Komunikacja z akcjonariuszami


Podstawowe informacje o spółce

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wykonuje Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Statut spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (pobierz).

PSE. S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna,

NIP: 526 - 27 - 48 - 966
REGON: 015668195

Wysokość kapitału zakładowego PSE S.A.: 9.605.473.000,00 PLN,
kapitał zakładowy w całości wpłacony

Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Sprawozdania finansowe PSE
 

Sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2022 - wersja online
Sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2021 - wersja online
Sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2020 - wersja online
Sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2019 - wersja online
Sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2018 - wersja online
Sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2017 - wersja online
Skrócone sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2017 - pdf
Skrócone sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2016 - wersja online

 

Data

Temat

Treść zawiadomienia

30.04.2024

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 24 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 1 maja 2024 roku pani Aleksandry Sieczkowskiej-Pachelskiej na członka Rady Nadzorczej Spółki  Zmiana została wpisana do KRS 28 maja 2024 r.

30.04.2024

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 24 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podjęło uchwałę o odwołaniu z dniem 30 kwietnia 2024 roku pana Tadeusza Skobla ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 28 maja 2024 r.

01.03.2024

Powołanie nowego Członka Zarządu i powierzenie mu funkcji Prezesa Zarządu PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 28 lutego 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna powołało z dniem 1 marca 2024 roku Pana Grzegorza Onichimowskiego na Członka Zarządu i powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu. Zmiana została wpisana do KRS 19 kwietnia 2024 r.

01.03.2024

Odwołanie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu i powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 28 lutego 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z dniem 29 lutego 2024 r. odwołało powierzenie Panu Tomaszowi Sikorskiemu funkcji Prezesa Zarządu oraz z dniem 1 marca 2024 r. powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 19 kwietnia 2024 r.

09.02.2024

Powołanie Przewodniczącej Rady Nadzorczej PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 7 lutego 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 9 lutego 2024 r. pani Pauliny Mielcarek na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

09.02.2024

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 7 lutego 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podjęło uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 8 lutego 2024 r.: pana Marcina Czuprynę, pana Pawła Łatacza, pana Konrada Fischera, pani Magdaleny Przybysz, pana Przemysława Humięckiego, pana Rafała Wasilewskiego, pana Adriana Kalisza, pana Pawła Ernsta. Zmiana została wpisana do KRS 8 marca 2024 r.

08.02.2024

Odwołanie Członków Zarządu PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 7 lutego 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podjęło uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki z dniem 7 lutego 2024 r.: pana Jarosława Brysiewicza pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, pana Jarosława Jaźwińskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, pana Pawła Stańczyka pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 8 marca 2024 r.

09.01.2024 Rejestracja akcjonariusza w rejestrze prowadzonym dla PSE S.A. przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego S.A./Informacja o przetwarzaniu danych osobowych PSE S.A. informują, że 28 grudnia 2023 r. pomiędzy spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie została zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. W związku z utworzeniem przedmiotowego rejestru, Spółka zamieszcza informację o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego S.A.
22.12.2023 Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

PSE S.A. informują, że 7 grudnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podjęło Uchwałę nr 1 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Akcje Spółki zostaną wycofane z depozytu papierów wartościowych wraz z upływem dnia 22 grudnia 2023 r.

10.08.2023 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. PSE S.A. informują, że 3 sierpnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 4 sierpnia 2023 roku Pana Pawła Ernsta na członka Rady Nadzorczej Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 15.09.2023.
07.08.2023 Powołanie nowego Członka Zarządu PSE S.A. PSE S.A. informują, że 28 lipca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna powołało z dniem 1 sierpnia 2023 roku Pana Pawła Stańczyka na Członka Zarządu i powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zmiana została wpisana do KRS 15.09.2023.
02.05.2023 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. PSE S.A. informują, że 27 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 1 maja 2023 roku Pana Adriana Kalisza na członka Rady Nadzorczej Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 12.06.2023.
02.05.2023 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. PSE S.A. informują, że z dniem 30 kwietnia 2023 r., Pan Michał Wierzchowski złożył rezygnację z Członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna. Zmiana została wpisana do KRS 12.06.2023.
06.04.2023 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. PSE S.A. informują, że 31 marca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 1 kwietnia 2023 roku Pana Rafała Wasilewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 23 maja 2023 r.

03.03.2023

Powołanie nowego Członka Zarządu PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 28 lutego 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna powołało z dniem 1 marca 2023 roku Pana Jarosława Jaźwińskiego na Członka Zarządu i powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zmiana została wpisana do KRS 24 kwietnia 2023 r.

03.03.2023

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 28 lutego 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 1 marca 2023 roku Pana Przemysława Humięckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 24 kwietnia 2023 r.

20.02.2023 Zmiana w Statucie PSE W dniu 20 lutego 2023 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana w Statucie PSE S.A., wprowadzona Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2022 r. Zmiana dotyczy: § 5A; §10 ust. 2 pkt 1; §10 ust. 2 pkt 3, §10 ust. 2 pkt 7, §10 ust. 2 pkt 8; §15 ust. 1 pkt 9; §16; §22 ust. 1 pkt 3; §22 ust. 1 pkt 6; §22 ust. 1 pkt 7; §22 ust. 1 pkt 8; §22 ust. 1 pkt 14; §22 ust. 2 pkt 3; §23 ust. 4; §23 ust. 5; §23 ust. 6; §23 ust. 7; §23 ust. 8 ; §23 ust. 10; §23 ust. 11; §24 ust. 5; §25 ust. 1; §26 ust. 5; §26 ust. 6; §26 ust. 7; §27 ust. 3; §27 ust. 4; §28 ust. 3; §28 ust. 4; §28 ust. 5 ; §39 ust. 2 pkt 15; §39 ust. 2 pkt 21; §39 ust. 2 pkt 31 lit. G; §43 pkt 4
12.01.2023

Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 11 stycznia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z dniem 12 stycznia 2023 r. odwołało powierzenie Panu Tomaszowi Sikorskiemu funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z dniem 13 stycznia 2023 r. powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 20 lutego 2023 roku.

12.01.2023

Odwołanie Członka Zarządu PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 11 stycznia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z dniem 12 stycznia 2023 r. odwołało ze składu Zarządu Spółki pana Eryka Kłossowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 20 lutego 2023 roku.

15.12.2022 Ustanowienie prokurenta Spółki PSE S.A.

Zarząd PSE S.A. uchwałą nr 420/XXXI/22 z dnia 18 października 2022 roku ustanowił Pana Jarosław Jaźwińskiego prokurentem Spółki i udzielił mu prokury łącznej do działania wraz z Członkiem Zarządu. Zmiana została wpisana do KRS 14 grudnia 2022 r.

25.10.2022

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 24 października 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 25 października 2022 roku pani Magdaleny Przybysz na członka Rady Nadzorczej Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 14 grudnia 2022 r.

25.10.2022

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 24 października 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podjęło uchwałę o odwołaniu z dniem 25 października 2022 roku pana Andrzeja Toborowicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 14 grudnia 2022 r.

27.09.2022 Zmiana w Statucie PSE W dniu 14 września 2022 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana w Statucie PSE S.A., wprowadzona Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 sierpnia 2022 r. Zmiana dotyczy §17 ust. 1 i 4 oraz §24 ust.1.
20.09.2022 Odwołanie Członka Zarządu PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 19 września 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z dniem 19 września 2022 r. odwołało ze składu Zarządu Spółki pana Jakuba Kozerę pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 6 października 2022 r.

16.09.2022

Powołanie nowego Członka Zarządu PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 15 września 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna powołało z dniem 16 września 2022 r. Pana Andrzeja Zienkiewicza na Członka Zarządu i powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zmiana została wpisana do KRS 6 października 2022 r.

09.09.2022 Uchylenie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 8 września 2022 roku podjęło uchwałę w sprawie w uchylenia uchwały z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej PSE S.A.
17.08.2022 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 12 sierpnia 2022 roku powołało Pana Jarosława Jaźwińskiego w skład Rady Nadzorczej PSE S.A.
03.11.2021 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 1 listopada 2021 roku powołało Pana

Konrada Fischera w skład Rady Nadzorczej PSE S.A. 

Zmiana została wpisana do KRS 31 grudnia 2021 r.

06.08.2021 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 5 sierpnia 2021 roku powołało Pana

Andrzeja Jana Toborowicza w skład Rady Nadzorczej PSE S.A. 

Zmiana została wpisana do KRS 13 września 2021 r.

06.04.2021 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A.  PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 2 kwietnia 2021 roku powołało Pana

Michała Wierzchowskiego w skład Rady Nadzorczej PSE S.A. 

Zmiana została wpisana do KRS 30 kwietnia 2021 r.

11.01.2020

Piąte wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Skarb Państwa reprezentowany zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 oraz 843) przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, budynek W, Departament Zarządu, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Niniejsze wezwanie jest piątym - ostatnim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

16.12.2020

Czwarte wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Skarb Państwa reprezentowany zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 oraz 843) przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, budynek W, Departament Zarządu, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

27.11.2020 Zmiana w Statucie PSE W dniu 26 listopada 2020 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana w Statucie PSE S.A., wprowadzona Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2020 r. Zmiana polega na dodaniu – po §5 Statutu – §5a dotyczącego umarzania dokumentów akcji.
19.11.2020 Trzecie wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Skarb Państwa reprezentowany zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 oraz 843) przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, budynek W, Departament Zarządu, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa. 

23.10.2020 Drugie wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Skarb Państwa reprezentowany zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 oraz 843) przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, budynek W, Departament Zarządu, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa. 

30.09.2020 Pierwsze wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Skarb Państwa reprezentowany zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 oraz 843) przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, budynek W, Departament Zarządu, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

01.08.2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej PSE S.A.

PSE S.A. informują, że z dniem 1 sierpnia 2020 r., Pan Zbigniew Kochański złożył rezygnację z Członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.

Zmiana została wpisana do KRS 26 sierpnia 2020 r.
05.06.2020

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. 

PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 23 kwietnia 2020 roku powołało Pana Zbigniewa Kochańskiego w skład Rady Nadzorczej PSE S.A.

Zmiana została wpisana do KRS 1 czerwca 2020 r.

 27.03.2020

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. 

PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 7 lutego 2020 roku powołało Pana Tadeusza Skobla w skład Rady Nadzorczej PSE S.A.

Zmiana została wpisana do KRS 3 marca 2020 r.