Powrót

Komunikat OSP dotyczący zmian w IRiESP, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

31 marca 2020, 11:21

Komunikat OSP dotyczący zmian w IRiESP, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 31 marca 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) decyzją nr DRR.WRE.4320.2.2020.PSt z dnia 30 marca 2020 r. zatwierdził opracowane przez OSP zmiany do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), określone w Karcie aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Zgodnie z powołaną decyzją Prezesa URE, zmiany IRiESP określone w ww. Karcie aktualizacji, wchodzą w życie z dniem 7 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”, ww. decyzję Prezesa URE wraz z zatwierdzoną Kartą aktualizacji oraz tekst jednolity IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, uwzględniający zmiany wprowadzone tą Kartą aktualizacji.