Powrót

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP

29 kwietnia 2016, 13:55

Komunikat OSP dotyczący zmian IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 29 kwietnia 2016 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Kart aktualizacji nr CK/5/2015 IRiESP - Korzystanie i CB/13/2015 IRiESP - Bilansowanie.

Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR-4320-2(72)/2010/2015/MH z dnia 29 kwietnia 2016 r., postanowił:

  1. Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r., uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej „IRiESP”) w części Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w Karcie aktualizacji nr CB/13/2015.
  2. Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(4)/2011/LK z dnia 15 grudnia 2011 r., wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian do IRiESP w części Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci(dalej „IRiESP - Korzystanie”), określonych w Karcie aktualizacji nr CK/5/2015.
  3. Ustalić termin wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt. 1 i 2 na dzień 1 maja 2016 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”, decyzję Prezesa URE nr DRR-4320-2(72)/2010/2015/MH z dnia 29 kwietnia 2016 r. wraz z Kartami aktualizacji nr CK/5/2015 IRiESP - Korzystanie oraz nr CB/13/2015 IRiESP - Bilansowanie.