0,02
0,57
6,51
220,04
74,22
0,51
9,38
304,15
1999
4,74
0,63
0,01
0,54
5,91
253,88
103,28
0,31
8,24
365,71
2000
4,55
0,54
0
0,56
5,65
248,96
123,86
0
11,63
384,45
2001
4,44
0,46
0
0,48
5,38
344,51
95,29
0
4,77
444,57
2002
3,68
0,48
0
0,21
4,37
289,11
57,77
0
1,7
348,58
2003
4,02
0,44
0
0,18
4,64
270,33
118,25
0
1,03
389,61
2004
3,77
0,4
0
0,18
4,35
223,99
109,24
0
1,07
334,3
2005
4,11
0,39
0
0,18
4,68
227,49
111,02
0
1,27
339,79
Rysunek nr 9.3 Średnia ilość wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988 ÷ 2005.
Rysunek nr 9.4 Średni czas trwania wyłączeń transformatorów najwyższych napięć w latach 1988 ÷ 2005
10. POZIOMY NAPIĘĆ

Tabela nr 10.1 Poziomy napięć w wybranych węzłach sieci NN w 2005 r.

Rozdzielnia
Dni robocze: styczeń 2005 r.
Dni świąteczne: lipiec 2005 r.
Umaks
Umin
Umaks
Umin
 Abramowice 220 kV
239
233
238
232
 Bujaków 220 kV
236
232
234
230
 Dobrzeń 400 kV
416
406
419
414
 Joachimów 400 kV
414
407
416
408
 Klikowa 220 kV
238
235
239
235
 Kielce 220 kV
242
238
243
239
 Kozienice 400 kV
410
400
410
403
 Kozienice 220 kV
239
230
235
224
 Krajnik 400 kV
405
403
406
403
 Krajnik 220 kV
238
233
236
233
 Lublin 400 kV
409
398
406
398
 Miłosna 400 kV
414
400
409
399
 Miłosna 220 kV
239
230
233
225
 Pątnów 220 kV
229
226
226
223
 Plewiska 220 kV
228
220
228
223
 Płock 400 kV
411
399
410
399
 Połaniec 400 kV
414
406
413
406
 Połaniec 220 kV
244
239
245
241
 Rogowiec 400 kV
415
407
418
407
 Rogowiec 220 kV
241
240
242
239
 Rzeszów 400 kV
416
407
413
406
 Tucznawa 400 kV
417
411
419
413
 Żarnowiec 400 kV
417
410
417
410

 


11. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabeli nr 11.1 Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2005 r.

 

Lp.
Wyszczególnienie
M   i   e   s   i    ą   c   e
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1.
Ograniczenia dostaw energii z braku mocy dyspozycyjnych do pokrycia zapotrzebowania KSE.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
 Ograniczenia dostaw energii w wyniku  awarii systemowych  i sieciowych w tym:
1 333
186
267
60
1 668
103
2946
192
17
18
126
6 966
2.1.
z powodu złych warunków atmosferycznych.
1159
138
210
0
1250
36
2885
143
0
0
0
6674
3.
 Razem ograniczenia dostaw.
1 333
186
267
60
1668
103
2946
192
17
18
126
6966


12. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rysunek nr 12.1 Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach roku 2005
Rysunek nr 12.2 Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2005 r.
Rysunek nr 12.3 Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2005 r.
Rysunek nr 12.4 Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2005 r.
Tabela nr 12.1 Minimalna, maksymalna i średnia roczna częstotliwość: w latach 1980 ÷ 2005

Rok
Częstotliwość średnia  roczna
Częstotliwość maksymalna w roku
Częstotliwość minimalna w roku
[Hz]
[Hz]
[Hz]
1980
49,600
50,520
48,800
1981
49,560
50,460
48,810
1982
49,500
50,500
48,700
1983
49,710
50,530
48,690
1984
49,570
50,480
48,600
1985
49,640
50,900
47,240
1986
49,870
50,880
48,420
1987
50,000
50,590
48,500
1988
50,030
50,570
48,390
1989
50,020
50,540
48,710
1990
50,030
50,410
48,700
1991
49,990
50,620
49,140
1992
50,033
50,610
49,380
1993
50,015
50,403
49,419
1994
50,002
50,535
49,446
1995
50,000
50,257
49,833
1996
50,000
50,154
49,878
1997
50,000
50,146
49,874
1998
50,000
50,099
49,879
1999
50,000
50,101
49,855
2000
50,000
50,138
49,861
2001
50,000
50,115
49,855
2002
50,000
50,123
49,859
2003
50,000
50,245
49,868
2004
50,001
50,131
49,868
2005
50,001
50,127
49,854

 Rysunek nr 12.5 Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980 ÷ 2005