Powrót

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Warunków Dotyczących Bilansowania

5 marca 2020, 18:01

Komunikat OSP dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Warunków Dotyczących Bilansowania

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją z dnia 5 marca 2020 r.; nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt postanowił:

  1. zatwierdzić dokument „Warunki dotyczące bilansowania na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania z dnia 27 lutego 2020 r. (dalej „Warunki Dotyczące Bilansowania”);
  2. ustalić termin wejścia w życie Warunków Dotyczących Bilansowania, o których mowa w pkt 1, na dzień 7 kwietnia 2020 r.

Warunki Dotyczące Bilansowania zostały opracowane przez OSP na podstawie art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28 listopada 2017 r.). Dokument ten ustala warunki dla dostawców usług bilansujących oraz warunki dla podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie zgodnie z art. 18 ww. rozporządzenia. Tym samym dokument reguluje przeważającą część zagadnień zawartych dotychczas w aktualnie obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie).

Zatwierdzenie przez Prezesa URE i wejście w życie z dniem 7 kwietnia 2020 r. Warunków Dotyczących Bilansowania oznacza, iż z datą tą postanowienia w nich zawarte będą miały zastosowanie do wszystkich uczestników krajowego rynku bilansującego. Jednocześnie w dniu publikacji niniejszego komunikatu OSP rozpoczął proces konsultacji z użytkownikami systemu projektów Kart aktualizacji IRiESP nr: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna, CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie, mających na celu odpowiednie dostosowanie postanowień IRiESP do Warunków Dotyczących Bilansowania, w terminie do dnia ich wejścia w życie, tj. 7 kwietnia 2020 r. (link do komunikatu o rozpoczęciu procesu konsultacji)

OSP informuje jednocześnie, że Warunki Dotyczące Bilansowania, zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) stanowią część umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zawartych przez OSP z użytkownikami systemu, w tym odbiorcami, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci OSP, lub korzystającymi z usług świadczonych przez OSP.

Mając powyższe na uwadze, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, OSP zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”, zatwierdzone przez Prezesa URE Warunki Dotyczące Bilansowania, stanowiące załącznik nr 1 do powołanej na wstępie decyzji Prezesa URE.

Decyzja Prezesa URE nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt wraz z załącznikiem