Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2017 r. znak DRR.WRE.7128.1.2016.JPa2, zatwierdzającej termin gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD)

27 czerwca 2017, 13:57

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2017 r. znak DRR.WRE.7128.1.2016.JPa2, zatwierdzającej termin gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD)
W dniu 19 czerwca 2017r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dalej: Rozporządzenie 2015/1222). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32015R1222

Na podstawie art. 69 Rozporządzenia 2015/1222 wszyscy OSP zostali wspólnie zobowiązani do opracowania wniosku w sprawie terminu gwarancji rynku dnia następnego. Wniosek ten został przyjęty przez wszystkich OSP w dniu 27 października 2016 r. pod nazwą: „Wniosek wszystkich OSP dotyczący terminu gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD) zgodny z art. 69 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” (dalej: Wniosek).

PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2015/1222, przedłożyły powyższy dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W dniu 19 czerwca 2017 r., decyzją DRR.WRE.7128.1.2016.JPa2, Prezes URE, działając w porozumieniu z wszystkimi organami regulacyjnymi krajów członkowskich UE, na podstawie art. 9 ust. 5 oraz ust. 6 lit. l) w zw. z ust. 9 i ust. 10 rozporządzenia 2015/1222, zatwierdził termin gwarancji dla rynku dnia następnego.

Zgodnie z art. 2 pkt 35 Rozporządzenia 2015/1222 termin gwarancji dla rynku dnia następnego to termin, po upływie którego międzyobszarowe zdolności przesyłowe są gwarantowane (tj. nie ulegną zmianie z wyjątkiem zaistnienia siły wyższej lub sytuacji nadzwyczajnej). Przedmiotową decyzją Prezesa URE termin ten ustalony został na sześćdziesiąt (60) minut przed czasem zamknięcia bramki dla rynku dnia następnego (art. 3 zatwierdzonego Wniosku).

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 4 ust. 1 zatwierdzonego Wniosku, ustanowiony w związku z art. 9 ust. 14 Rozporządzenia 2015/1222, niniejszym publikują treść decyzji Prezesa URE, zatwierdzającej termin gwarancji rynku dnia następnego, która stanowi załącznik do powyższej decyzji.