Powrót

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. wspólnych zasad rozliczania (FSkar CCFR)

25 sierpnia 2020, 16:07

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. wspólnych zasad rozliczania (FSkar CCFR)

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku planowanej wymiany energii dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej (FSkar CCFR)

W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN

Na podstawie art. 50 Rozporządzenia (UE) 2017/2195 operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania wspólnej propozycji dotyczącej zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku planowanej wymiany energii dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej (dalej: FSkar CCFR).

OSP przedłożyli propozycję FSkar CCFR do wszystkich krajowych organów regulacyjnych (dalej: NRA) celem zatwierdzenia – PSE S.A. przedłożyły ją Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) w dniu 7 czerwca 2019 r.

W dniu 31 grudnia 2019 r. wszystkie NRA wystosowały do wszystkich OSP wezwanie do zmian w Dokumencie, na które OSP odpowiedzieli w dniu 13 marca 2020 r.

W związku z powyższym, w dniu 15 czerwca 2020 r. Prezes URE decyzją nr DRR.WRE.744.20.2019.ŁW zatwierdził wspólne zasady rozliczania mające zastosowanie do każdego przypadku planowanej wymiany energii dla obszaru synchronicznego. PSE S.A., wykonując obowiązek określony w Rozporządzeniu (UE) 2017/2195, niniejszym publikują treść ww. decyzji.