Powrót

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie

15 czerwca 2018, 14:04

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 15 czerwca 2018 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/18/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, zakończył w dniu 25 maja 2018 r. proces konsultacji zmian IRiESP, zaproponowanych w tej karcie.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2018.755 oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie, opracowaną po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

Karta aktualizacji nr CB/18/2018 IRiESP - Bilansowanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji tej karty, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, w tym w zakładce „Dokumenty”.