Powrót

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia Kart aktualizacji nr: CK/14/2021 IRiESP - Korzystanie i CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie

9 września 2021, 14:49

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia Kart aktualizacji nr: CK/14/2021 IRiESP - Korzystanie i CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 9 września 2021 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), wynikających z Kart aktualizacji nr: CK/14/2021 IRiESP - Korzystanie i CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.2.2021.ŁW z dnia 9 września 2021 r. zatwierdził zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), określone w Kartach aktualizacji nr: 

  • CK/14/2021 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci,
  • CB/30/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

Zgodnie z powołaną decyzją Prezesa URE, zmiany IRiESP określone w ww. kartach aktualizacji, wchodzą w życie z dniem 10 września 2021 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”:

  • ww. decyzję Prezesa URE wraz z zatwierdzonymi Kartami aktualizacji, stanowiącymi załączniki do decyzji Prezesa URE,
  • tekst ujednolicony IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, uwzględniający zmiany określone w Karcie aktualizacji nr CK/14/2021,
  • tekst ujednolicony IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi, uwzględniający zmiany określone w Karcie aktualizacji nr CB/30/2021.