Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP

13 września 2017, 13:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji IRiESP nr: CO/2/2017 IRiESP - Część Ogólna i CK/7/2017 IRiESP - Korzystanie
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), polegających na doregulowaniu zasad współpracy OSP z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, celem skoordynowania rozwoju sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV. Dodatkowo OSP wprowadza do IRiESP korekty porządkowe i redakcyjne, w tym wynikające ze zmian organizacyjnych w PSE S.A., w szczególności obejmujących powstanie zamiejscowych komórek organizacyjnych PSE S.A., które przejęły funkcje i zadania dawnych Oddziałów PSE S.A.
Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekty Kart aktualizacji IRiESP nr CO/2/2017 IRiESP - Część ogólna i CK/7/2017 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, które w dniu 13 września 2017 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty” - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wraz z kartami aktualizacji.
Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do projektów ww. Kart aktualizacji IRiESP, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 27 września 2017 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2192, na które należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektów Kart aktualizacji IRiESP, w wersji edytowalnej, na Formularzach zgłoszeniowych uwag do projektu Karty aktualizacji IRiESP (odpowiednio) nr CO/2/2017 IRiESP - Część Ogólna lub CK/7/2017 IRiESP - Korzystanie, dołączonych do niniejszego komunikatu i dostępnych w zakładce „Dokumenty” - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wraz z kartami aktualizacji.

Na wskazany wyżej numer faksu lub adres mailowy prosimy również przesłać skan oryginału formularza, podpisanego zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi.