Karta aktualizacji nr RRM/Z/4/2021

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany decyzji administracyjnej Prezesa URE z dnia 30 marca 2018 r. zatwierdzającej Regulamin rynku mocy

Regulamin Rynku Mocy zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją z dnia 10 listopada 2021 r.

Karta aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy (wersja przedłożona Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki)

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/4/2021 Regulaminu rynku mocy