Powrót

Komunikat OSP dotyczący projektu Zmian nr 6/2022 WDB oraz projektu Karty aktualizacji nr CK/17/2022 IRiESP - Korzystanie

1 czerwca 2022, 10:23

Komunikat OSP dotyczący projektu Zmian nr 6/2022 WDB oraz projektu Karty aktualizacji nr CK/17/2022 IRiESP - Korzystanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie procesu konsultacji:

  1. Projektu Zmian nr 6/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania.
  2. Projektu Karty aktualizacji nr CK/17/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do:

  1. Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej „WDB”).

W związku z powyższym, OSP opracował projekt Zmian nr 6/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania, określających zmiany planowane do wprowadzenia do WDB, który został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”.

  1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”).

W związku z powyższym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/17/2022 IRiESP - Korzystanie, określającej zmiany planowane do wprowadzenia do IRiESP, który został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”.

Jednocześnie, wypełniając obowiązki wynikające odpowiednio z:

  • art. 6 ust. 3 w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 4 lit. c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017 r., str.6, z późn. zm.) oraz
  • art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.),

zapewniając publiczny dostęp do projektów ww. dokumentów, OSP informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 1.07.2022 r.
  • adresie poczty elektronicznej - rynekbilansujacy@pse.pl, na który należy przekazywać uwagi do projektu Zmian nr 6/2022 WDB.
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl, na które należy przekazywać uwagi do projektu Karty aktualizacji nr CK/17/2022 IRiESP - Korzystanie.

Prosimy o zgłaszanie uwag w wersji edytowalnej odpowiednio na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Zmian nr 6/2022 WDB, lub Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CK/17/2022 IRiESP - Korzystanie, dołączonych do niniejszego komunikatu.

Na wskazane wyżej adresy mailowe prosimy również przesłać formularz, podpisany zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi. Jednocześnie zastrzegamy, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.