Koszty transakcyjne uprawnień do emisji CO2 na 2023 rok

 

Parametr

Wartość

Koszty transakcyjne uprawnień do emisji CO2 (KTCO2)

1,134 zł/Mg CO2

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

9,8%

 

Opis:

Koszty transakcyjne uprawnień do emisji CO2 (KTCO2) - odpowiadają kosztom zmiennym bezpośrednio związanym z dokonaną transakcją zakupu/sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na giełdzie, w związku z dostawą lub odbiorem energii bilansującej wymuszonej na Rynku Bilansującym. Koszty te na 2021 rok wyniosły 1,00 zł/Mg CO2, a począwszy od 2022 roku podlegają indeksacji prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych uznanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za uzasadniony w ramach zatwierdzonej Taryfy OSP dla danego roku kalendarzowego.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych uznany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za uzasadniony
w ramach zatwierdzonej Taryfy OSP dla danego roku kalendarzowego.