Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 10 stycznia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.2.2016.LK., zatwierdzającej metodę przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci (metoda GLDP)

10 lutego 2017, 12:43

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 10 stycznia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.2.2016.LK., zatwierdzającej metodę przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci (metoda GLDP)
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dalej: Rozporządzenie 2015/1222). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32015R1222

Na podstawie art. 16 ust. 1 Rozporządzenia 2015/1222 wszyscy OSP zostali wspólnie zobowiązani do przygotowania wniosku w sprawie ustanowienia jednolitej metody dostarczania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci tj. metody GLDP. Wniosek ten został przyjęty przez wszystkich OSP w dniu 13 maja 2016 r. pod nazwą: „Wniosek wszystkich OSP w sprawie metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” (dalej: Wniosek).

W dniu 13 czerwca 2016 r. PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polski (tzw. krajowy operator systemu przesyłowego), przedłożyły powyższy dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (właściwy organ regulacyjny na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej), zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2015/1222. W dniu 10 stycznia 2017 r., decyzją DRR.WRE.7128.2.2016.LK Prezes URE zatwierdził metodę GLDP na podstawie art. 9 ust. 6 lit. c) i ust. 10 w zw. z art. 16 Rozporządzenia 2015/1222.

Metoda GLDP określa informacje, jakie mają być przekazywane przez jednostki wytwórcze i dystrybucyjne (operatorów systemów dystrybucyjnych - OSD i odbiorców końcowych) operatorowi systemu przesyłowego w celu wykonania przez OSP szacunków dotyczących wytwarzania i obciążenia, a które będą wykorzystane przez OSP dla ustanowienia wspólnego modelu sieci. Model ten będzie wykorzystywany w procesie skoordynowanego wyznaczania dostępnych międzyobszarowych zdolności przesyłowych i realizacji jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego. Jest to jeden z elementów promowania efektywnej konkurencji w obszarze wytwarzania, obrotu i dostarczania energii elektrycznej.

Informujemy ponadto, że zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 Wniosku, OSP ma prawo żądać od podmiotów zobowiązanych przekazania OSP danych na podstawie metody GLDP wyłącznie w przypadku, w którym odnośne dane nie są dostępne dla OSP „ze względu na krajowe uregulowania prawne, postanowienia umowne lub z powodu istnienia innego prawnie wiążącego mechanizmu”.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 lit. a Wniosku, stanowiącego załącznik do wydanej decyzji Prezesa URE, PSE S.A., będące krajowym operatorem systemu przesyłowego, zostały zobowiązane do przekazania podmiotom zobowiązanym, w ciągu miesiąca od zatwierdzenia metody, informacji co do zakresu i terminów, w jakich podmioty te są zobowiązane do przekazywania danych. Wypełniając powyższe zobowiązanie informujemy, że zakres danych wskazanych w metodzie GLDP jest objęty zakresem danych przekazywanych dotychczas do PSE S.A. przez jednostki wytwórcze i operatorów systemów dystrybucyjnych na podstawie umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej oraz na podstawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) stanowiącej wzorzec umowny dla tych umów.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że PSE S.A. nie będą pozyskiwały danych o których mowa w metodzie GLDP na podstawie jej stosowania, gdyż dane o których mowa w metodzie GLDP, dotyczące wytwarzania i obciążenia wymagane obecnie do tworzenia wspólnego modelu sieci, PSE S.A. pozyskują na podstawie umów o świadczenie usług przesyłania oraz IRiESP, w terminach w nich określonych. Tym samym na podmioty zobowiązane (w szczególności wytwórców i OSD) nie będą nakładane dodatkowe wymagania dotyczące przekazywania danych.

Zaznaczamy ponadto, że w przypadku zaistnienia istotnych zmian faktycznych lub prawnych, skutkujących brakiem możliwości pozyskiwania przez PSE S.A. wymaganych danych określonych w metodzie GLDP w celu ustanowienia wspólnego modelu sieci, na podstawie zapisów umownych oraz IRiESP, lub skutkujących koniecznością pozyskiwania danych innych niż obecnie pozyskiwane na podstawie zapisów umownych oraz IRiESP, PSE S.A. zwrócą się do podmiotów zobowiązanych o przekazywanie tych danych na podstawie metody GLDP.