Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 11 maja 2017 r. znak DRR.WRE.7128.3.2016.LK., zatwierdzającej metodę tworzenia wspólnego modelu sieci (metoda tworzenia CGM)

6 czerwca 2017, 09:31

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 11 maja 2017 r. znak DRR.WRE.7128.3.2016.LK., zatwierdzającej metodę tworzenia wspólnego modelu sieci (metoda tworzenia CGM)
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dalej: Rozporządzenie 2015/1222). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dalej:

Na podstawie art. 17 Rozporządzenia 2015/1222 wszyscy OSP zostali wspólnie zobowiązani do opracowania wniosku w sprawie metody dotyczącej tworzenia wspólnego modelu sieci tj. metody tworzenia CGM. Wniosek ten został przyjęty przez wszystkich OSP w dniu 27 maja 2016 r. pod nazwą: „Wniosek wszystkich OSP w sprawie metody tworzenia wspólnego modelu sieci, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” (dalej: Wniosek).

PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. krajowy operator systemu przesyłowego), przedłożyły powyższy dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (właściwy organ regulacyjny na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej), zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2015/1222.

Na podstawie art. 9 ust. 12 w związku z ust. 10 rozporządzenia 2015/1222, dokumentem z dnia
13 grudnia 2016 r., wszystkie organy regulacyjne zgłosiły wspólne żądanie wprowadzenia zmian w treści przedstawionego do zatwierdzenia Wniosku. Prezes URE, pismem z dnia 10 stycznia 2017 r. wezwał PSE S.A. do wprowadzenia powyższych zmian w treści przedstawionego do zatwierdzenia Wniosku i przekazanie Prezesowi URE jednolitego tekstu Wniosku.

Po uzgodnieniu stosownych zmian we Wniosku i opracowaniu przez wszystkich OSP jednolitej wersji tekstu, PSE S.A. przedłożyły uzupełniony Wniosek do zatwierdzenia.

W dniu 11 maja 2017 r., decyzją DRR.WRE.7128.3.2016.LK, Prezes URE zatwierdził metodę tworzenia CGM na podstawie art. 9 ust. 6 lit. d) i ust. 12 w zw. ust. 10 oraz w zw. z art. 17 Rozporządzenia 2015/1222.

Zatwierdzona metoda tworzenia CGM opisuje sposób tworzenia przez europejskich OSP wspólnego modelu sieci, który będzie wykorzystywany do skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych na potrzeby jednolitego łączenia rynków dnia następnego i bieżącego (art. 20 Rozporządzenia 2015/1222) oraz do skoordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych (art. 35 Rozporządzenia 2015/1222).

Metoda tworzenia wspólnego modelu sieci określa:

 • Tworzenie indywidualnych modeli sieci (IGM - ang. Individual Grid Model), w tym:
  • określenie modelowanych elementów sieci wraz z określeniem zakresu modelowanych danych,
  • modelowanie obciążenia,
  • modelowanie jednostek wytwórczych.
 • Scenariusze, dla których są tworzone modele sieci.
 • Łączenie IGM we wspólny model sieci.
 • Wymagania w stosunku do Platformy Informacyjnej wykorzystywanej w procesie.
 • Harmonogram implementacji.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 24 ust. 1 zatwierdzonego Wniosku ustanowiony w związku z art. 9 ust. 14 Rozporządzenia 2015/1222, niniejszym publikują treść decyzji Prezesa URE, zatwierdzającej metodę tworzenia CGM oraz metodę tworzenia CGM, która stanowi załącznik do powyższej decyzji.