Powrót

Komunikat OSP dotyczący Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania

15 marca 2022, 11:20

Komunikat OSP dotyczący Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”), informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.744.9.2022.MZS z dnia 10 marca 2022 r. zatwierdził zmiany Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej „Warunki Dotyczące Bilansowania”), określone w Zmianach nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania.

Zgodnie z powołaną decyzją Prezesa URE Zmiany nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania (dalej „Zmiany nr 5 WDB”)  wchodzą w życie:

  • w zakresie zmian wynikających z ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2376), tj. zmian w punktach 1.1., 2.1.3. i 4.2.4  - od 1 kwietnia 2022 r.;
  • w pozostałym zakresie, tj. w zakresie zmian dotyczących wdrożenia projektu Core Flow-Based Market Coupling - od 20 kwietnia 2022 r. albo w terminie uzgodnionym pomiędzy operatorami systemów przesyłowych oraz wyznaczonymi operatorami rynku energii elektrycznej - uczestnikami projektu Core Flow-Based Market Coupling i opublikowanym w komunikacie na stronie internetowej OSP z należytym wyprzedzeniem umożliwiającym uczestnikom rynku zapoznanie się z terminem wejścia w życie zmian zatwierdzonych powołaną wyżej decyzją Prezesa URE.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt IV.2.6) Warunków Dotyczących Bilansowania, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”:

  • ww. decyzję Prezesa URE wraz z zatwierdzonymi Zmianami nr 5/2021 WDB, stanowiącymi załącznik do tej decyzji,
  • tekst jednolity Warunków Dotyczących Bilansowania, uwzględniający zmiany określone w Zmianach  nr 5/2021 WDB.

Dodatkowo OSP informuje, że powiązane ze Zmianami nr 5/2021 WDB, zmiany IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, określone w Karcie aktualizacji nr CB/31/2021, które zostały objęte odrębnym wnioskiem do Prezesa URE, są aktualnie przedmiotem procesu administracyjnego przed Prezesem URE. O zatwierdzeniu Karty aktualizacji nr CB/31/2021 przez Prezesa URE, OSP poinformuje w osobnym komunikacie.