Powrót

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP-Korzystanie oraz zmiany terminu wejścia w życie Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP-Korzystanie

15 listopada 2021, 15:14

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP-Korzystanie oraz zmiany terminu wejścia w życie Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP-Korzystanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 15 listopada 2021 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), wynikających z Karty aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Korzystanie oraz dotyczący zmiany wejścia w życie Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Korzystanie

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.3.2021.ŁW z dnia 12 listopada 2021 r. (dalej także „decyzja z dnia 12 listopada 2021 r.”) zatwierdził zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), określone w Karcie aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Korzystanie.

Zgodnie z decyzją z dnia 12 listopada 2021 r., zmiany IRiESP określone w Karcie aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Korzystanie wchodzą w życie z dniem wejścia w życie zmienionych Warunków Dotyczących Bilansowania opracowanych zgodnie z art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28 listopada 2017 r. z późn. zm.; dalej „Warunki Dotyczące Bilansowania”) i wdrażających II etap reformy Rynku Bilansującego, o którym mowa w dokumencie pt. Polski Plan Wdrażania, przyjętym 14 maja 2020 r. przez Komitet do Spraw Europejskich i opublikowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, z wyłączeniem pkt 6.6.1.3 zdanie pierwsze Karty aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Korzystanie, który wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2021 r.

OSP informuje ponadto, że Prezes URE, decyzją z dnia 12 listopada 2021 r., dokonał również zmiany decyzji nr DRR.WRE.4320.5.2020.ŁW z dnia 7 sierpnia 2020 r., zatwierdzającej Kartę aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Korzystanie, poprzez zmianę pkt 2 sentencji decyzji i określenie nowego terminu, od którego będą obowiązywały zmiany IRiESP - Korzystanie określone w Karcie aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Korzystanie.

Zgodnie z decyzją z dnia 12 listopada 2021 r. zmiany IRiESP określone w Karcie aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Korzystanie, wchodzą w życie z dniem wejścia w życie zmienionych Warunków Dotyczących Bilansowania, wdrażających II etap reformy Rynku Bilansującego, o którym mowa w dokumencie pt. Polski Plan Wdrażania, przyjętym 14 maja 2020 r. przez Komitet do Spraw Europejskich i opublikowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

OSP poinformuje o dacie wejścia w życie zmienionych Warunków Dotyczących Bilansowania wdrażających II etap reformy Rynku Bilansującego w odrębnym komunikacie.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty” decyzję Prezesa URE nr DRR.WRE.4320.3.2021.ŁW z dnia 12 listopada 2021 r. wraz z zatwierdzoną Kartą aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Korzystanie, stanowiącą załącznik do tej decyzji. W dacie wejścia w życie zmian IRiESP - Korzystanie wynikających z Kart aktualizacji CK/9/2019 i CK/15/2021 OSP opublikuje na swojej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” teksty ujednolicone IRiESP - Korzystanie, uwzględniające kolejne zmiany.

OSP informuje również, że zgodnie z postanowieniami pkt 6.6.1.3 zdanie pierwsze Karty aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Korzystanie, w celu uzyskania odstępstwa od wymagań określonych w Karcie aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Korzystanie, w odniesieniu do jednostek wytwórczych, które posiadają węzeł lokalny LFC, i których termin zakończenia eksploatacji upływa nie później niż z dniem 31 grudnia 2023 r., wytwórca w terminie do dnia 31 marca 2022 r. powiadamia OSP pisemnie, na adres wskazany w pkt 2.1.2.2.7 IRiESP - Korzystanie o planowanym terminie zakończenia eksploatacji danej jednostki wytwórczej i przyczynie zakończenia jej eksploatacji.