Powrót

Aktualizacja komunikatu OSP dotyczącego Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania z dnia 14 maja 2021 r.

24 maja 2021, 14:14

Aktualizacja komunikatu OSP dotyczącego Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania z dnia 14 maja 2021 r.

Aktualizacja Komunikatu Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) wydał postanowienie z dnia 14 maja 2021 r., znak: DRR.WRE.744.12.2021.MZS dotyczące sprostowania decyzji wydanej w tym samym dniu o tym samym znaku sprawy, zatwierdzającej zmiany Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej „WDB”), określone w Zmianach nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania.

Zgodnie z postanowieniem Prezesa URE zostały zaktualizowane następujące dokumenty:

  • Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania.

Aktualizacja dotyczy sprostowania oczywistej omyłki w treści decyzji Prezesa URE w ten sposób, że w miejsce załącznika nr 1 do ww. decyzji Prezesa URE wprowadza się załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym w załączniku do postanowienia wydanego przez Prezesa URE.

  • Tekst jednolity Warunków Dotyczących Bilansowania.

Aktualizacja tekstu jednolitego Warunków Dotyczących Bilansowania ze względu na wydane postanowienie Prezesa URE dotyczy wyłącznie korekty strony tytułowej tego dokumentu i w żaden sposób nie wpływa na merytoryczne zapisy tekstu jednolitego Warunków Dotyczących Bilansowania opublikowanego wraz z komunikatem z dnia 14 maja 2021 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt IV.2.6) Warunków Dotyczących Bilansowania, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”:

  • ww. postanowienie Prezesa URE wraz z zatwierdzonymi Zmianami nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania, stanowiącymi załącznik do tego postanowienia
  • tekst jednolity Warunków Dotyczących Bilansowania, uwzględniający zmiany określone Zmianami nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania oraz ww. postanowienia