Interaktywna mapa inwestycji

PSE rozbudowują i modernizują infrastrukturę przesyłową, realizując zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny.

Dzięki temu w Polsce powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów przesyłowych w Europie, który przez kolejne dziesięciolecia będzie istotnym filarem bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zapewni jego niezawodne działanie.

Na mapie znajdziesz informacje o aktualnie realizowanych projektach inwestycyjnych:

Interaktywna mapa inwestycji dostępna jest na komputerach oraz urządzeniach mobilnych posiadających ekrany o wysokiej rozdzielczości.

  • Budowa połączenia kablowego HVDC Polska – Litwa

   Interkonektor Harmony Link - połączenie energetyczne Polska-Litwa jest elementem strategicznego projektu Unii Europejskiej synchronizacji krajów bałtyckich z siecią energetyczną Europy kontynentalnej. Projekt realizowany jest wspólnie przez PSE oraz LitGrid – operatorów systemów przesyłowych Polski i Litwy. Połączenie będzie wymagało położenia dwóch kabli prądu stałego High Voltage Direct Current (HVDC) na dnie morskim oraz pod ziemią na krótkim odcinku lądowym. Punktem przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na obszarze Polski będzie stacja elektroenergetyczna Żarnowiec (SE Żarnowiec), a na Litwie stacja Darbenai. W ramach inwestycji, w sąsiedztwie SE Żarnowiec planowana jest budowa nowej stacji przekształtnikowej. Harmony Link jest jednym z elementów niezbędnych do przeprowadzenia procesu synchronizacji systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej. Obecnie państwa bałtyckie są połączone z rosyjskim systemem IPS/UPS.

   harmonylink.eu
  • Budowa stacji 400 kV Choczewo Budowa linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia-Grudziądz Węgrowo Budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Choczewo Przebudowa linii 400 kV Choczewo-Żarnowiec na dwutorową linię 400 kV Modernizacja linii 400 kV Słupsk-Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Słupsk-Żarnowiec Budowa stacji 400 kV Krzemienica z wprowadzeniem linii 400 kV Dunowo-Słupsk i linii 400 kV Słupsk-Żydowo Kierzkowo

   Na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat wybudowane zostaną morskie farmy wiatrowe (MFW) na Bałtyku, o łącznej mocy do 11 GW (ok 20% potencjału wytwórczego Polski). Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) mają za zadanie zapewnić wyprowadzenie mocy poprzez Krajowy System Elektroenergetyczny do odbiorców w całym kraju. Konieczne do zrealizowania tego celu jest rozbudowa infrastruktury przesyłowej na Pomorzu w tym budowa 2 nowych stacji oraz 4 nowych linii najwyższych napięć. Dzięki morskiej energetyce wiatrowej, Pomorze może stać się liderem w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych.Ta złożona i wielowymiarowa inwestycja jest niepowtarzalną szansą rozwoju dla gmin i przedsiębiorców z tego regionu. Za budowę MFW odpowiadają inwestorzy, którzy planują postawić je w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. Jednak żeby czysty prąd z morskiego wiatru mógł popłynąć do odbiorców, konieczna jest infrastruktura stworzona przez PSE. Nowe instalacje PSE zagwarantują Polsce wykorzystanie potencjału Bałtyku oraz zapewnią bezpieczne dostawy czystej energii z wiatru do odbiorców.

   pomorzedajemoc.pse.pl
  • Modernizacja linii 400 kV Krajnik – Morzyczyn Modernizacja linii 400 kV Morzyczyn – Dunowo Modernizacja linii 400 kV Dunowo-Słupsk Modernizacja linii 400 kV Słupsk-Żarnowiec Modernizacja linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia

   Celem zamierzeń inwestycyjnych jest zwiększenie możliwości przesyłowych ciągów liniowych 400 kV, poprzez dostosowanie linii do zwiększonej obciążalności prądowej (tj. projektowa temperatura pracy przewodów fazowych wynosić będzie +60°C), przy zachowaniu odległości przewodów fazowych do ziemi i do obiektów krzyżowanych. Modernizacja ma doprowadzić do poprawy niezawodności wymiany mocy na połączeniu transgranicznym 400 kV AC Polska – Niemcy, do poprawa niezawodności wymiany mocy na połączeniu transgranicznym 400 kV DC Polska – Szwecja, do zapewnienia warunków wymiany mocy na planowanym połączeniu transgranicznym DC Polska – Litwa (tzw. „Harmony Link”), a także do zapewnienia warunków dla wyprowadzenie mocy z planowanych morskich farm wiatrowych, oraz z istniejących i planowanych bloków elektroenergetycznych elektrowni Dolna Odra. Całkowita długość linii to ok. 739,5 km.

  • Przebudowa linii 400 kV Gdańsk Błonia-Olsztyn Mątki na dwutorową linię 400 kV

   Przeudowa linii 400 kV Gdańsk Błonia-Olsztyn Mątki ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpiecznej pracy sieci przesyłowej w północno-wschodnim rejonie Polski. Projektowana linia 400 kV poprawiać będzie także warunki wyprowadzenia mocy z istniejących i projektowanych farm wiatrowych, w tym lokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Inwestycja wpływać będzie również na zwiększenie możliwości przesyłowych na połączeniu transgranicznym Polska - Litwa, a tym samym zwiększa aktywny udział Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w wewnętrznym rynku Unii Europejskiej.

  • Budowa linii 400 kV Dunowo-Żydowo Kierzkowo-Piła Krzewina

   Budowa linii 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpiecznej pracy sieci przesyłowej w północno-zachodnim rejonie Polski. Inwestycja wpływać będzie m.in. na zwiększenie możliwości przesyłowych na połączeniu transgranicznym Niemcy – Polska – Szwecja - Litwa, a tym samym zwiększa aktywny udział Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w wewnętrznym rynku Unii Europejskiej. Projektowana linia 400 kV poprawiać będzie także warunki wyprowadzenia mocy z istniejących i projektowanych farm wiatrowych, w tym lokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Nowa linia 400 kV zastąpi istniejące line 220 kV wybudowane w latach 60. I 70.

   liniadunowopila.pse.pl
  • Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn – Recław

   Modernizacja linii energetycznej 220kV Morzyczyn – Recław jest jednym z elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wykonanie prac modernizacyjnych na napowietrznej linii elektroenergetycznej wybudowanej w gabarytach 220 kV relacji Morzyczyn – Recław, pracującej obecnie na napięciu 110 kV, pozwoli na uruchomienie linii na napięciu 220 kV, co poprawi bezpieczeństwo i warunki zasilania województwa zachodniopomorskiego.

   linia-morzyczyn-reclaw.pl
  • Rozbudowa stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

   Rozbudowa stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno - zachodniej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej, zwłaszcza w jej lewobrzeżnej części. Wykonane prace umożliwią wyprowadzenie mocy z planowanego do uruchomienia bloku gazowo-parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany. Pozwolą także na przyłączenie do sieci nowych źródeł wytwórczych. Potrzeba wzmocnienia zasilania Szczecina przez doprowadzenie mocy o dużej niezawodności do rozdzielni 110 kV Pomorzany z Elektrowni Dolna Odra jest niezbędne, co wykazały wydarzenia z 2008 r.

   www.pomorzany-krajnik.pl
  • Budowa linii 220 kV Pomorzany – nacięcie linii Krajnik – Glinki

   Budowa linii 220 kV Pomorzany – nacięcie linii Krajnik – Glinki jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno - zachodniej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej, zwłaszcza w jej lewobrzeżnej części. Pozwolą także na przyłączenie do sieci nowych źródeł wytwórczych. Potrzeba wzmocnienia zasilania Szczecina przez doprowadzenie mocy o dużej niezawodności do rozdzielni 110 kV Pomorzany z Elektrowni Dolna Odra jest niezbędne, co wykazały wydarzenia z 2008 r.

   www.pomorzany-krajnik.pl
  • Przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki

   Przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki obejmuje przebudowę jednotorowych odcinków istniejącej linii 220 kV Krajnik – Glinki od słupa nr 57 (gm. Kołbaskowo) do słupa nr 102 (gm. Dobra) oraz od słupa nr 125 (gm. Police) do stacji Glinki na odcinki dwutorowe 220 kV, modernizacji istniejących i nieprzebudowywanych odcinków linii 220 kV (prace w tej części inwestycji obejmą przede wszystkim wymianę przewodu odgromowego oraz budowę nowych traktów światłowodowych na całej linii - od stacji Krajnik do stacji Glinki). Zmodernizowana linia obniży ryzyko wystąpienia awarii energetycznych oraz poprawi niezawodność całego KSE.

  • Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji 400/220 kV Krajnik dla przyłączenia farmy fotowoltaicznej Banie 2Rozbudowa stacji 400/220 kV Krajnik dla przyłączenia dwóch bloków gazowo-parowych Elektrownia Dolna Odra

   Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik ma istotne znaczenie dla zwiększenia zdolności przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w regionie północno-zachodniej Polski. W ramach rozbudowy i modernizacji stacji wymieniona zostanie cała aparatura stacyjna. Powstaną nowe pola liniowe 400 i 220 kV oraz nowoczesny budynek technologiczny, z którego kieruje się pracą stacji. Dzięki temu praca stacji będzie stabilniejsza i bezpieczniejsza, co w praktyce oznaczać będzie pewniejsze dostawy energii elektrycznej do tysięcy domów i firm w regionie północno-zachodniej Polski. Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji 400/220 kV Krajnik, pozwoli na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Farmy Fotowoltaicznej o mocy 340 MW, Inwestycja zostanie zakończona do 2026 r.

  • Budowa linii 400 kV Baczyna – Krajnik Budowa linii 400 kV Krajnik-Baczyna na przedpolu
   stacji Baczyna

   Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna ma istotne znaczenie dla zwiększenia zdolności przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w zachodniej Polsce. Nowa infrastruktura poprawi bezpieczeństwo, stabilność i efektywność przesyłania energii elektrycznej do odbiorców i umożliwi dalszy rozwój gospodarczy kraju. Inwestycja polega na budowie ok. 70 kilometrowego odcinka dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z traktami światłowodowymi, pomiędzy istniejącą stacją energetyczną w Krajniku (gmina Gryfino) oraz planowaną stacją w miejscowości Baczyna (gmina Lubiszyn).

   linia-krajnik-baczyna.pl
  • Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik-Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik-Gorzów

   Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno-zachodniej części kraju. Rozbudowa ta ma zapewnić zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), poprawę jakości przesyłu energii elektrycznej i poprawę niezawodności zasilania. W przyszłości stacja zostanie rozbudowana w zakresie umożliwiającym wprowadzenie również linii 220 kV (m.in. fragment istniejącej linii Krajnik – Gorzów od stacji Baczyna do stacji Gorzów).

   stacjabaczyna.pse.pl
  • Modernizacja linii 220 kV Krajnik Gorzów

   Modernizacja linii 220 kV Krajnik - Gorzów na odcinku Baczyna – Gorzów (odcinek od słupa nr 173 do SE Gorzów) ma na celu dostosowanie przedmiotowego odcinka do większej obciążalności prądowej, przed wprowadzeniem go do planowanej w ramach odrębnego zadania SE Baczyna i tym samym utworzeniem linii 220 kV relacji SE Baczyna – SE Gorzów.

  • Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska

   Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska jest elementem tworzenia niezawodnego systemu elektroenergetycznego, niezbędnego dla rozwoju gospodarczego regionu, w tym gmin, przez które przebiega. Celem projektu jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w północno-zachodniej części Polski. Inwestycja ma na celu wzmocnienie układu sieci w zakresie wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec oraz poprawę warunków wyprowadzenia mocy z odnawialnych źródeł energii (OZE) zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra. Ponadto, realizacja projektu wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE. Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową / rozbudową / modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

   baczyna-plewiska.pse.pl
  • Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Plewiska Modernizacja stacji 400/220/110 kV Plewiska w zakresie rozdzielni 110 kV

   Inwestycja polegać będzie na rozbudowie oraz modernizacji stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska na potrzeby wprowadzenia linii dwutorowych 400 kV: Krajnik – Plewiska (docelowo: Krajnik – Baczyna – Plewiska) oraz Piła Krzewina – Plewiska, uwzględniając możliwość zainstalowania w przyszłości dławika 400 kV. Realizacja inwestycji umożliwi zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem przesyłu transgranicznego, poprawi też niezawodność zasilania Wielkopolski. Zamierzenie inwestycyjne jest objęte dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  • Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów Rozbudowa i modernizacja rozdzielni 220 kV w stacji 400/220/110 kV Pątnów

   Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice – Pątnów ma na celu rozbudowę sieci przesyłowej poprzez wprowadzenie linii 400 kV ze stacji Kromolice. Zadaniem inwestycji jest zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów, poprawa bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej w rejonie węzła PAK (Pątnów-Adamów-Konin) poprzez wprowadzenie napięcia 400 kV i transformacji 400/110 kV oraz zapewnienie koordynacji i optymalizacji przebudowy sieci najwyższych napięć.

   www.stacja-patnow.pl
  • Przełączenie toru linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska pracującego na napięciu 220 kV na napięcie 400 kV wraz z dostosowaniem stacji Piła Krzewina

   Zadanie obejmuje m.in. rozbudowę rozdzielni 400 kV w stacji Piła Krzewina i szereg prac dostosowawczych w stacjach Piła Krzewina i Plewiska. W rezultacie inwestycji możliwe będzie przełączenie na napięcie 400 kV szeregu linii powiązanych z SE Piła Krzewina, tymczasowo pracujących na napięciu 220 kV. Doprowadzi to do poprawy bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej w północnej Polsce i stworzy warunki do wyprowadzenia mocy ze źródeł wytwórczych zlokalizowanych w północnej części kraju.

  • Rozbudowa i modernizacja stacji Piła Krzewina

   Celem planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji Piła Krzewina” jest rozbudowa należącej do PSE S.A. rozdzielni 400 kV o kolejne 2 (dwie) gałęzie wraz z budową 2 (dwóch) stanowisk dla nowych autotransformatorów 400/110/15 kV 30 MVA, zabudową tych AT oraz ich powiązaniem z rozdzielnią 110 kV.

  • Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów wraz z rozbudową stacji 400 kV Stanisławów oraz stacji 400/220/110 kV Ostrołęka oraz z wprowadzeniem do stacji 400(220)/110 kV Wyszków Przełączenie toru linii 400 kV Ostrołęka - Wyszków - Stanisławów pracującego na napięciu 220 kV na napięcie 400 kV wraz z wymianą transformatora 220/110 kV w stacji Wyszków na jednostkę 400/110 kV (w przygotowaniu)

   Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w zakresie rozbudowy infrastruktury przesyłowej w Polsce. Podstawowym jej zadaniem jest stworzenie połączenia które wpłynie na wzrost bezpieczeństwa zasilania centralnej i północnej części kraju oraz poprawę warunków pracy sieci elektroenergetycznej. Obecnie do przesyłu energii elektrycznej z północy do centralnej i południowej części Mazowsza służy praktycznie wyłącznie eksploatowana od blisko 50 lat linia 220 kV Ostrołęka – Miłosna. Powstanie nowego połączenia gwarantującego większe zdolności przesyłowe i ograniczenie strat energii elektrycznej jest więc niezbędne dla utrzymania stabilnych i bezpiecznych dostaw do odbiorców końcowych. Nowe połączenie będzie miało ponad 100 km i połączy ze sobą trzy stacje elektroenergetyczne Ostrołęka, Wyszków oraz Stanisławów.

   liniaostrolekastanislawow.pl
  • Budowa stacji 400(220)/110 kV Wyszków

   Budowa stacji 400/110 kV Wyszków ma istotne znaczenie dla poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej w rejonie Wyszkowa i północnego Mazowsza. Stacja zapewni ciągłość zasilania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 110 kV. Zadaniem SE Wyszków będzie m.in. transformacja napięcia z 400 kV na 110 kV, tak by energię można było przesyłać dalej do odbiorców końcowych.

   www.stacjawyszkow.pl
  • Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna

   Budowa linii 2x400 kV Kozienice – Miłosna ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski oraz wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Istniejąca jednotorowa linia 400 kV relacji Kozienice – Miłosna została zaprojektowana pod koniec lat 60. XX w, a wybudowana w 1970 roku. Linia przebiega przez dziesięć gmin, łącząc stację elektroenergetyczną Miłosna z elektrownią i stacją elektroenergetyczną Kozienice. Inwestycja polega na przebudowie istniejącej jednotorowej linii 400 kV na linię dwutorową.

   www.liniakozienice-milosna.pl
  • Rozbudowa stacji 400/220/110 kV MiłosnaWymiana transformatora 400/110 kV wraz z dostosowaniem infrastruktury w stacji 400/220/110 kV Miłosna (w przygotowaniu)Budowa RCPD

   Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Miłosna pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w aglomeracji warszawskiej oraz w północno-wschodnim i centralnym rejonie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Rozbudowa pozwoli również na wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice oraz poprawę warunków pracy sieci elektroenergetycznej.

   stacjamilosna.pse.pl
  • Budowa stacji 220/110 kV Praga (Żerań) wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna-MoryRozbudowa stacji 220/110 kV Praga dla przyłączenia SE 110kV/SN Golędzinów (w przygotowaniu)Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Praga dla przyłączenia linii 110 kV Bródno 1 i Bródno 2

   Projektowana stacja 220/110 kV Praga jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie energii elektrycznej w ujęciu regionalnym i krajowym. Ma na celu umożliwienie wyprowadzenia mocy z bloku gazowo-parowego 505 MW Elektrociepłowni Żerań oraz zwiększenie pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej na terenie aglomeracji warszawskiej.

   stacjapraga.pse.pl
  • Modernizacja stacji 220/110 kV Rożki

   Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Rożki została wybudowana w roku 1953 i jest ważnym elementem wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Rożki to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego całego kraju, w tym w szczególności dla obszaru radomskiego, gdzie zapotrzebowanie na energię elektryczną systematycznie rośnie. Przedsięwzięcie ma także istotne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego całego Mazowsza, wpłynie również na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców gminy Kowala.

   stacjarozki.pse.pl
  • Rozbudowa stacji 400/110 kV Lublin Systemowa

   Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z rozbudową stacji 220/110 kV Chełm oraz budową linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa. Inwestycje te mają znaczenie ponadlokalne i stanowią ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

   stacjalublinsystemowa.pse.pl
  • Rozbudowa stacji 220/110 kV Chełm

   Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z rozbudową stacji 400/110 kV Lublin Systemowa oraz budową linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa. Inwestycje te mają znaczenie ponadlokalne i stanowią ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

   stacjachelm.pse.pl
  • Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość

   Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Inwestycja ma na celu zminimalizować ryzyko wystąpienia znaczącej awarii sieciowej poprzez prewencyjną wymianę autotransformatora AT01 w SE Zamość oraz modernizację stacji w zakresie rozdzielni 220 kV.

  • Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej w zakresie przyłączenia dławików ilinii Rzeszów - Chmielnicka na napięcie 400 kV

   ​Prace na stacji elektroenergetycznej 750/400/110 kV Rzeszów mają na celu przyłączenie ukraińskiego systemu energetycznego do systemu Europy kontynentalnej i stworzenia warunków do budowy połączenia synchronicznego oraz umożliwienia wymiany międzynarodowej pomiędzy PSE a Ukrenergo. Linia 750 kV relacji Rzeszów – Chmielnicka jest nieaktywna od 1992 r., a Polskie Sieci Elektroenergetyczne, będące właścicielem linii na terytorium Polski, do tej pory prowadziły na niej jedynie prace konserwacyjne. Przywrócenie połączenia będzie polegało na podłączeniu linii Rzeszów - Chmielnicka dostosowanej do pracy na napięciu 400 kV do rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej Rzeszów.

  • Modernizacja linii 220 kV Rogowiec – Pabianice

   Linia 220 kV Rogowiec – Pabianice powstała 36 lat temu i od tej pory nieprzerwanie zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii. W ramach prowadzonej modernizacji, na linii 220 kV Rogowiec – Pabianice wymieniony zostanie przede wszystkim przewód odgromowy, który zabezpiecza linię przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie burzy. Jest on rozwieszony pomiędzy wierzchołkami słupów, na całej długości linii. Przewód odgromowy zostanie zdjęty, a na jego miejsce zawieszony zostanie nowy, odpowiadający obecnym standardom technicznym. Dodatkowo wykonawca wymieni jeden słup na nowy, a osiem konstrukcji zostanie podwyższonych.

   liniarogowiecpabianice.pse.pl
  • Modernizacja linii 220 kV Janów – Zgierz – Adamów - etap II

   Modernizacja linii 220 kV Janów – Zgierz – Adamów - etap II przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Eksploatowane przez kilkadziesiąt lat przewody linii 220 kV Zgierz – Adamów zaczęły tracić swoją pełną wydajność z czasu gdy linia była budowana dlatego inwestycja ma przywrócić parametry, których linia już nie spełnia. Po zrealizowaniu zadania zwiększą się możliwości przesyłowe linii.

  • Modernizacja linii 220 kV Abramowice-PuławyWymiana przewodu odgromowego OPGW na liniach 220 kV: Puławy-Abramowice, Kozienice-Puławy, Rożki-Puławy

   Istniejące line 220 kV Kozienice – Puławy i Puławy – Abramowice powstały odpowiednio w 1963 r. i 1970 r. Przez tyle lat nieprzerwanie zapewniają dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre ich elementy, w tym przewody odgromowe kwalifikują się do wymiany. Modernizacja linii przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

   wymianaopgw.pse.pl
  • Wymiana przewodu odgromowego na liniach elektroenergetycznych - Linia 220 kV Konin – Pątnów i Pątnów – Podolszyce Budowa linii 220 kV Konin - nacięcie linii Pątnów-Podolszyce wraz z rozbudową stacji 220/110 kV Konin (w przygotowaniu)

   Istniejące linie 220 kV Konin – Pątnów i Pątnów – Podolszyce zostały wybudowane odpowiednio w roku 1967 i 1969. Przez tyle lat nieprzerwanie zapewniają dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii, w tym przewody odgromowe, kwalifikują się do wymiany. Modernizacja linii przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

   wymianaopgw.pse.pl
  • Wymiana przewodu odgromowego na liniach elektroenergetycznych - Linia 220 kV Podolszyce – Mory

   Istniejąca linia 220 kV Podolszyce – Mory została wybudowana latach 1969 -1971. Przez tyle lat nieprzerwanie zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii, w tym przewody odgromowe, kwalifikują się do wymiany. Modernizacja linii przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

   wymianaopgw.pse.pl
  • Wymiana przewodu odgromowego na liniach elektroenergetycznych - Linia 220 kV Adamów – Pabianice

   Istniejąca linia 220 kV Adamów – Pabianice została wybudowana w 1965 r. Przez tyle lat nieprzerwanie zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii, w tym przewody odgromowe, kwalifikują się do wymiany. Modernizacja linii przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

   wymianaopgw.pse.pl
  • Wymiana przewodu odgromowego na liniach elektroenergetycznych - Linia 220 kV Kozienice – Mory – Piaseczno

   Istniejąca linia 220 kV Kozienice – Mory – Piaseczno od lat nieprzerwanie zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii, w tym przewody odgromowe, kwalifikują się do wymiany. Modernizacja linii przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

   wymianaopgw.pse.pl
  • Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów-Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 400/110 kV Kromolice Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 400/110 kV Kromolice dla przyłączenia farmy fotowoltaicznej Młodzikowo (w przygotowaniu)

   Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 400/110 kV Kromolice ma na celu m.in. poprawę pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-zachodniej Polsce, stabilny przesył energii elektrycznej do rejonu aglomeracji poznańskiej, której zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie ponad dwukrotnie szybciej niż średnioroczny wzrost zapotrzebowania w skali kraju. Szczególnie ważne jako zapewnienie bezpiecznej alternatywy dla dostaw energii elektrycznej z ZE Pątnów-Konin. Dodatkowo linia Ostrów – Kromolice jest głównym traktem przesyłowym energii elektrycznej, pozwalającym wyprowadzić jej dostawy z Elektrowni Bełchatów w kierunku północno-zachodnim.

  • Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice

   Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice polega na modernizacji wybudowanej w latach 70-tych stacji elektroenergetycznej 220/110 kV i jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej w regionie dolnośląskim. Stacja jest ściśle powiązana z rozwojem huty Miedzi Głogów należącej do KGHM Polska Miedź, co ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

   stacja-zukowice.pl
  • Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 kV Mikułowa

   Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 kV Mikułowa jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców na Dolnym Śląsku. Nowa instalacja zastąpi funkcjonującą od ponad 50 lat linię 220 kV. Budowa nowej infrastruktury pozwoli efektywnie przesyłać energię elektryczną niezbędną dla rozwoju gospodarki Dolnego Śląska, realizacji kolejnych inwestycji w regionie, a co za tym idzie - tworzenia nowych miejsc pracy. Pozwoli także wyeliminować ryzyko awarii, na jakie narażona jest wysłużona sieć przesyłowa oraz skutecznie ograniczyć przerwy w dostawach prądu.

   mikulowaswiebodzice.pl
  • Budowa linii 400 kV relacji Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice-Ostrów

   Budowa linii 400 kV DBN-PAS (OSR) to element przebudowy jednego z najstarszych połączeń liniowych w Polsce, tworzących połączenie aglomeracji Wrocławia, Ostrowa Wielkopolskiego, Częstochowy i Opola

   nowaliniadobrzenpasikurowice.pse.pl
  • Budowa linii 220 kV Nysa – nacięcie Ząbkowice-Groszowice wraz z budową stacji 220/110 kV Nysa

   Budowa linii 220 kV Nysa jest bezpośrednio powiązana z modernizacją linii 220 kV relacji Ząbkowice – Groszowice. Ma ona znaczenie ponadlokalne i stanowi ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w południowej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tej części kraju jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Celem inwestycji jest poprawa warunków zasilania sieci dystrybucyjnej (TAURON Dystrybucja S.A.) z sieci przesyłowej w obszarze południowej części Polski związanej z planowanym przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej nowych odbiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radzikowicach.

   stacjanysa.pse.pl
  • Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole

   Budowa linii 400 kV ROK-TRE to element przebudowy jednego z najstarszych połączeń liniowych w Polsce, tworzących połączenie aglomeracji Wrocławia, Ostrowa Wielkopolskiego, Częstochowy i Opola. Linia ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia pewności zasilania południowej Polski

   liniarokitnicatrebaczew.pse.pl
  • Modernizacja linii 220 kV Jamki - Łagisza

   Linia została wybudowana w 1955 roku, ma długość ok. 11 km i zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego. Modernizacja linii 220 kV Jamki - Łagisza ma na celu dostosowanie przedmiotowej linii do większej obciążalności prądowej poprzez adaptację linii do pracy przewodów fazowych w temperaturach +80°C /+60°C oraz +80°C. Realizacja prac będzie miała znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii.

  • Przebudowa linii 220 kV Byczyna-Poręba, Poręba-Czeczott

   Inwestycja realizowana jest w regionie posiadającym najgęstszą w Polsce sieć przesyłową – znajdują się tu liczne line najwyższych napięć, stacje elektroenergetyczne i elektrownie. Realizowane zadanie dotyczy modernizacji stacji elektroenergetycznej Poręba, a także wykonania zabezpieczenia słupów na odcinku zbliżenia linii do rzeki Soły, którego koncepcja zostanie sporządzona po wykonaniu analizy meandrowania rzeki.

  • Modernizacja stacji 220/110 kV Halemba

   Modernizacja stacji 220/110 kV Halemba przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz wzrostu pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Zadanie inwestycyjne polega na modernizacji istniejącej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Halemba, w części będącej własnością PSE S.A., tj. rozdzielni 220 kV, stanowisk transformatorów 220/110 kV i pól autotransformatorów 110 kV (z dostosowaniem do wymagań systemu sterowania i nadzoru), budowie systemu sterowania i nadzoru (SSiN), budowie nowych potrzeb własnych dla części stacji, której właścicielem jest PSE S.A.

  • Budowa linii 400 kV Podborze – nacięcie Kopanina – Liskovec, Podborze – nacięcie Bujaków – Liskovec, Podborze – nacięcie Bieruń – Komorowice, Podborze – nacięcie Czeczott – Moszczenica i linii 400 kV Podborze – nacięcie Nosovice – Wielopole, Podborze – nacięcie Dobrzeń – Albrechtice wraz z budową stacji 400/220/110 kV Podborze

   Inwestycja jest elementem budowy południowego pierścienia Śląska. Budowa linii oraz stacji wynika z potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego blisko 4,5 miliona mieszkańców Śląska oraz poprawy warunków wyprowadzenia mocy linii międzynarodowych. Kluczowym powodem jest również podtrzymanie rozwoju gospodarczego regionu. Duże inwestycje, są przedsięwzięciami wysoce energochłonnymi. Utrzymanie dynamiki rozwoju gospodarczego regionu na obecnym poziomie wymaga zapewnienia dostępności mocy.

   podborze.pse.pl
  • Budowa stacji 220/110 kV Żagań wraz z wprowadzeniem linii 220 kV

   Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pracy elektroenergetycznej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz wzrost pewności zasilania w energię elektryczną KGHM Polska Miedź oraz odbiorców energii elektrycznej w południowo-zachodniej części Polski. Zakres zamierzenia obejmuje budowę nowej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żagań wraz z powiązaniem jej z siecią 220 kV oraz 110 kV.

  • Modernizacja linii 400 kV Rzeszów – Krosno Iskrzynia

   ​Linia została wybudowana w 1991 roku i stanowi jedno z ważniejszych połączeń w południowo-wschodniej części kraju. Oznacza to, że od jej bezpiecznej i stabilnej pracy zależne są dostawy energii elektrycznej dla setek tysięcy mieszkańców. Modernizacja tego ważnego połączenia poprawi znacząco pewność działania systemu elektroenergetycznego. Planowane przedsięwzięcie jest elementem modernizacji sieci przesyłowej na terenie województwa podkarpackiego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Wybudowana linia zapewni stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, którym energia dostarczana jest do odbiorców. Celem przedmiotowego zamierzenia jest poprawa bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-wschodnim obszarze kraju oraz zwiększenie możliwości wymiany transgranicznej pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Słowacji.

  • Modernizacja stacji 220/110 kV Leszno Gronowo – etap II

   Modernizacja SE Leszno wyeliminuje wyeksploatowaną aparaturę i urządzenia stwarzające ryzyko powstawania awarii. W wyniku modernizacji PSE S.A. uzyska własny budynek technologiczny, potrzeby własne i uniezależni się od Enea Operator Sp. z o.o. Dzięki modernizacji będzie możliwe przyłączenie Farmy Wiatrowej Miejska Górka do sieci przesyłowej o mocy przyłączeniowej 123,2 MW.

  • Modernizacja linii 400 kV Krosno Iskrzynia-Lemešany

   Planowane przedsięwzięcie jest elementem modernizacji sieci przesyłowej na terenie województwa podkarpackiego. Realizacja ww. zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Wybudowana linia zapewni stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, którym energia dostarczana jest do odbiorców. Celem przedmiotowego zamierzenia jest poprawa bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-wschodnim obszarze kraju oraz zwiększenie możliwości wymiany transgranicznej pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Słowacji.

  • Rozbudowa i modernizacja stacji 400/110 kV Rokitnica

   Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pracy elektroenergetycznej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz wzrost pewności zasilania w energię elektryczną dla mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego. Zakres zamierzenia obejmuje budowę nowej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Rokitnica. Oprócz istniejących połączeń, do stacji zostanie wprowadzona linia 400 kV z SE Trębaczew.

  • Modernizacja stacji 220/110 kV Boguszów

   Modernizacja stacji ma na celu poprawę niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej TAURON w południowo zachodnim rejonie kraju, a także zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z elektrowni Turów oraz wymiany transgranicznej pomiędzy systemami Polski i Niemiec.

  • Modernizacja linii 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków

   Modernizacja linii jest jednym z elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Linia 220 kV Janów – Rogowiec została wybudowana w 1947 roku, natomiast odcinek 220 kV Rogowiec - Piotrków powstał w 1969 roku. Jest to ważne połączenie, które zapewnia dostawy prądu z elektrowni w Bełchatowie do aglomeracji łódzkiej i całego województwa. Modernizacja zakłada wymianę trzydziestu słupów wraz z fundamentami na nowe konstrukcje. Nowe stanowiska słupowe powstaną w miejscu istniejących lub w ich najbliższym sąsiedztwie. Na odcinku Rogowiec – Piotrków dostawiona będzie jedna dodatkowa konstrukcja. Pozostałe słupy otrzymają nowe zabezpieczenie antykorozyjne.

   www.liniajanowrogowiecpiotrkow.pl
  • Modernizacja stacji 220/110 kV Konin

   Rozbudowa stacji pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w województwie wielkopolskim i środkowym rejonie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Modernizacja obejmuje demontaż istniejącej aparatury stacji i zastąpienie jej nowoczesnymi urządzeniami, budowę budynku technologicznego, dróg wewnętrznych, nowego wjazdu do stacji elektroenergetycznej oraz wykonanie systemu ochrony technicznej stacji.

  • Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Ostrołęka - etap II Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Ostrołęka dla przyłączenia bloku w Elektrowni Ostrołęka

   Inwestycja związana jest z dostosowaniem stacji elektroenergetycznej ze zmieniającym się układem przesyłu w rejonie oraz potrzebą wprowadzenia nowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów, która pozwoli na podłączenie SE Wyszków i utworzenie nowego połączenia Ostrołęka - Wyszków - Stanisławów.

  • Rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów

   Inwestycja związana jest z dostosowaniem stacji elektroenergetycznej ze zmieniającym się układem przesyłu w rejonie oraz potrzebą wprowadzenia nowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów, która pozwoli na podłączenie SE Wyszków i utworzenie nowego połączenia Ostrołęka - Wyszków - Stanisławów.

  • Rozbudowa stacji 220/110 kV Sochaczew

   Rozbudowa stacji pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w województwie mazowieckim i centralnym rejonie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Projekt obejmuje między innymi budowę nowego stanowiska autotransformatora 220/110 kV AT1 przystosowanego do posadowienia jednostki transformatorowej o mocy 275 MVA, wraz z ławami dojazdowymi.

  • Modernizacja stacji 400/220/110 kV Morzyczyn

   Modernizacja stacji pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w województwie zachodniopomorskim i środkowym rejonie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Obecnie trwają dwa etapy modernizacji stacji w zakresie modernizacji obwodów wtórnych i telekomunikacji oraz SOT.

  • Modernizacja stacji 220/110 kV Adamów

   Modernizacja stacji pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w województwie wielkopolskim i środkowej rejonie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Trwają prace w zakresie przyłączenia farmy fotowoltaicznej Przykona oraz opracowanie koncepcji modernizacji stacji na potrzeby przyszłych możliwości przyłączenia innych podmiotów.

  • Modernizacja stacji 400/220 kV Rogowiec

   Modernizacja stacji pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w województwie łódzkim i południowym rejonie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Stacja Rogowiec odbiera i rozdziela energię z elektrowni Bełchatów. Konieczne jest więc zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej pracy tego ważnego ogniwa systemu elektroenergetycznego. Modernizacja będzie miała na celu wymianę urządzeń wyeksploatowanych oraz tych które można zamienić na nowocześniejsze przez co praca SE będzie jeszcze bardziej stabilna.

  • Modernizacja stacji 220/110 kV Toruń Elana

   Rozbudowa stacji pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w środkowym rejonie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Celem realizacji projektu jest w szczególności minimalizacja ryzyka wystąpienia znaczącej awarii sieciowej poprzez prewencyjną wymianę autotransformatora AT2 w SE Toruń Elana i modernizację SE Toruń Elana w zakresie rozdzielni 220 kV i pól 110 kV AT.

  • Modernizacja stacji 400/220/110 kV Kozienice w zakresie rozdzielni 220 kV i 110 kV

   Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Kozienice stanowi węzeł wyprowadzający moc z Elektrowni Kozienice. Elektrownia Kozienice natomiast stanowi jedno z podstawowych źródeł pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w KSE oraz zasilania aglomeracji warszawskiej. Modernizacja stacji ma na celu wymianę wyeksploatowanej infrastruktury.

  • Modernizacja stacji 400/110 kV Krosno Iskrzynia

   Celem modernizacji stacji 400/110 kV Krosno Iskrzynia jest m.in. poprawa pewności pracy połączenia międzynarodowego pomiędzy Polską i Słowacją dla prawidłowego działania rynku energii, umożliwienie przyłączenia dwóch linii 110 kV planowanych do realizacji przez PGE Dystrybucja S.A., zwiększenie pewności pracy sieci przesyłowej oraz dostaw energii elektrycznej.

  • Rozbudowa stacji 400 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej

   Celem inwestycji jest zwiększenie zdolności przesyłowych ze względu na przewidywany rozwój OZE (w szczególności farm wiatrowych zlokalizowanych na obszarach morskich), poprzez uruchomienie sieci 400 kV zaplanowanej w obszarze stacji Plewiska – Dunowo – Gdańsk – Jasiniec do pracy na napięciu znamionowym 400 kV. Inwestycja wpisuje się w koncepcję etapowego przełączenia układu tymczasowego sieci przesyłowej z pracą pojedynczych torów linii 2x400 kV na napięciu 220 kV do pracy w układzie docelowym na napięciu 400 kV. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej w północno-centralnej części kraju oraz wzrośnie zdolność przyłączeniowa OZE w północnej części Polski.

  • Modernizacja stacji 220/110 kV Kędzierzyn

   Modernizacja stacji pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w województwie opolskim i południowym rejonie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Celem realizacji projektu jest poprawa warunków zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV z sieci przesyłowej, poprawa stanu technicznego stacji w wyniku wymiany wyeksploatowanej aparatury i infrastruktury na stacji oraz poprawa bezpieczeństwa pracy sieci w południowej części kraju.

  • Modernizacja stacji 400/220/110/15 kV Połaniec

   Celem realizacji projektu jest zwiększenie pewności i niezawodności pracy rozdzielni 110 kV poprzez wymianę wyeksploatowanej aparatury co przyczyni się do zwiększenia pewności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Połaniec oraz pewności zasilania potrzeb ogólnych Elektrowni.

  • Modernizacja stacji 220/110 kV Wrzosowa

   Celem realizacji projektu jest poprawa warunków zasilania z sieci NN odbiorców aglomeracji śląskiej, poprawa bezpieczeństwa pracy sieci w południowej części kraju poprzez podniesienie poziomu stanu technicznego stacji w wyniku wymiany wyeksploatowanej aparatury i infrastruktury stacji oraz poprawa niezawodności urządzeń, a tym samym zapewnienie wysokiej dyspozycyjności elementów sieciowych szczególnie w aspekcie planowanych wycofań istniejących jednostek wytwórczych pracujących na obszarze Górnego Śląska.

  • Rozbudowa stacji 220/110 kV Stalowa Wola wraz z instalacją transformatora 220/110 kV

   Celem realizacji projektu jest poprawa pewności i warunków zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV z sieci przesyłowej w obszarze stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Stalowa Wola, w szczególności w związku z planowanym przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. odbiorów zlokalizowanych w Euro-Park Stalowa Wola – Strategiczny Park Inwestycyjny. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości rozwoju gospodarczego i ekonomicznego tego obszaru.

  • Rozbudowa i modernizacja stacji 400/110kV Żarnowiec

   Istniejąca SE Żarnowiec jest obiektem infrastruktury przesyłowej służącym do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej z 400 kV na 110 kV przesyłanej na znaczne odległości. Istniejąca stacja służy wyprowadzeniu energii z Elektrowni Szczytowo - Pompowej Żarnowiec. Celem przedmiotowego zamierzenia jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej SE Żarnowiec zapewniając jej możliwość wyprowadzenia mocy z nowoprojektowanej stacji elektroenergetycznej 400 kV Choczewo, do której przyłączone zostaną projektowane farmy wiatrowe zlokalizowane na Morzu Bałtyckim. Rozbudowa oraz modernizacja stacji elektroenergetycznej 400 kV Żarnowiec realizowana będzie wyłącznie w obszarze obecnego terenu stacji.

  • Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Joachimów

   Celem realizacji projektu jest dostosowanie układu sieci przesyłowej w tej części kraju do nowych uwarunkowań systemowych, poprawa bezpieczeństwa pracy sieci w południowej części kraju poprzez podniesienie poziomu stanu technicznego stacji w wyniku wymiany wyeksploatowanej aparatury i infrastruktury stacji oraz poprawa niezawodności urządzeń, a tym samym zapewnienie wysokiej dyspozycyjności elementów sieciowych szczególnie w aspekcie planowanych wycofań istniejących jednostek wytwórczych pracujących na obszarze Górnego Śląska.

  • Rozbudowa i modernizacja stacji 400/110 kV Tucznawa

   Celem realizacji projektu jest poprawa warunków zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV z sieci przesyłowej, stanu technicznego stacji w wyniku wymiany wyeksploatowanej aparatury i infrastruktury na stacji oraz poprawa zasilania odbiorców energii elektrycznej w obszarze aglomeracji śląskiej.

  • Modernizacja stacji przekształtnikowej AC/DC SłupskRozbudowa stacji 400/110 kV Słupsk dla przyłączenia MFW Bałtyk Środkowy i MFW Bałtyk Środkowy II

   Celem inwestycji jest modernizacja systemu sterowania połączeniem SwePol Link (kabel podmorski prądu stałego) łączącego systemy elektroenergetyczne Polski i Szwecji, które funkcjonuje od 2000 roku. Efektem modernizacji będzie m.in. usprawnienie wyszukiwania usterek w przypadku wystąpienia awarii. Stacja zostanie także dostosowana do przewidywanego wzrostu mocy zwarciowych na północy kraju związanych z planowaną budową nowych jednostek wytwórczych w tym regionie: farm wiatrowych, Łącza Harmony Link i elektrowni jądrowej.

  • Modernizacja linii 220 kV Świebodzice – Ząbkowice

   Celem realizacji projektu jest poprawa warunków zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV z sieci przesyłowej w obszarze południowej części Polski w szczególności związku z planowanym przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. nowego Zakładu Przemysłowego w Dzierżoniowie. Modernizacja linii ma również na celu poprawienie warunków dla bezpiecznego wyprowadzenia mocy z Elektrowni Turów m.in. po wybudowaniu nowego bloku o mocy 480 MW przy jednoczesnym uwzględnieniu przepływów na liniach transgranicznych.

  • Modernizacja linii 220 kV Mikułowa – Leśniów

   Celem realizacji projektu jest zwiększenie niezawodności zasilania w energię elektryczną KGHM oraz odbiorców Tauron Dystrybucja i Enea Operator w południowo - zachodniej części kraju. Zwiększy również pewność wyprowadzenia mocy z elektrowni Turów i wymiany transgranicznej energii elektrycznej pomiędzy systemami Polski i Niemiec.

  • Modernizacja linii 220 kV Połaniec-Chmielów tor II

   Celem realizacji projektów jest poprawa pewności i warunków zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV z sieci przesyłowej w obszarze stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Stalowa Wola, w szczególności w związku z planowanym przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. odbiorów zlokalizowanych w Euro-Park Stalowa Wola – Strategiczny Park Inwestycyjny. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości rozwoju gospodarczego i ekonomicznego tego obszaru.

  • Rozbudowa stacji 400/110 kV Pelplin wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej

   Celem inwestycji jest zwiększenie zdolności przesyłowych ze względu na przewidywany rozwój OZE (w szczególności farm wiatrowych zlokalizowanych na obszarach morskich), poprzez uruchomienie sieci 400 kV zaplanowanej w obszarze stacji Plewiska – Dunowo – Gdańsk – Jasiniec do pracy na napięciu znamionowym 400 kV. Inwestycja wpisuje się w koncepcję etapowego przełączenia układu tymczasowego sieci przesyłowej z pracą pojedynczych torów linii 2x400 kV na napięciu 220 kV do pracy w układzie docelowym na napięciu 400 kV. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej w północno-centralnej części kraju oraz wzrośnie zdolność przyłączeniowa OZE w północnej części Polski.

  • Przełączenie linii 220 kV Piła Krzewina-Bydgoszcz Zachód-Jasiniec na napięcie 400 kV wraz z dostosowaniem stacji Bydgoszcz Zachód do pracy na napięciu 400 kVRozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo dla przyłączenia bloku nr 1 w Elektrowni Grudziądz

   Celem inwestycji jest zwiększenie zdolności przesyłowych ze względu na przewidywany rozwój OZE (w szczególności farm wiatrowych zlokalizowanych na obszarach morskich), poprzez uruchomienie sieci 400 kV zaplanowanej w obszarze stacji Plewiska – Dunowo – Gdańsk – Jasiniec do pracy na napięciu znamionowym 400 kV. Inwestycja wpisuje się w koncepcję etapowego przełączenia układu tymczasowego sieci przesyłowej z pracą pojedynczych torów linii 2x400 kV na napięciu 220 kV do pracy w układzie docelowym na napięciu 400 kV. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej w północno-centralnej części kraju oraz wzrośnie zdolność przyłączeniowa OZE w północnej części Polski.

  • Rozbudowa stacji Gdańsk Błonia wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej

   Celem realizacji projektu jest zapewnienie możliwości wyprowadzenia mocy z planowanych Morskich Farm Wiatrowych (MFW), a także wprowadzenia drugiego toru projektowanej linii 2x400 kV Olsztyn Mątki – Gdańsk Błonia. Ponieważ morska energetyka wiatrowa ma stanowić jedno z najważniejszych źródeł energii elektrycznej OZE, jednym z elementów dostosowania do tego sieci przesyłowej jest uruchomienie na napięciu 400 kV ciągu liniowego Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki – Ostrołęka – Stanisławów. Rozbudowa stacji umożliwi wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwórczych (blok gazowo-parowy w Gdańsku) oraz zwiększy pewność zasilania odbiorców w Gdańsku (w tym przemysłu petrochemicznego, stoczniowego i portowego).

  • Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Jasiniec wraz z instalacją autotransformatora 400/110 kV oraz przełączeniem linii 220 kV Jasiniec-Grudziądz Węgrowo na napięcie 400 kV

   Celem inwestycji jest zwiększenie zdolności przesyłowych ze względu na przewidywany rozwój OZE (w szczególności farm wiatrowych zlokalizowanych na obszarach morskich), poprzez uruchomienie sieci 400 kV zaplanowanej w obszarze stacji Plewiska – Dunowo – Gdańsk – Jasiniec do pracy na napięciu znamionowym 400 kV. Inwestycja wpisuje się w koncepcję etapowego przełączenia układu tymczasowego sieci przesyłowej z pracą pojedynczych torów linii 2x400 kV na napięciu 220 kV do pracy w układzie docelowym na napięciu 400 kV. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej w północno-centralnej części kraju oraz wzrośnie zdolność przyłączeniowa OZE w północnej części Polski.

  • Rozbudowa stacji 400(220)/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej oraz przełączeniem toru linii 400 kV Dunowo-Żydowo Kierzkowo-Gdańsk I i Piła Krzewina-Żydowo Kierzkowo na napięcie 400 kVDostosowanie stacji 400(220)/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z wprowadzeniem linii 220 kV ze stacji Piła Krzewina i stacji Dunowo

   Celem inwestycji jest zwiększenie zdolności przesyłowych ze względu na przewidywany rozwój OZE (w szczególności farm wiatrowych zlokalizowanych na obszarach morskich), poprzez uruchomienie sieci 400 kV zaplanowanej w obszarze stacji Plewiska – Dunowo – Gdańsk – Jasiniec do pracy na napięciu znamionowym 400 kV. Inwestycja wpisuje się w koncepcję etapowego przełączenia układu tymczasowego sieci przesyłowej z pracą pojedynczych torów linii 2x400 kV na napięciu 220 kV do pracy w układzie docelowym na napięciu 400 kV. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej w północno-centralnej części kraju oraz wzrośnie zdolność przyłączeniowa OZE w północnej części Polski.

  • Rozbudowa stacji 400/110 kV Pasikurowice w związku z wprowadzeniem linii 400 kV i wymianą transformatora 400/110 kV

   Celem inwestycji jest poprawa pewności, bezpieczeństwa i warunków zasilania sieci w rejonie aglomeracji dolnośląskiej oraz zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego.

  • Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w stacji 400/220/110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów 400/110 kV

   Inwestycja związana jest z rozwojem sieci elektroenergetycznych na północy kraju, m.in. budową nowej linii 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina oraz modernizacją tzw. Szyny Północnej 400 kV od Morzyczyna do Gdańska, a także koniecznością wyprowadzenia mocy z Morskich farm Wiatrowych. Rozbudowa i modernizacja stacji przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacji sieci przesyłowych na Pomorzu Środkowym.

  • Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV WielopoleRozbudowa stacji 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia autotransformatora 400/110 kV

   Celem realizacji projektu jest poprawa warunków zasilania sieci 220 kV z sieci 400 kV, sieci dystrybucyjnej 110 kV z sieci przesyłowej, poprawa stanu technicznego stacji w wyniku wymiany wyeksploatowanej aparatury i infrastruktury na stacji, zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych oraz zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych.

  • Budowa stacji 400/220/110 kV Stryków wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Rogowiec-Płock/Ołtarzew i linii 220 kV Janów-Ołtarzew

   Celem inwestycji jest poprawa pewności, bezpieczeństwa i warunków zasilania sieci oraz zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego.

  • Modernizacja stacji 220/110 kV Gorzów

   Inwestycja ma przystosować stację do zdalnego sterowania i nadzoru oraz efektywnie powiązać ją z nowo budowaną stacją 400/220/110 kV Baczyna. Poprzez m.in. kompleksową modernizację obwodów wtórnych oraz wymianę wyeksploatowanego autotransformatora, zapewniona zostanie bezpieczna i ekonomiczna praca sieci przesyłowej w województwie lubuskim.

  • Modernizacja stacji 220/110 kV Wanda

   Celem inwestycji jest poprawa pewności, bezpieczeństwa i warunków zasilania sieci w rejonie aglomeracji krakowskiej poprzez podniesienie poziomu stanu technicznego stacji w wyniku wymiany wyeksploatowanej aparatury: wymiana istniejącej jednostki AT1 220/110 kV 160 MVA na jednostkę AT 220/110 kV 275 MVA wraz z dostosowaniem stanowiska, obwodów wtórnych oraz wymiana uziemień aparatury i przyłączenia jej do uziomu kratowego – w polach Skawina, Lubocza, AT1.

  • Wymiana transformatora wraz z dostosowaniem infrastruktury w stacji 220/110 kV Siersza

   Celem realizacji projektu jest poprawa warunków zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV z sieci przesyłowej, poprawa bezpieczeństwa pracy sieci w południowej części kraju oraz zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych.

  • Wymiana transformatora wraz z dostosowaniem infrastruktury w stacji 220/110 kV Radkowice

   Celem realizacji inwestycji jest wymiana transformatora wraz z dostosowaniem infrastruktury w stacji 220/110 kV Radkowice, co wpłynie na zwiększenie pewności i niezawodności pracy stacji.

  • Wymiana transformatorów wraz z dostosowaniem infrastruktury w stacji 220/110 kV Olsztyn I

   Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie pewności i niezawodności pracy sieci 220 kV w rejonie miasta Olsztyn, a tym samym bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do OSD EOP.

  • Budowa linii 400 kV Stryków - nacięcie linii Pątnów-Jasiniec

   Realizacja inwestycji ma na celu umożliwienie przesyłu energii ze źródeł energii odnawialnej zlokalizowanych na północy kraju, w szczególności z morskich farm wiatrowych lokalizowanych na Bałtyku, do odbiorców tej energii w centralnej i południowej części kraju. Linia ta będzie również będzie pełniła ważną rolę w przypadku przyłączenia elektrowni jądrowych w Polsce. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi: zwiększenie zdolności przesyłowych KSP w kierunku północ-południe, co jest szczególnie istotne w przypadku wyprowadzenia mocy z Morskich Farm Wiatrowych, poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej w centralnej części kraju, poprawa warunków zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV z sieci przesyłowej (w tym obszaru, w którym planowana jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego) oraz zwiększenie zapasu mocy biernej oraz stabilności napięciowej, co pozwoli na zwiększenie możliwości regulacji i utrzymania bezpiecznych poziomów napięć w różnych stanach obciążenia KSE.

  • Modernizacja stacji 220/110 kV Łośnice

   Celem inwestycji jest poprawa pewności, bezpieczeństwa i warunków zasilania sieci w rejonie aglomeracji krakowskiej poprzez podniesienie poziomu stanu technicznego stacji w wyniku wymiany wyeksploatowanej aparatury.

  • Modernizacja linii 220 kV Joachimów-Łośnice

   Celem realizacji projektu jest zwiększenie zdolności przesyłowych KSE w kierunku północ - południe, co jest szczególnie istotne w przypadku wyprowadzenia mocy z Morskich Farm Wiatrowych oraz planowanych wycofań istniejących jednostek wytwórczych pracujących na obszarze Górnego Śląska, poprawa bezpieczeństwa pracy sieci w południowej części kraju poprzez podniesienie poziomu stanu technicznego stacji w wyniku wymiany wyeksploatowanej urządzeń i infrastruktury stacyjnej oraz poprawa niezawodności urządzeń, a tym samym zapewnienie wysokiej dyspozycyjności elementów sieciowych.

  • Przebudowa linii 400 kV Grudziądz-Płock na dwutorową
   linię 400 kV

   Realizacja inwestycji ma na celu umożliwienie przesyłu energii ze źródeł energii odnawialnej zlokalizowanych na północy kraju, w szczególności z morskich farm wiatrowych lokalizowanych na Bałtyku, do odbiorców tej energii w centralnej i południowej części kraju. Linia ta będzie również pełniła ważną rolę w przypadku przyłączenia elektrowni jądrowych w Polsce.

  • Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 400/110 kV Narew dla przyłączenia magazynu energii elektrycznej Turośń Kościelna

   Celem realizacji projektu jest zapewnienie możliwości przyłączenia magazynu energii elektrycznej Turośń Kościelna o mocy 200 MW
   (moc pobierana z sieci – 200 MW, moc oddawana do sieci – 200 MW) do sieci przesyłowej w SE Narew.

  • Budowa linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa

   Wybudowanie dwutorowej linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa stanowi ważny element zaplanowanej rozbudowy sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Zadanie to powiązane jest bezpośrednio z planowaną rozbudową stacji 400/110 kV Lublin Systemowa oraz stacji 220/110 kV Chełm. Linia 400 kV Chełm - Lublin Systemowa stanie się - po wybudowaniu - istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zapewni stabilność pracy KSE i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, którym energia dostarczana jest do odbiorców. Czynniki te powodują, że jest ona inwestycją o znaczeniu ponadlokalnym.

  • Budowa stacji 220/110 kV Kutno wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Konin-Sochaczew

   Celem inwestycji jest poprawa pewności, bezpieczeństwa i warunków zasilania sieci w rejonie aglomeracji mazowieckiej oraz zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego.

  • Rozbudowa stacji 400/110 kV Ełk Bis wraz z przebudową stacji 220/110 kV Ełk

   Celem realizacji projektu jest zapewnienie zasilania odbiorców w rejonie północno - wschodniej Polski po planowanych zmianach w Elektrowni Ostrołęka, umożliwienie przyłączenia Magazynu Energii Elektrycznej Ełk oraz zabezpieczenie możliwości wymiany mocy na połączeniu synchronicznym z systemem litewskim w stanach remontowych pracy KSE.

  • Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Polkowice

   Celem inwestycji jest poprawa pewności, bezpieczeństwa i warunków zasilania sieci w rejonie aglomeracji dolnośląskiej oraz zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego.

  • Budowa linii 220 kV Aniołów - nacięcie linii Rogowiec – JoachimówRozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Aniołów

   Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracy sieci w południowej części kraju i zwiększenie niezawodności zasilania aglomeracji częstochowskiej poprzez podniesienie poziomu stanu technicznego stacji. W wyniku wymiany wyeksploatowanej aparatury ograniczone zostanie ryzyko wystąpienia usterek i awarii. Dwustronne zasilanie SE Aniołów z sieci przesyłowej poprawi niezawodności zasilania odbiorców.

  • Budowa stacji 400/110 kV Jarosław wraz z wprowadzeniem linii Rzeszów - Chmielnicka przełączonej na napięcie 400 kV

   Celem realizacji projektu jest poprawa pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej województwa podkarpackiego, w tym terenów inwestycyjnych. Dodatkowo inwestycja pozytywnie wpłynie na warunki przyszłej współpracy synchronicznej z systemem elektroenergetycznym Ukrainy.

  • Budowa nowej stacji 400 kV na obszarze Pomorza Gdańskiego (Elektrownia Jądrowa) oraz linii zasilającej z SE Żarnowiec Budowa nowej stacji 400/100 kV w rejonie Trójmiasta wraz z wyprowadzeniem linii 400 kV Żydowo Kierzkowo-Gdańsk Przyjaźń Budowa dwóch linii 400 kV od nowej stacji na obszarze Pomorza Gdańskiego (Elektrownia Jądrowa) do nowej stacji w rejonie Trójmiasta Budowa linii 400 kV nowa stacja w rejonie Trójmiasta - nacięcie linii Grudziądz Węgrowo-Jasiniec

   Zgodnie z założeniami, w rejonie Lubiatowa–Kopalina w gminie Choczewo ma powstać w 2033 r. pierwszy blok elektrowni jądrowej. Uruchomienie kolejnych zaplanowano na 2035 i 2037 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne przygotowują infrastrukturę niezbędna do wyprowadzenia mocy z nowych jednostek wytwórczych. Spółka w pierwszym etapie wybuduje instalacje niezbędne do zapewnienia zasilania placu budowy elektrowni, a następnie infrastrukturę przesyłową, którą do systemu popłynie wytwarzana w niej energia. Plan zakłada wybudowanie linii 110 kV z wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury, 2 stacji elektroenergetycznych: 400 kV na terenie elektrowni i 400/110 kV w rejonie Trójmiasta. Powstaną także 3 nowe dwutorowe linie 400 kV: dwie biegnące ze stacji na terenie elektrowni do stacji w rejonie Trójmiasta oraz jedna linia 400 kV ze stacji w okolicy Trójmiasta do nacięcia linii Grudziądz - Węgrowo – Jasiniec. Inwestycje PSE są niezbędne dla realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, który zakłada wybudowanie bloków jądrowych o łącznej mocy ok. 6-9 GW. Inwestycje stanowią element transformacji energetycznej kraju i poprawią bezpieczeństwo oraz niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w Polsce.

  • Budowa stacji 400/110 kV w rejonie CPK wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Rogowiec (Stryków)-Ołtarzew (zasilanie PT CPK)

   Realizacja projektu umożliwi zasilenie ww. obiektów z sieci przesyłowej oraz zwiększenie pewności zasilania sieci dystrybucyjnej w rejonie planowanego CPK. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej w centralnej części kraju, poprawa warunków zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV z sieci przesyłowej oraz zapewnienie odpowiednich warunków dla przyłączania CPK lotnisko i PT CPK.

  • Budowa nowej stacji 220/110 kV w rejonie Warszawy wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Mory - Kozienice / Piaseczno

   Z uwagi na liczne wystąpienia inwestorów o przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 110 kV w rejonie zachodniej części aglomeracji warszawskiej istnieje potrzeba wzmocnienia zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV w celu umożliwienia przyłączeń nowych inwestorów. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej w aglomeracji warszawskiej oraz zapewnienie odpowiednich warunków dla przyłączania nowych kontrahentów do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.

  • Rozbudowy rozdzielni 110 kV i 400 kV stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce Ujrzanów

   Realizacja projektu umożliwi przyłączanie do sieci przesyłowej ME Siedlce, FW Marylin i trzech nowych linii 110 kV planowanych do budowy przez PGE Dystrybucja. Rozbudowa SE Siedlce Ujrzanów wraz z inwestycjami Partnerów biznesowych wpłynie na poprawę pewności zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV.

  • Modernizacji linii 400 kV Rogowiec - Joachimów, Rogowiec - Tucznawa na odcinku od SE Rogowiec do SE Joachimów

   Celem realizacji projektu jest poprawa warunków przesyłania energii elektrycznej na południe kraju w związku z planowanymi wyłączeniami bloków energetycznych na obszarze Górnego Śląska i przyłączaniem Morskich Farm Wiatrowych. Poprawa pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej na obszarze Częstochowy i jej aglomeracji, dostosowanie układu sieci przesyłowej do nowych uwarunkowań systemowych oraz umożliwienie poboru mocy na poziomie 800 MW przez planowaną do przyłączenia do SE Tucznawa instalację odbiorczą ArcelorMittal Poland S.A.