Raport 2017 KSE

ZESTAWIENIE DANYCH ILOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA KSE W 2017 ROKU
(Dane operatywne – wielkości brutto*)

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

Tabela 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

Rys. 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2017 roku.

Rys. 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2017 roku.

1.2. Moc zainstalowana w KSE w latach 1960÷2017

Rys. 1.3. Wzrost mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2017.

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2017 roku

Tabela 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2017 roku [MW].

Rys. 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2017 roku.

Rys. 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2017 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2008÷2017

Tabela 2.2. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2008÷2017 [MW].

Rys. 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2008÷2017.

Tabela 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2008÷2017 [MW].

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2017 roku i sposób jego pokrycia

Rys. 3.1. Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2017 roku.

Rys. 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2017 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2017 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego w 2017 roku.

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2017 roku na tle danych historycznych

Tabela 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w 2017 roku na tle danych historycznych [MW].

Rys. 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w 2017 roku na tle danych historycznych.

3.3. Średnie roczne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w latach 1980÷2017

Tabela 3.2. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2017 [MW].

Rys. 3.6. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2017.

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rys. 4.1. Saldo wymiany z zagranicą w dobowym szczycie zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2017 roku.

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Rys. 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2017 roku.

5.1. Bilans mocy w 2016 i 2017 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela 5.1. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2016 i 2017 roku [MW].

Tabela 5.2. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2016 i 2017 roku [MW].

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym w dniach roboczych w 2017 roku

Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 14 lipca 2017 r., w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 9 stycznia 2017 r., w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2017 roku [MW].

6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

Rys. 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2016 i 2017 roku.

Rys. 6.2 Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2017 roku.

Tabela 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2015÷2017 [GWh].

Tabela 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2017 [GWh].

Rys. 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2017.

Rys. 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2017 roku

Rys. 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2017.

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

Rys. 7.1. Godzinowe zdolności przesyłowe (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2017 roku.

Tabela 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2017 roku - przepływy fizyczne [MWh].

Tabela 7.2 Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2017 roku [GWh].

Tabela 7.3 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2017 - przepływy fizyczne [MWh].

8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela 8.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2017 roku [MWh].

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rys. 9.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2017 roku.

Rys. 9.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2017 roku.

Rys. 9.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2017 roku.

Rys. 9.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2017 roku.

Tabela 9.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2017 [Hz].

Rys. 9.5. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2017.

 


 

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

Tabela 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

  31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r.
Ogółem 40 522 40 852 43 421
   Elektrownie zawodowe 32 317 32 318 34 268
      Elektrownie zawodowe wodne 2 290 2 292 2 328
      Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 30 027 30 025 31 939
         na węglu kamiennym 19 266 19 083 20 247
         na węglu brunatnym 9 290 9 332 9 352
         gazowe 1 472 1 610 2 341
   Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 5 384 5 706 6 341
   Elektrownie przemysłowe 2 821 2 828 2 813
   JWCD 25 255 25 097 26 952
   nJWCD 15 268 15 755 16 470

Tabela 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

  31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r.
Ogółem 39 777 41 278 43 332
   Elektrownie zawodowe 32 069 32 629 34 525
      Elektrownie zawodowe wodne 2 330 2 347 2 376
      Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: 29 739 30 282 32 149
         na węglu kamiennym 18 952 19 302 20 416
         na węglu brunatnym 9 322 9 384 9 406
         gazowe 1 464 1 596 2 327
   Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 5 258 6 047 6 242
   Elektrownie przemysłowe 2 451 2 601 2 565
   JWCD 25 141 25 489 27 356
   nJWCD 14 636 15 789 15 976

Rys. 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2017 roku.

Rys. 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2017 roku.

1.2. Moc zainstalowana w KSE w latach 1960÷2017

Rys. 1.3. Wzrost mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2017.

 

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2017 roku

Tabela 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2017 roku [MW].

Wyszczególnienie Miesiące 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Moc osiągalna 41 292 41 305 41 323 42 456 42 515 43 134 43 134 43 143 43 154 43 164 43 195 43 310
Obciążenie 25 147 24 517 22 401 21 608 20 605 21 068 21 222 21 425 21 983 22 720 24 051 24 065
Rezerwy mocy 5 714 6 031 6 288 6 666 6 058 6 048 5 677 5 257 5 683 5 985 6 000 8 417
Remonty kapitalne i średnie 1 236 1 499 2 789 3 909 3 932 4 138 3 287 3 487 3 357 3 646 2 362 1 233
Remonty awaryjne 1 709 1 443 1 117 718 745 842 979 967 1 138 957 1 119 1 113
Pozostałe ubytki minus przeciążenia i rozruch inwestycyjny 7 486 7 815 8 729 9 555 11 175 11 038 11 968 12 007 10 993 9 856 9 663 8 481

Rys. 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2017 roku.

Rys. 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2017 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2008÷2017

Tabela 2.2. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2008÷2017 [MW].

Wyszczególnienie Lata
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Moc osiągalna 34 830 35 075 35 538 36 276 37 264 37 749 38 216 38 891 40 491 42 584
Obciążenie 21 453 21 371 21 618 22 356 22 349 22 587 21 937 22 541 22 211 22 569
Rezerwy mocy 4 376 5 496 4 508 4 308 4 349 4 064 4 446 4 241 5 869 6 131
Remonty kapitalne i średnie 3 022 2 930 3 166 3 631 3 563 3 321 3 697 3 760 2 732 2 910
Remonty awaryjne 1 130 912 1 443 980 954 1 114 1 163 1 138 1 007 1 074
Pozostałe ubytki minus przeciążenia i rozruch inwestycyjny 4 849 4 367 4 802 5 001 6 048 6 663 6 972 7 211 8 612 9 900

Rys. 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2008÷2017.

Tabela 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2008÷2017 [MW].

Wyszczególnienie Lata
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Moc osiągalna 34 830 35 075 35 538 36 276 37 264 37 749 38 216 38 891 40 491 42 584
Moc dyspozycyjna 25 829 26 866 26 126 26 665 26 699 26 651 26 383 26 782 28 140 28 700
Relacja mocy dyspozycyjnej do osiągalnej w % 74,2 76,6 73,5 73,5 71,6 70,6 69,0 68,9 69,5 67,4
Zapotrzebowanie na moc 21 447 20 842 21 629 21 975 22 083 22 155 22 301 22 529 22 832 23 357

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

3.1. Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2017 roku i sposób jego pokrycia

Rys. 3.1. Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2017 roku.

Rys. 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2017 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2017 roku i sposób jego pokrycia.

Rys. 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego w 2017 roku.

 

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2017 roku na tle danych historycznych

Tabela 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w 2017 roku na tle danych historycznych [MW].

Lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miesiące
Styczeń 23 742 23 415 24 229 23 801 23 969 24 075 24 261 24 291 24 705 25 325
Luty 22 805 22 323 23 010 23 723 24 517 23 252 23 234 23 743 23 493 24 581
Marzec 22 545 21 625 22 200 22 652 22 654 23 192 22 615 23 077 23 264 23 239
Kwiecień 20 958 19 602 20 469 21 211 21 528 21 220 21 574 21 818 21 786 22 678
Maj 19 580 18 635 19 954 20 112 20 187 20 194 20 566 21 018 21 304 21 836
Czerwiec 19 477 18 837 19 607 20 271 20 247 20 593 20 632 21 051 21 664 21 879
Lipiec 19 265 18 842 19 725 20 021 20 163 20 505 21 217 21 311 21 483 21 967
Sierpień 19 618 18 967 19 587 20 205 20 247 20 540 20 758 21 369 21 456 22 300
Wrzesień 21 347 20 443 21 178 21 517 21 472 21 732 21 902 22 150 22 456 22 965
Październik 22 199 21 899 22 359 22 808 22 553 22 831 22 883 23 139 23 240 23 636
Listopad 22 987 22 483 23 066 23 784 23 503 23 776 23 905 23 913 24 578 24 942
Grudzień 22 959 23 343 24 464 23 809 24 078 24 094 24 275 23 838 24 739 24 933

Rys. 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w 2017 roku na tle danych historycznych.

 

3.3. Średnie roczne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w latach 1980÷2017

Tabela 3.2. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2017 [MW].

Rok Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc Maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc
1980 17 446 20 826
1981 16 925 20 122
1983 17 176 20 430
1985 18 800 22 832
1988 20 227 24 685
1989 20 240 24 267
1990 18 510 23 392
1991 18 203 23 290
1992 17 625 21 495
1993 17 989 22 749
1994 18 019 22 050
1995 18 410 23 056
1996 18 657 23 439
1997 18 758 24 337
1998 18 576 23 384
1999 18 326 22 821
2000 18 549 22 289
2001 18 586 22 868
2002 18 372 23 207
2003 18 913 23 288
2004 19 512 23 108
2005 19 895 23 477
2006 20 705 24 640
2007 21 367 24 611
2008 21 445 25 120
2009 20 842 24 594
2010 21 629 25 449
2011 21 975 24 780
2012 22 083 25 845
2013 22 155 24 761
2014 22 301 25 535
2015 22 529 25 101
2016 22 832 25 546
2017 23 357 26 231

Rys. 3.6. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2017.

 

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Rys. 4.1. Saldo wymiany z zagranicą w dobowym szczycie zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2017 roku.

 

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Rys. 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2017 roku.

 

5.1. Bilans mocy w 2016 i 2017 roku w wartościach średnich rocznych

Tabela 5.1. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2016 i 2017 roku [MW].

Lp. Wyszczególnienie Rok 2016 Rok 2017 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych  40 491,1 42 584,3 5,17
1.1 z tego: JWCD 25 158,7 26 732,7 6,26
1.1.1   - Cieplne 23 462,7 25 030,9 6,68
1.1.2   - Wodne 1 696,0 1 701,8 0,34
1.2   nJWCD 15 332,4 15 851,6 3,39
1.2.1   - Zawodowe cieplne 6 452,6 6 460,7 0,13
1.2.2   - Zawodowe wodne 637,2 663,0 4,05
1.2.3   - El. wiatrowe * 5 588,7 5 768,7 3,22
1.2.4   - El. inne odnawialne 174,4 360,8 106,94
1.2.5   - Przemysłowe 2 479,5 2 598,4 4,8
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych  12 590,8 13 157,6 4,5
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 132,8 1 250,3 10,37
2.2   Spowodowane remontami średnimi 1 604,9 1 671,9 4,17
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 555,6 564,1 1,52
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 995,1 1 089,5 9,48
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 6 854,4 7 163,6 4,51
2.6   Ciepłownicze 1 448,0 1 418,3 -2,05
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych  129,2 23,2 -82,01
3.1   Przeciążenia 47,7 23,2 -51,29
3.2   Rozruch inwestycyjny 81,4 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych  28 023,6 28 517,8 1,76
4.1 z tego: JWCD 21 678,8 21 924,5 1,13
4.1.1   - Cieplne 20 153,3 20 314,4 0,8
4.1.2   - Wodne 1 525,5 1 610,1 5,54
4.2   nJWCD 6 344,7 6 593,4 3,92
4.2.1   - Zawodowe cieplne 3 464,6 3 419,2 -1,31
4.2.2   - Zawodowe wodne 433,4 450,5 3,95
4.2.3   - El. wiatrowe ** 1 291,5 1 561,2 20,88
4.2.4   - El. inne odnawialne ** 0,0 0,0 -
4.2.5   - Przemysłowe ** 1 155,2 1 162,5 0,63
5. Obciążenie elektrowni krajowych  21 844,3 22 181,0 1,54
5.1 z tego: JWCD 15 852,8 15 973,7 0,76
5.1.1   - Cieplne 15 732,4 15 841,1 0,69
5.1.2   - Wodne 120,4 132,6 10,13
5.2   nJWCD 5 991,5 6 207,4 3,6
5.2.1   - Zawodowe cieplne 3 277,5 3 183,4 -2,87
5.2.2   - Zawodowe wodne 267,3 300,2 12,33
5.2.3   - El. wiatrowe 1 291,5 1 561,2 20,88
5.2.4   - El. inne odnawialne 0,0 0,0 -
5.2.5   - Przemysłowe 1 155,2 1 162,5 0,63
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci  315,9 177,9 -43,68
7. Rezerwy mocy w nJWCD  290,6 384,9 32,47
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP  5 571,5 5 774,2 3,64
8.1 w tym: JWCD cieplnych 4 181,3 4 303,2 2,92
8.2   JWCD wodnych 1 390,2 1 471,0 5,81
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej  575,2 811,6 41,11
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte  22 419,5 22 992,6 2,56
11. Korekta poboru mocy  -1,5 -2,6 71,37
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne  22 418,0 22 990,0 2,55
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 25 054,3 25 647,0 2,37
  w dniu: 2016-12-14 2017-12-19  

Tabela 5.2. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2016 i 2017 roku [MW].

Lp. Wyszczególnienie Rok 2016 Rok 2017 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych  40 491,1 42 584,3 5,17
1.1 z tego: JWCD 25 158,7 26 732,7 6,26
1.1.1   - Cieplne 23 462,7 25 030,9 6,68
1.1.2   - Wodne 1 696,0 1 701,8 0,34
1.2   nJWCD 15 332,4 15 851,6 3,39
1.2.1   - Zawodowe cieplne 6 452,6 6 460,7 0,13
1.2.2   - Zawodowe wodne 637,2 663,0 4,05
1.2.3   - El. wiatrowe * 5 588,7 5 768,7 3,22
1.2.4   - El. inne odnawialne 174,4 360,8 106,94
1.2.5   - Przemysłowe 2 479,5 2 598,4 4,8
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych  12 508,1 12 986,5 3,82
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 131,2 1 250,4 10,54
2.2   Spowodowane remontami średnimi 1 591,5 1 655,1 4
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 540,9 543,0 0,38
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 1 000,8 1 075,3 7,45
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 6 832,6 7 065,4 3,41
2.6   Ciepłownicze 1 411,1 1 397,3 -0,98
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych  128,1 26,6 -79,27
3.1   Przeciążenia 45,5 26,6 -41,66
3.2   Rozruch inwestycyjny 82,6 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych  28 104,8 28 678,3 2,04
4.1 z tego: JWCD 21 703,8 21 961,1 1,19
4.1.1   - Cieplne 20 167,1 20 334,4 0,83
4.1.2   - Wodne 1 536,8 1 626,7 5,85
4.2   nJWCD 6 400,9 6 717,2 4,94
4.2.1   - Zawodowe cieplne 3 497,8 3 452,0 -1,31
4.2.2   - Zawodowe wodne 422,2 454,9 7,76
4.2.3   - El. wiatrowe ** 1 319,9 1 645,7 24,69
4.2.4   - El. inne odnawialne ** 0,0 0,0 -
4.2.5   - Przemysłowe ** 1 161,1 1 164,6 0,3
5. Obciążenie elektrowni krajowych  21 844,5 22 300,8 2,09
5.1 z tego: JWCD 15 793,7 15 958,7 1,04
5.1.1   - Cieplne 15 490,6 15 697,0 1,33
5.1.2   - Wodne 303,1 261,6 -13,69
5.2   nJWCD 6 050,7 6 342,1 4,82
5.2.1   - Zawodowe cieplne 3 312,4 3 216,6 -2,89
5.2.2   - Zawodowe wodne 257,4 315,1 22,45
5.2.3   - El. wiatrowe 1 319,9 1 645,7 24,69
5.2.4   - El. inne odnawialne 0,0 0,0 -
5.2.5   - Przemysłowe 1 161,1 1 164,6 0,3
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci  249,5 130,4 -47,72
7. Rezerwy mocy w nJWCD  288,0 375,1 30,23
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP  5 721,0 5 872,0 2,64
8.1 w tym: JWCD cieplnych 4 498,5 4 513,5 0,33
8.2   JWCD wodnych 1 222,5 1 358,6 11,13
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej  637,6 677,9 6,32
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte  22 482,1 22 978,6 2,21
11. Korekta poboru mocy  0,5 1,1 99,7
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne  22 482,6 22 979,7 2,21
13. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 25 546,3 26 230,6 2,68
  w dniu: 2016-12-15 2017-01-09  

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym w dniach roboczych w 2017 roku

Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 14 lipca 2017 r., w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 9 stycznia 2017 r., w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2017 roku [MW].

  Wyszczególnienie 14.07.2017 09.01.2017 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych   43 134,4 41 294,8 -4,26
1.1 z tego: JWCD 27 236,0 25 489,0 -6,41
1.1.1   - Cieplne 25 530,0 23 793,0 -6,8
1.1.2   - Wodne 1 706,0 1 696,0 -0,59
1.2   nJWCD 15 898,4 15 805,8 -0,58
1.2.1   - Zawodowe cieplne 6 483,8 6 489,3 0,08
1.2.2   - Zawodowe wodne 670,0 651,2 -2,82
1.2.3   - El. wiatrowe * 5 769,0 5 754,2 -0,26
1.2.4   - El. inne odnawialne 375,5 309,7 -17,52
1.2.5   - Przemysłowe 2 600,0 2 601,4 0,05
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych   15 603,7 11 885,3 -23,83
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 310,0 700,9 -46,5
2.2   Spowodowane remontami średnimi 1 834,6 489,3 -73,33
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 687,6 61,1 -91,11
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 978,0 2 072,7 111,93
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 9 224,9 7 508,0 -18,61
2.6   Ciepłownicze 1 568,6 1 053,3 -32,85
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych   0,2 23,3 11 550
3.1   Przeciążenia 0,2 23,3 11 550
3.2   Rozruch inwestycyjny 0,0 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych   25 825,9 29 432,7 13,97
4.1 z tego: JWCD 22 451,3 22 109,3 -1,52
4.1.1   - Cieplne 20 745,3 20 407,6 -1,63
4.1.2   - Wodne 1 706,0 1 701,7 -0,25
4.2   nJWCD 3 374,6 7 323,4 117,02
4.2.1   - Zawodowe cieplne 1 898,8 4 773,1 151,37
4.2.2   - Zawodowe wodne 366,9 495,1 34,95
4.2.3   - El. wiatrowe ** 84,7 686,9 710,98
4.2.4   - El. inne odnawialne ** 0,0 0,0 -
4.2.5   - Przemysłowe ** 1 024,2 1 368,3 33,6
5. Obciążenie elektrowni krajowych   19 178,6 25 466,1 32,78
5.1 z tego: JWCD 16 150,0 18 364,0 13,71
5.1.1   - Cieplne 16 149,3 17 933,8 11,05
5.1.2   - Wodne 0,7 430,2 61 357,14
5.2   nJWCD 3 028,6 7 102,1 134,5
5.2.1   - Zawodowe cieplne 1 767,8 4 717,9 166,88
5.2.2   - Zawodowe wodne 151,9 329,0 116,59
5.2.3   - El. wiatrowe 84,7 686,9 710,98
5.2.4   - El. inne odnawialne 0,0 0,0 -
5.2.5   - Przemysłowe 1 024,2 1 368,3 33,6
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci   0,0 0,0 -
7. Rezerwy mocy w nJWCD   346,0 221,3 -36,03
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP   6 301,3 3 745,3 -40,56
8.1 w tym: JWCD cieplnych 4 596,0 2 473,8 -46,17
8.2   JWCD wodnych 1 705,3 1 271,5 -25,44
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej   692,8 769,2 11,03
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte   19 871,4 26 235,3 32,03
11. Korekta poboru mocy   -7,7 -4,7 -38,96
12. Krajowe zapotrzebowanie normalne   19 863,7 26 230,6 32,05

6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

Rys. 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2016 i 2017 roku.

 

Rys. 6.2 Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2017 roku.

Tabela 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2015÷2017 [GWh].

Lp. Wyszczególnienie 2015 2016 Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
2017 Dynamika
[(d-b)/b*100]
[%]
[a] [b] [c] [d] [e]
1. Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) 161 772 162 626 0,53 165 852 1,98
1.1    Elektrownie zawodowe 141 901 140 727 -0,83 141 790 0,76
1.1.1       El. zawodowe wodne 2 261 2 399 6,1 2 767 15,36
1.1.2       El. zawodowe cieplne 139 640 138 328 -0,94 139 023 0,5
1.1.2.1          na węglu kamiennym 81 883 81 348 -0,65 79 868 -1,82
1.1.2.1          na węglu brunatnym 53 564 51 204 -4,41 51 983 1,52
1.1.2.1          gazowe  4 193 5 776 37,77 7 172 24,16
1.2    El. wiatrowe i inne odnawialne 10 114 11 769 16,37 14 005 19
1.3    Elektrownie przemysłowe 9 757 10 130 3,82 10 057 -0,72
2. Saldo wymiany zagranicznej -334 1 999 - 2 287 14,41
3. Krajowe zużycie energii elektrycznej 161 438 164 625 1,97 168 139 2,13

Tabela 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2017 [GWh].

Rok Krajowa produkcja energii z tego: Krajowe zużycie energii
Elektrownie zawodowe Elektrownie zawodowe Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne Elektrownie przemysłowe
Elektrownie wodne Elektrownie cieplne
1990 136 336 128 199 3 300 124 899 0 8 137 135 275
1991 134 610 126 783 3 388 123 395 0 7 827 131 922
1992 132 835 124 557 3 564 120 993 0 8 278 128 803
1993 133 747 125 264 3 553 121 711 0 8 483 131 336
1994 134 890 126 422 3 744 122 678 0 8 468 132 211
1995 138 701 130 176 3 814 126 362 0 8 525 135 900
1996 142 717 134 352 3 839 130 513 0 8 365 139 593
1997 142 414 134 380 3 739 130 641 0 8 034 140 228
1998 142 244 134 554 4 243 130 311 0 7 690 138 770
1999 141 286 133 692 4 157 129 535 0 7 593 136 351
2000 144 417 136 762 3 984 132 778 0 7 655 138 043
2001 144 574 136 412 4 057 132 355 0 8 159 137 843
2002 143 233 135 123 3 722 131 401 0 8 110 136 165
2003 150 751 142 494 3 146 139 348 0 8 257 140 590
2004 153 362 144 821 3 525 141 296 0 8 541 144 069
2005 156 024 147 616 3 587 144 029 0 8 407 144 838
2006 160 848 152 498 2 822 149 676 69 8 280 149 847
2007 159 528 150 865 3 908 146 957 446 8 216 154 170
2008 155 567 146 845 2 515 144 330 678 8 044 154 980
2009 150 923 141 872 2 751 139 121 846 8 203 148 718
2010 156 342 146 107 3 268 142 839 1 312 8 923 154 987
2011 163 153 151 319 2 529 148 790 2 833 9 000 157 909
2012 159 853 146 833 2 264 144 569 4 025 8 991 157 013
2013 162 501 147 435 2 762 144 673 5 895 9 171 157 980
2014 156 567 140 290 2 520 137 770 7 256 9 020 158 734
2015 161 772 141 901 2 261 139 640 10 114 9 757 161 438
2016 162 626 140 727 2 399 138 328 11 769 10 130 164 625
2017 165 852 141 790 2 767 139 023 14 005 10 057 168 139

Rys. 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2017.

Rys. 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2017 roku.

Rys. 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2017.

 

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

Rys. 7.1. Godzinowe zdolności przesyłowe (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2017 roku.

Tabela 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2017 roku - przepływy fizyczne [MWh].

Lp. Wyszczególnienie Pobór Oddanie Saldo
1. Wymiana równoległa 7 497 758 9 910 197 -2 412 439
1.1 Krosno - Lemesany (400 kV) 322 4 372 086 -4 371 764
1.2 Albrechtice - Dobrzeń (400 kV) 15 142 2 082 476 -2 067 333
1.3 Nosowice - Wielopole (400 kV) 19 156 2 431 456 -2 412 301
1.4 Hagenverder - Mikułowa (400 KV) 7 321 939 2 399 7 319 540
1.5 Liskovec - Kopanina - Bujaków (220 kV) 122 736 1 003 316 -880 580
1.6 Vierraden - Krajnik (220 kV) 18 463 18 464 -2
2. Wymiana nierównoległa 5 772 981 1 073 830 4 699 151
2.1 Triniec - Mnisztwo - Ropice (110 KV) 0 244 789 -244 789
2.2 Porici - Boguszów (110 kV) 214 763 184 217 30 546
2.3 Nachod - Kudowa (110 KV) 1 917 2 1 916
2.4 Darkow - Pogwizdów (110 kV) 0 0 0
2.5 Neueibau - Turów (110 kV) 0 0 0
2.6 Ełk - Alytus (400 kV) 1 536 663 494 348 1 042 315
2.7       Starno - Słupsk (DC 450 kV) 3 124 882 150 475 2 974 408
2.8 Roś - Białystok (220 kV) 0 0 0
2.9 Dobrotwór - Zamość (220 kV) 894 755 0 894 755
2.10 Brześć - Wólka Dobryńska (110 kV) 0 0 0
3. Razem 13 270 738 10 984 027 2 286 711

Tabela 7.2 Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2017 roku [GWh].

Lp. Wyszczególnienie Pobór Oddanie Saldo
1. Białoruś 0,0 0,0 0,0
2. Czechy 373,7 5 946,3 -5 572,5
3. Litwa 1 536,7 494,3 1 042,3
4. Niemcy 7 340,4 20,9 7 319,5
5. Słowacja 0,3 4 372,1 -4 371,8
6. Szwecja 3 124,9 150,5 2 974,4
7. Ukraina 894,8 0,0 894,8
8. Razem 13 270,7 10 984,0 2 286,7

Tabela 7.3 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2017 - przepływy fizyczne [MWh].

Rok Pobór Oddanie Saldo
1990 10 437 114 11 477 450 -1 040 336
1991 6 707 778 9 325 605 -2 617 827
1992 5 033 690 9 065 658 -4 031 968
1993 5 599 943 8 010 893 -2 410 950
1994 4 562 971 7 242 214 -2 679 243
1995 4 355 561 7 156 730 -2 801 169
1996 4 801 099 7 925 125 -3 124 026
1997 5 356 887 7 542 219 -2 185 332
1998 4 607 586 8 081 908 -3 474 322
1999 3 491 374 8 426 345 -4 934 971
2000 3 289 762 9 663 376 -6 373 614
2001 4 306 301 11 035 075 -6 728 774
2002 4 469 023 11 537 325 -7 068 302
2003 4 985 254 15 146 128 -10 160 874
2004 5 312 192 14 604 779 -9 292 587
2005 5 001 613 16 187 702 -11 186 089
2006 4 773 561 15 774 683 -11 001 122
2007 7 751 510 13 109 578 -5 358 068
2008 9 019 790 9 703 874 -684 084
2009 7 399 856 9 595 256 -2 195 400
2010 6 309 565 7 664 496 -1 354 931
2011 6 779 401 12 022 691 -5 243 290
2012 9 802 995 12 644 188 -2 841 193
2013 7 801 476 12 322 565 -4 521 089
2014 13 508 912 11 342 114 2 166 798
2015 14 459 003 14 792 548 -333 545
2016 14 016 713 12 017 934 1 998 780
2017 13 270 738 10 984 027 2 286 711

8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Tabela 8.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2017 roku [MWh].

Lp. Wyszczególnienie Miesiące 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Ograniczenia dostaw energii z powodu braku mocy w KSE      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ograniczenia dostaw energii z powodu awarii w sieci przesyłowej 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0
3. Ograniczenia dostaw energii z powodu awarii w sieci dystrybucyjnej 631 765 531 2 765 83 4 396 1 068 13 192 131 18 592 971 5 567
3.1           w tym z powodu złych warunków atmosferycznych 452 711 321 2 516 59 4 324 999 13 061 125 18 576 944 5 329
4. Razem ograniczenia dostaw 631 765 531 2 765 83 4 396 1 068 13 192 288 18 592 971 5 567

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

Rys. 9.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2017 roku.

Rys. 9.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2017 roku.

Rys. 9.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2017 roku.

Rys. 9.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2017 roku.

Tabela 9.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2017 [Hz].

Rok Częstotliwość minimalna w roku Częstotliwość maksymalna w roku Częstotliwość średnia roczna
1980 48,800 50,520 49,600
1981 48,810 50,460 49,560
1982 48,700 50,500 49,500
1983 48,690 50,530 49,710
1984 48,600 50,480 49,570
1985 47,240 50,900 49,640
1986 48,420 50,880 49,870
1987 48,500 50,590 50,000
1988 48,390 50,570 50,030
1989 48,710 50,540 50,020
1990 48,700 50,410 50,030
1991 49,140 50,620 49,990
1992 49,380 50,610 50,033
1993 49,419 50,403 50,015
1994 49,446 50,535 50,002
1995 49,833 50,257 50,000
1996 49,878 50,154 50,000
1997 49,874 50,146 50,000
1998 49,879 50,099 50,000
1999 49,855 50,101 50,000
2000 49,861 50,138 50,000
2001 49,855 50,115 50,000
2002 49,859 50,123 50,000
2003 49,868 50,245 50,000
2004 49,868 50,131 50,001
2005 49,854 50,127 50,001
2006 49,840 50,623 49,999
2007 49,854 50,127 50,001
2008 49,857 50,133 50,000
2009 49,808 50,191 50,000
2010 49,807 50,183 50,000
2011 49,815 50,178 50,000
2012 49,799 50,203 50,000
2013 49,947 50,060 50,000
2014 49,963 50,078 50,000
2015 49,962 50,065 50,000
2016 49,958 50,053 50,000
2017 49,960 50,059 50,000

Rys. 9.5. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2017.

 

*Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.