Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/14/2021 IRiESP - Korzystanie i CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie

3 sierpnia 2021, 16:34

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/14/2021 IRiESP - Korzystanie i CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji nr:

w dniu 30 czerwca 2021 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP zaproponowanych w ww. Kartach aktualizacji.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia ww. Karty aktualizacji, opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

Karty aktualizacji nr CK/14/2021 IRiESP - Korzystanie i CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji projektów tych Kart aktualizacji, zostały dołączone do niniejszego Komunikatu i są dostępne w zakładce "Dokumenty" na stronie internetowej OSP.