Raport 2005 RB


CZĘŚĆ II
Raport z funkcjonowania Rynku Bilansującego w 2005 roku


1. STRUKTURA PODMIOTOWA I OBIEKTOWA RYNKU BILANSUJĄCEGO

Tabela nr 1.1. Zestawienie struktury podmiotowej i obiektowej Rynku Bilansującego
Rysunek nr 1.1 Ilości energii elektrycznej odebranej z obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2005 r., (ER)
Rysunek nr 1.2 Ilości energii elektrycznej dostarczonej do obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2005 r., (ER)


2. ANALIZA SPOSOBU GRAFIKOWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII PRZEZ JEDNOSTKI GRAFIKOWE AKTYWNE CIEPLNE

2.1. POKRYCIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH ZAWARTYMI UMOWAMI SPRZEDAŻY ENERGII I SPOSÓB ICH GRAFIKOWANIA
Rysunek nr 2.1 Pokrycie zdolności produkcyjnych JG wytwórczych aktywnych cieplnych umowami sprzedaży energii
Rysunek nr 2.2 Wykorzystanie zdolności wytwórczych JG aktywnych cieplnych, dla których zgłaszane były umowy sprzedaży energii (dla których był spełniony warunek ED >0)

2.2. UWZGLĘDNIANIE W GRAFIKOWANIU UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII OGRANICZEŃ SYSTEMOWYCH
Rysunek nr 2.3 Zestawienie średniej rocznej liczby JG wytwórczych aktywnych, dla których nie były zgłoszone USE i zaangażowanych przez OSP do pracy ze względu na konieczność uwzględnienia ograniczeń systemowych w okresie 2005 r.
Rysunek nr 2.4. Średnie roczne godzinowe ilości energii wynikające z braku pokrycia umowami sprzedaży energii występujących ograniczeń systemowych w 2005 r.3. ANALIZA OFERT BILANSUJĄCYCH

3.1. ANALIZA OFERT PRZYROSTOWYCH
Rysunek nr 3.1 Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm przyrostowych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednosek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2005 r.

3.2. ANALIZA OFERT REDUKCYJNYCH
Rysunek nr 3.2 Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm redukcyjnych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2005 r.
Rysunek nr 3.3 Ilości energii zgłoszonej dla cen pasm redukcyjnych ofert bilansujących w przedziale od 71 zł/MWh do 125 zł/MWh przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2005 r.
Rysunek nr 3.4 Ilości energii zgłoszonej w pasmach redukcyjnych ofert bilansujących z ceną 70 zł/MWh
i w przedziale cenowym od 71 zł/MWh do 140 zł/MWh.
 

4. ANALIZA WOLUMENÓW ENERGII BILANSUJĄCEJ

Tabela nr 4.1 Ilości energii bilansującej dostarczonej (sprzedanej) na Rynek Bilansujący i odebranej (zakupionej) z Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2005 r.

4.1. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ SPÓŁKI DYSTRYBUCYJNE
Rysunek nr 4.1 Struktura zakupu energii elektrycznej przez spółki dystrybucyjne w 2005 r.
w poszczególnych segmentach rynku
Rysunek nr 4.2. Zestawienie ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w 2005 r.
Rysunek nr 4.3 Procentowy udział ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2005 r.

4.2. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ DUŻYCH ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
Rysunek nr 4.4 Zestawienie deklarowanych ilości dostaw energii (ED) oraz energii bilansującej zakupionej i sprzedanej przez odbiorców końcowych w 2005 r.
Rysunek nr 4.5 Procentowy udział energii bilansującej zakupionej i sprzedanej przez odbiorców końcowych w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2005 r.

4.3. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ JG WYTWÓRCZE AKTYWNE CIEPLNE
Rysunek nr 4.6 Struktura sprzedaży energii w 2005 roku przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne.
Rysunek nr 4.7 Zestawienie energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB
i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 roku
Rysunek nr 4.8 Procentowy udział energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do energii deklarowanej (ED) w 2005 r.
Rysunek nr 4.9 Zestawienie energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 r.
Rysunek nr 4.10 Procentowy udział energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednosteki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 roku w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED)
Rysunek nr 4.11 Zestawienie energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2005 r.
Rysunek nr 4.12 Procentowy udział energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednosteki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2005 r.
Rysunek nr 4.13 Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 r.
Rysunek nr 4.14 Procentowy udział energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB oraz sprzedanej na RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2005 r.

4.4. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ JG WYTWÓRCZE PASYWNE CIEPLNE
Rysunek nr 4.15 Zestawienie ilości energii bilansującej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze pasywne cieplne w 2005 r.
Rysunek nr 4.16 Procentowe zestawienie ilości energii bilansującej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze pasywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2005 r.5. ANALIZA CEN ROZLICZENIOWYCH

5.1. CENY ROZLICZENIOWE ODCHYLENIA

Rysunek nr 5.1 Przebieg zmienności ceny CRO w 2005 r.
Rysunek nr 5.2 Przebieg zmienności ceny CROz w 2005 r.
Rysunek nr 5.3 Przebieg zmienności ceny CROs w 2005 r.

5.2. CENY ROZLICZENIOWE KOREKTY POZYCJI KONTRAKTOWEJ (CRK)
Rysunek nr 5.4 Średnie ważone ceny CRK dla EBP dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 r.
Rysunek nr 5.5 Średnie ważone ceny EBP swobodnej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 r.
Rysunek nr 5.6 Średnie ważone ceny EBP wymuszonej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 r.

5.3. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGO SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH
Rysunek nr 5.7 Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez Jednostki Grafikowe odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2005 r.

5.4. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGO ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
Rysunek nr 5.8 Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez Jednostki Grafikowe odbiorcze odbiorców końcowych w 2005 r.

5.5.CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ NIEPLANOWANEJ DLA JGWA CIEPLNYCH
Rysunek nr 5.9 Średnie ważone ceny energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 r.

5.6. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGWP CIEPLNYCH
Rysunek nr 5.10 Średnie ważone ceny energii bilansującej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze pasywne cieplne w 2005 r.

6. ANALIZA KOSZTÓW NA RYNKU BILANSUJĄCYM

6.1. CAŁKOWITE KOSZTY POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA (KCZ)
Rysunek nr 6.1 Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych miesiącach 2005r
Rysunek nr 6.2. Roczne całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym

6.2. KOSZTY USUWANIA OGRANICZEŃ (KO)
Rysunek nr 6.3 Koszty usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych miesiącach 2005 r.
Rysunek nr 6.4 Roczne koszty usuwania ograniczeń systemowych (KO) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym


1. STRUKTURA PODMIOTOWA I OBIEKTOWA RYNKU BILANSUJĄCEGO

Tabela nr 1.1. Zestawienie struktury podmiotowej i obiektowej Rynku Bilansującego

Podmioty i obiekty na Rynku Bilansującym

31.12.2003 r.

31.12.2004 r.

31.12.2005 r.

URB

71

75

73

Operatorzy Rynku

OHT

45

37

32

OH

5

7

8

Jednostki Grafikowe

Odbiorcze

Spółki Dystrybucyjne

29

21

14

POG

11

11

11

Odbiorcy Końcowi

4

4

5

Wytwórcze

111

112

115

Przedsiębiorstw obrotu sprzedaży

20

33

39

Przedsiębiorstw obrotu zakupu

20

33

39

Operatora Systemu Przesyłowego

Bilansująca

1

1

1

Generacji Zewnętrznej

1

1

1

Operatora (ESP)

10

10

10

Wymiany Międzysystemowej

5

5

4

GE sprzedaży

1

2

2

GE zakupu

1

2

2

Wymiany Międzysystemowej URB

-

29

40

 

Rysunek nr 1.1 Ilości energii elektrycznej odebranej z obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2005 roku, (ER)Rysunek nr 1.2 Ilości energii elektrycznej dostarczonej do obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2005 roku, (ER)2. ANALIZA SPOSOBU GRAFIKOWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII PRZEZ JEDNOSTKI GRAFIKOWE AKTYWNE CIEPLNE

2.1. POKRYCIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH ZAWARTYMI UMOWAMI SPRZEDAŻY ENERGII I SPOSÓB ICH GRAFIKOWANIA
Rysunek nr 2.1 Pokrycie zdolności produkcyjnych JG wytwórczych aktywnych cieplnych umowami sprzedaży energii
Rysunek nr 2.2 Wykorzystanie zdolności wytwórczych JG aktywnych cieplnych, dla których zgłaszane były umowy sprzedaży energii (dla których był spełniony warunek ED >0)2.2. UWZGLĘDNIANIE W GRAFIKOWANIU UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII OGRANICZEŃ SYSTEMOWYCH
Rysunek nr 2.3 Zestawienie średniej rocznej liczby JG wytwórczych aktywnych, dla których nie były zgłoszone USE i zaangażowanych przez OSP do pracy ze względu na konieczność uwzględnienia ograniczeń systemowych w okresie 2005 roku
Rysunek nr 2.4. Średnie roczne godzinowe ilości energii wynikające z braku pokrycia umowami sprzedaży energii występujących ograniczeń systemowych w 2005 r.
3. ANALIZA OFERT BILANSUJĄCYCH

3.1. ANALIZA OFERT PRZYROSTOWYCH
Rysunek nr 3.1 Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm przyrostowych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednosek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2005 r.
3.2. ANALIZA OFERT REDUKCYJNYCH
Rysunek nr 3.2 Ilości energii zgłoszonej dla poszczególnych cen pasm redukcyjnych ofert bilansujących przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2005 r.Rysunek nr 3.3 Ilości energii zgłoszonej dla cen pasm redukcyjnych ofert bilansujących w przedziale
od 71 zł/MWh do 125 zł/MWh przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych wytwórczych aktywnych w 2005 r.Rysunek nr 3.4 Ilości energii zgłoszonej w pasmach redukcyjnych ofert bilansujących z ceną 70 zł/MWh
i w przedziale cenowym od 71 zł/MWh do 140 zł/MWh.4. ANALIZA WOLUMENÓW ENERGII BILANSUJĄCEJ

Tabela nr 4.1 Ilości energii bilansującej dostarczonej (sprzedanej) na Rynek Bilansujący i odebranej (zakupionej) z Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2005 r.

  Rodzaj JG/ EB
Dostawa
Odbiór
Bilans
(sprzedaż) energii na RB
(zakup) energii z RB
[MWh]
[MWh]
[MWh]
1 2
3
4
5
1. EBP dla JGWa cieplnych
11 129 244
-11 365 758
-236 514
1.1. EBP swobodna
852 009
-2 123 381
-1 271 372
1.2. EBP wymuszona
10 277 235
-9 242 377
1 034 858
2. dESR dla JGWa cieplnych
1 284 310
-1 747 084
-462 773
3. dEDZ dla JGWa cieplnych
65
-7 522
-7 457
4. EB dla JGOSPa
2 251 697
-2 328 540
-76 843
4.1. EBP
112 042
-82 105
29 937
4.1.1. EBP swobodna
2 321
-15 543
-13 222
4.1.2. EBP wymuszona
109 721
-66 562
43 159
4.2. dESR
102 145
-2 246 435
-2 144 290
4.3. dEDZ
2 037 510
0
2 037 510
5. EB dla JGWp
111 001
-86 907
24 095
5.1. EB dla JGWp cieplnych
79 527
-70 578
8 949
5.2. EB dla JGOSPp
31 474
-16 329
15 145
5.2.1. dESR
25 627
-16 318
9 309
5.2.2. dEDZ
5 847
-11
5 836
6. EB dla JGO
1 722 705
-864 130
858 575
7. EB dla JGBIL
70 787
-140 579
-69 792
8. EB dla JGWM
130 892
-160 183
-29 290
8.1. EB dla JGWMO
118 055
-157 810
-39 754
8.2. EB dla JGWMU
12 837
-2 373
10 464
9. Podsumowanie
16 700 702
-16 700 702
0
4.1. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ SPÓŁKI DYSTRYBUCYJNE
Rysunek nr 4.1 Struktura zakupu energii elektrycznej przez spółki dystrybucyjne w 2005 r. w poszczególnych segmentach rynku.
Rysunek nr 4.2. Zestawienie ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w 2005 r.Rysunek nr 4.3 Procentowy udział ilości energii bilansującej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez spółki dystrybucyjne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2005 r.


 4.2. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ DUŻYCH ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
Rysunek nr 4.4 Zestawienie deklarowanych ilości dostaw energii (ED) oraz energii bilansującej zakupionej i sprzedanej przez odbiorców końcowych w 2005 r.Rysunek nr 4.5 Procentowy udział energii bilansującej zakupionej i sprzedanej przez odbiorców końcowych w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2005 r.
4.3. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ JG WYTWÓRCZE AKTYWNE CIEPLNE
Rysunek nr 4.6 Struktura sprzedaży energii w 2005 roku przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne.
Rysunek nr 4.7 Zestawienie energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 r.
Rysunek nr 4.8 Procentowy udział energii bilansującej planowanej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do energii deklarowanej (ED) w 2005 r.
Rysunek nr 4.9 Zestawienie energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej z pasm przyrostowych na RB i zakupionej z pasm redukcyjnych z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 r.
Rysunek nr 4.10 Procentowy udział energii bilansującej planowanej swobodnej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednosteki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 roku w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED)
Rysunek nr 4.11 Zestawienie energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2005 r.
Rysunek nr 4.12 Procentowy udział energii bilansującej planowanej wymuszonej sprzedanej na RB z pasm przyrostowych i zakupionej z RB z pasm redukcyjnych przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2005 r.
Rysunek nr 4.13 Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB i sprzedanej na RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 r.
Rysunek nr 4.14 Procentowy udział energii bilansującej nieplanowanej zakupionej z RB oraz sprzedanej na RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2005 r.


 4.4. ILOŚCI ENERGII BILANSUJĄCEJ DOSTARCZONEJ NA RB I ODEBRANEJ Z RB PRZEZ JG WYTWÓRCZE PASYWNE CIEPLNE
Rysunek nr 4.15 Zestawienie ilości energii bilansującej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze pasywne cieplne w 2005 r.Rysunek nr 4.16 Procentowe zestawienie ilości energii bilansującej sprzedanej na RB i zakupionej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze pasywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED) w 2005 r.
5. ANALIZA CEN ROZLICZENIOWYCH

5.1. CENY ROZLICZENIOWE ODCHYLENIA

Rysunek nr 5.1 Przebieg zmienności ceny CRO w 2005 r.
Rysunek nr 5.2 Przebieg zmienności ceny CROz w 2005 r.
Rysunek nr 5.3 Przebieg zmienności ceny CROs w 2005 r.
5.2. CENY ROZLICZENIOWE KOREKTY POZYCJI KONTRAKTOWEJ (CRK)
Rysunek nr 5.4 Średnie ważone ceny CRK dla EBP dostarczonej na RB i odebranej na RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 r.Rysunek nr 5.5 Średnie ważone ceny EBP swobodnej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 r.
Rysunek nr 5.6 Średnie ważone ceny EBP wymuszonej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 r.

5.3. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGO SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH
Rysunek nr 5.7 Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez JG odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2005 r.
5.4. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGO ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
Rysunek nr 5.8 Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z RB i dostarczonej na RB przez Jednostki Grafikowe odbiorcze odbiorców końcowych w 2005 r.
5.5.CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ NIEPLANOWANEJ DLA JGWA CIEPLNYCH
Rysunek nr 5.9 Średnie ważone ceny energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze aktywne cieplne w 2005 r.
5.6. CENY ENERGII BILANSUJĄCEJ DLA JGWP CIEPLNYCH
Rysunek nr 5.10 Średnie ważone ceny energii bilansującej dostarczonej na RB i odebranej z RB przez Jednostki Grafikowe wytwórcze pasywne cieplne w 2005 r.
6. ANALIZA KOSZTÓW NA RYNKU BILANSUJĄCYM

6.1. CAŁKOWITE KOSZTY POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA (KCZ)

Rysunek nr 6.1 Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych miesiącach 2005 r.
Rysunek nr 6.2. Roczne całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym
6.2. KOSZTY USUWANIA OGRANICZEŃ (KO)
Rysunek nr 6.3 Koszty usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych miesiącach 2005 r.
Rysunek nr 6.4 Roczne koszty usuwania ograniczeń systemowych (KO) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym