Powrót

Komunikat OSP dotyczący Projektu Zmian nr 5/2021 WDB oraz Projektu Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie

16 grudnia 2021, 16:01

Komunikat OSP dotyczący Projektu Zmian nr 5/2021 WDB oraz Projektu Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji:

 • Projektu Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania.
 • Projektu Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do:

 • Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej „WDB”).
  W związku z powyższym, OSP opracował Projekt Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania, określających zmiany planowane do wprowadzenia do WDB, który został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”.
 • Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”).
  W związku z powyższym, OSP opracował Projekt Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie, określającej zmiany planowane do wprowadzenia do IRiESP, który został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”.

Jednocześnie, wypełniając obowiązki wynikające odpowiednio z:

 • art. 6 ust. 3 w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 4 lit. c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017 r., str.6, z późn. zm.) oraz
 • art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.),

zapewniając publiczny dostęp do projektów ww. dokumentów, OSP informuje o:

 • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 16.01.2022 r.;
 • adresie poczty elektronicznej - rynekbilansujacy@pse.pl, na który należy przekazywać uwagi do projektu Zmian nr 5/2021 WDB.
 • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl, na które należy przekazywać uwagi do projektu Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie.

Prosimy o zgłaszanie uwag w wersji edytowalnej odpowiednio na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Zmian nr 5/2021 WDB, lub Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie, dołączonych do niniejszego komunikatu.

Na wskazane wyżej adresy mailowe prosimy również przesłać formularz, podpisany zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi. Jednocześnie zastrzegamy, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.