Informacje o Centralnej Jednostce Inwestycyjnej

 

Koncepcja

Centralna Jednostka Inwestycyjna sporządza koncepcje budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów elektroenergetycznych z określeniem wstępnych warunków realizacji inwestycji dla stacji i linii o napięciach od 110 do 400 kV.

CJI realizuje również koncepcje przyłączeń nowych jednostek wytwórczych (elektrownie konwencjonalne węglowe, gazowo-parowe oraz farmy wiatrowe) do sieci zarządzanej przez PSE S.A., oraz przebudowy linii elektroenergetycznych najwyższych napięć związanych z przyłączaniem nowych obiektów, usuwaniem kolizji oraz zmniejszaniem strat przesyłowych poprzez zastosowanie np. tzw. przewodów wysokotemperaturowych.

 

Studium wykonalności

Centralna Jednostka Inwestycyjna opracowuje studia wykonalności dla obiektów elektroenergetycznych w zakresie napięć 110, 220, 400 i 750 kV, które zawierają wielowariantowe rozwiązania, opisy tras linii i wariantów rozbudowy, budowy stacji, rozdzielni oraz GPZ.

 

Projekt budowlany i projekty wykonawcze

Centralna Jednostka Inwestycyjna wykonuje projekty budowlane dostosowane do wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z późn.zm.) dla inwestycji energetycznych (stacje, linie) w pełnym zakresie napięć oraz projekty wykonawcze dla stacji i linii w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz modernizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PF-U (Dz.U. 202/2004, poz. 2072 z późn.zm.).

 

Kosztorysowanie

Centralna Jednostka Inwestycyjna opracowuje dokumentację kosztorysową we wszystkich branżach budowlanych i instalacyjnych dla stacji elektroenergetycznych oraz linii przesyłowych na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PF-U) i Projektów Podstawowych. Wykonywana jest weryfikacja wszystkich rodzajów kosztorysów, przedmiarów robót oraz rozliczeń kosztów budowy wynikających z nadzoru inwestorskiego.

 

Inżynier kontraktu

Działania w zakresie sprawowania funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje pełne spektrum działań w dziedzinie przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów inwestycyjnych, w tym głównie administrowanie kontraktem - zarządzanie przedsięwzięciem: nadzór techniczny i prawny na budowie (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), kontrola i weryfikacja dokumentacji wykonawcy (projekty budowlane, wykonawcze, powykonawcze, inne).

Inżynier Kontraktu realizuje szereg prac, przede wszystkim na etapie realizacji inwestycji, m.in. przekazaniu placu budowy, nadzorze energetycznym, odbiorach, sprawdzeniach technicznych, przygotowaniu oraz realizacji programu prób i testów.

 

Nadzór autorski

Centralna Jednostka Inwestycyjna prowadzi nadzór autorski realizowanych dokumentacji projektowych dla stacji i linii elektroenergetycznych w pełnym zakresie napięć oraz opiniuje dokumentację opracowaną przez inne biura projektowe.

 

Dokumentacja środowiskowa

Ocena oddziaływania na środowisko

Centralna Jednostka Inwestycyjna w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, wykonuje zarówno raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jak i karty informacyjne przedsięwzięcia, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływań na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353).

Operaty wodnoprawne

Centralna Jednostka Inwestycyjna wykonuje operaty wodnoprawne dla obiektów elektroenergetycznych, stanowiące niezbędną dokumentację jako załącznik do wniosku o udzielnie pozwolenia wodnoprawego, zarówno w zakresie szczególnego korzystania z wód czy budowy urządzeń wodnych, jak i prowadzenia przez śródlądowe drogi wodne linii elektroenergetycznych. Dokumentacje wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz.469 z późn.zm.).

Analizy akustyczne

Centralna Jednostka Inwestycyjna wykonuje analizy akustyczne, które według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.zm.) stanowią część raportu oddziaływania na środowisko. Dodatkowo, w celu ustalenia poziomów dźwięku na granicy stacji elektroenergetycznych, a także w jej otoczeniu, wykonywane są analizy rozkładu natężenia hałasu przy uwzględnieniu zmierzonych oraz maksymalnych mocy akustycznych poszczególnych źródeł na tych obiektach, w celu dotrzymania określonych prawem standardów jakości emisji hałasu do środowiska.

Analizy pola elektromagnetycznego

Centralna Jednostka Inwestycyjna wykonuje analizy pola elektromagnetycznego w otoczeniu linii i stacji wraz z graficzną prezentacją modelowej propagacji pola elektromagnetycznego, oceną oddziaływania na środowisko emitowanego pola elektromagnetycznego oraz propozycją działań minimalizujących negatywne oddziaływania.

 

Ocena wytrzymałości zwarciowej konstrukcji

Centralna Jednostka Inwestycyjna wykonuje analizy wytrzymałościowe konstrukcji wsporczych pod przewody i aparaturę dla rozdzielni w zakresie napięć 110 kV - 750 kV ze względu na działanie sił pochodzących od przepływu prądu zwarcia w oparciu o normy: PN-EN 60865-1:2002 Obliczenia skutków prądów zwarciowych, PN-E-61936-1:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.

 

Analiza zwiększania przepustowości linii

Centralna Jednostka Inwestycyjna opracowuje analizy zwiększenia przepustowości linii elektroenergetycznych w zakresie napięć 110 kV - 400 kV. Analiza poprzedza wykonanie określonych zabiegów modernizacyjnych na liniach i zawiera szczegółową analizą formalno-prawną, środowiskową, kosztorysową, systemową i techniczną (zastosowanie przewodów wysokotemperaturowych, montaż systemów monitoringu obciążalności prądowej, ewentualnie budowa nowej linii).

 

Program funkcjonalno-użytkowy

Centralna Jednostka Inwestycyjna wykonuje PF-U, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PF-U, określają szczegółowe wymagania techniczne, organizacyjne, finansowe oraz formalno-prawne związane z realizacją zadania inwestycyjnego.

 

Projekt podstawowy

Centralna Jednostka Inwestycyjna wykonuje projekty podstawowe zarówno dla stacji elektroenergetycznych jak i dla linii. Projekty wykonywane są w zakresie określonym przez PSE S.A. i służą uszczegółowieniu zakresu prac (szczególnie obiektów przebudowywanych) oraz określeniu wartości zamówienia.

 

Warunki realizacji inwestycji

Centralna Jednostka Inwestycyjna przygotowuje Warunki Realizacji Inwestycji przedstawiające w formie opisowej i graficznej propozycję realizacji przedmiotu Zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji wykonywania prac budowlano-konstrukcyjnych, prac w obwodach pierwotnych, wtórnych, łączności oraz określeniem czasu niezbędnego dla wykonania poszczególnych prac i całości inwestycji.

 

Standardy techniczne

Centralna Jednostka Inwestycyjna opracowuje na rzecz PSE S.A. standardy techniczne oraz aktualizuje istniejące w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne oraz obowiązujące uwarunkowania normatywne.

 

Planistyka oraz prace formalno-prawne

Centralna Jednostka Inwestycyjna prowadzi prace planistyczne w gminach oraz bierze udział w postępowaniach administracyjnych mających na celu pozyskanie decyzji lokalizacyjnych, środowiskowych, pozwoleń wodno-prawnych oraz pozwoleń na budowę.

 

Kontakt z Centralną Jednostką Inwestycyjną

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Centralna Jednostka Inwestycyjna

Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
 

Dyrektor Zarządzający CJI
Włodzimierz Mucha

Beata Groszyk
beata.groszyk@pse.pl
tel.: +48 22 321 31 46
fax: +48 22 468 19 77

 

Dyrektor ds. Operacyjnych
Łukasz Strambowski

Edyta Zych
edyta.zych@pse.pl
tel.: +48 22 321 31 01
fax: +48 22 468 19 77