Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 19 lipca 2016 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej

19 lipca 2016, 08:40

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 19 lipca 2016 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 lipca 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.1.5.2016.ŁM zatwierdzającą zmianę Taryfy dla energii elektrycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zatwierdzonej decyzją o znakach DRE-4211-40(22)/2015/4988/XII/MKo na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zmiana powyższa została wprowadzona w związku z wejściem w życie z  dniem 1 lipca 2016 r. przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.), zmienionych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 925). Stosownie do przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r., począwszy od dnia 1 lipca 2016 r. operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pobiera opłatę OZE od płatników opłaty OZE.

Zmiana Taryfy opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 87 (2113) z dnia 18 lipca 2016 r. i stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zostanie wprowadzona przez PSE S.A. do stosowania po upływie 14 dni od daty jej opublikowania tj. w dniu 2 sierpnia 2016 r.