Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP - Bilansowanie

14 listopada 2017, 13:33

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 14 listopada 2017 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CB/16/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (dalej „PSE”), wyznaczone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) z dnia 16 czerwca 2014 r., znak: DRE-4710-3(7)/2013/2014/4988/ZJ, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego, informują, iż w dniu 14 listopada 2017 r. złożyły do Prezesa URE, pismo informujące o wycofaniu, złożonego przez PSE do Prezesa URE w dniu 28 października 2016 r., wniosku dotyczącego zmiany decyzji Prezesa URE z dnia 23 lipca 2010 r. nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z późn. zm., zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie), poprzez wprowadzenie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP - Bilansowanie), w zakresie dotychczas nierozstrzygniętym, zatytułowanym „Modyfikacja zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy”.

Przedmiotowy wniosek zostaje wycofany w celu skorygowania zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy, w związku z bieżącymi doświadczeniami wynikającymi z funkcjonowania rynku bilansującego oraz potrzebą uwzględnienia obecnie implementowanych oraz planowanych do wdrożenia rozwiązań europejskiego rynku energii elektrycznej. PSE po wypracowaniu nowych zasad, poddadzą je konsultacjom z użytkownikami systemu zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.