Powrót

Komunikat dot. zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie

30 sierpnia 2019, 18:27

Komunikat dot. zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 30 sierpnia 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) decyzją nr DRR.WRE.4320.4.2019.PSt z dnia 30 sierpnia 2019 r. zatwierdził opracowane przez OSP zmiany do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), dotyczące IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie), określone w Karcie aktualizacji nr CB/23/2019.

Zgodnie z powołaną powyżej decyzją Prezesa URE, zmiany IRiESP - Bilansowanie, określone w Karcie aktualizacji nr CB/23/2019, wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”, ww. decyzję Prezesa URE wraz z Kartą aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie oraz tekst jednolity IRiESP - Bilansowanie, uwzględniający zmiany zatwierdzone przez Prezesa URE.