Powrót

Komunikat OSP w sprawie zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej oferowanych w przetargu rocznym na 2006 rok

16 listopada 2005, 00:00

Komunikat OSP w sprawie zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej oferowanych w przetargu rocznym na 2006 rok
PSE-Operator S.A. zgodnie z postanowieniami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1228/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w transgranicznej wymianie energii elektrycznej, określił dostępne zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej w roku 2006 dla łącznego przekroju granicznego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) z systemami elektroenergetycznymi Czech, Niemiec i Słowacji.

Całkowite zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej (TTC) zostały wyznaczone zgodnie z dokumentem „Zasady wyznaczania zdolności przesyłowych na liniach wymiany międzysystemowej”, uzgodnionym z  Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 8 listopada 2004 r. Wyznaczając wielkość TTC Operator Systemu Przesyłowego (OSP) uwzględnił wymagane standardy bezpieczeństwa i niezawodności pracy sieci. Obliczenia zostały oparte na elektrycznych i fizycznych charakterystykach sieci i zostały wykonane na bazie tzw. referencyjnego modelu UCTE oraz sezonowych modeli pracy KSE. Dokonując powyższych obliczeń uwzględniono planowe wyłączenia linii wymiany międzysystemowej oraz elementów KSE, które mają wpływ na wielkość zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej.

Obliczone zgodnie z powyższą metodologią wartości TTC oraz zdolności przesyłowych netto (NTC), przy zastosowanym marginesie bezpieczeństwa przesyłu (TRM) wynoszącym 500 MW oraz konieczności uwzględnienia w paśmie rocznym mocy zarezerwowanych dla potrzeb realizacji długoterminowych kontraktów historycznych, w wysokości równej maksymalnie 700 MW, stanowiły podstawę do określenia przez OSP zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej oferowanych w ramach przetargu rocznego na 2006 r.

Poniżej zamieszczono, przekazane w dniu 15.11.2005 r. do Biura Przetargów, oferowane zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej w paśmie rocznym w okresie 1.01.2006 – 31.12.2006 dla przekroju PSE-O – (CEPS + SEPS +VE-T) w kierunku eksport i import oraz podokresy w roku, w których zdolności przesyłowe są ograniczone:

PSE-O – (CEPS + SEPS +VE-T) – kierunek eksport:

        Moc oferowana w paśmie rocznym: 500 MW

Wartości zdolności przesyłowych w podokresach, w których występują ograniczenia:

1. 21.01.2006 – 22.01.2006 – 100 MW
2. 28.01.2006 – 29.01.2006 – 100 MW
3. 11.02.2006 – 12.02.2006 – 0 MW
4. 22.05.2006 – 27.05.2006 – 300 MW
5. 10.06.2006 – 31.07.2006 – 200 MW
6. 30.11.2006                       – 0 MW
7. 02.12.2006 – 03.12.2006 – 0 MW

PSE-O – (CEPS + SEPS +VE-T) – kierunek import:

        Moc oferowana  w paśmie rocznym: 100 MW

Wartości zdolności przesyłowych w podokresach, w których występują ograniczenia:

1.       03.04.2006 – 06.04.2006 – 0 MW
2.       10.04.2006 – 13.04.2006 – 0 MW
3.       15.05.2006 – 19.05.2006 – 0 MW

Wartości zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej oferowanych w ramach przetargu rocznego na 2006 r. zostały wyznaczone przez PSE-Operator S.A. na maksymalnym, możliwym poziomie, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie. Ze względu jednak na rozmiary prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych, w szczególności w zakresie systemów elektroenergetycznych sąsiednich operatorów systemów przesyłowych, wystąpiła większa liczba okresowych ograniczeń, w udostępnianych w ramach pasma rocznego zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej.
PSE-Operator S.A. poczynił starania, aby planowane prace remontowe w kraju, skutkujące ograniczeniami zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej trwały możliwie krótko i tam gdzie było to możliwe, prowadzone były wyłącznie w okresie weekendowym. Jednakże OSP ma ograniczony wpływ na czas oraz zakres prac remontowych i modernizacyjnych dokonywanych w sieci sąsiednich operatorów systemów przesyłowych. Występujące długotrwałe zmniejszenie oferowanych zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w podokresie 10.06.2006 – 31.07.2006 wynika z prac modernizacyjnych prowadzonych w czeskim systemie elektroenergetycznym.

OSP informuje jednocześnie, że zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej dla przekroju technicznego PSE-O – (CEPS + SEPS +VE-T) poza przetargiem rocznym na 2006 r. będą oferowane w ramach kolejnych przetargów miesięcznych oraz dobowych, zgodnie z postanowieniami opublikowanego na stronie internetowej PSE- Operator S.A. dokumentu: „Rules for coordinated auctions of transmission capacity at the common borders of CEPS a.s., E.ON Netz Gmbh, PSE-Operator S.A., Slovenska electrizacna prenosova sustava a.s., Vattenfall Europe Transmission GmbH, for the year 2006”.