Powrót

Komunikat OSP w sprawie wystąpienia o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr CK/15/2021 oraz zmiany terminu obowiązywania Karty aktualizacji nr CK/9/2019

14 października 2021, 15:28

Komunikat OSP w sprawie wystąpienia o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr CK/15/2021 oraz zmiany terminu obowiązywania Karty aktualizacji nr CK/9/2019

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 14 października 2021 r., w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o: zatwierdzenie zmian IRiESP - Korzystanie wynikających z Karty aktualizacji nr CK/15/2021 oraz zmianę terminu, od którego będą obowiązywały zmiany IRiESP - Korzystanie wynikające z Karty aktualizacji nr CK/9/2019

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), w dniu 6 września 2021 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP - Korzystanie zaproponowanych w ww. Karcie aktualizacji.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Korzystanie, opracowaną po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

Jednocześnie OSP wystąpił do Prezesa URE o zmianę decyzji nr DRR.WRE.4320.5.2020.ŁW z dnia 7 sierpnia 2020 r., zatwierdzającej zmiany IRiESP - Korzystanie określone w Karcie aktualizacji nr CK/9/2019, poprzez określenie w decyzji terminu, od którego będą obowiązywały zmiany IRiESP - Korzystanie wynikające z Karty aktualizacji nr CK/9/2019, jako datę wejścia w życie zmian „Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” (dalej „WDB”) albo datę wejście w życie nowych WDB wdrażających II etap reformy Rynku Bilansującego, o którym mowa w Polskim Planie Wdrażania.

Karta aktualizacji nr CK/15/2021 IRiESP - Korzystanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji projektu tej Karty aktualizacji, zostały dołączone do niniejszego Komunikatu i są dostępne w zakładce „Dokumenty” na stronie internetowej OSP.