Powrót

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP - Bilansowanie

1 marca 2017, 13:47

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 1 marca 2017 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/17/2017 IRiESP - Bilansowanie
Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.1.2017.LK z dnia 28 lutego 2017 r. postanowił:

Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r., uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP -Bilansowanie”), określonych w Karcie aktualizacji nr CB/17/2017 IRiESP - Bilansowanie.
Ustalić termin wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 1, na dzień 3 marca 2017 r.
Mając powyższe na uwadze, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7 IRiESP - Część ogólna, OSP, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”, zatwierdzoną przez Prezesa URE Kartę aktualizacji nr CB/17/2017 IRiESP - Bilansowanie, stanowiącą załącznik nr 1 do powołanej na wstępie decyzji Prezesa URE.

Informujemy ponadto, że w zakładce „Dokumenty” zostały zamieszczone także: tekst jednolity IRiESP - Bilansowanie zawierający zmiany wprowadzone decyzją Prezesa URE oraz powołana na wstępie decyzja Prezesa URE.

 

Zobacz dokumenty