Powrót

Komunikat OSP w sprawie zmian w IRiESP, wynikających z Kart aktualizacji nr: CO/4/2020, CK/11/2020 oraz CB/27/2020

6 kwietnia 2020, 10:06

Komunikat OSP w sprawie zmian w IRiESP, wynikających z Kart aktualizacji nr: CO/4/2020, CK/11/2020 oraz CB/27/2020

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 6 kwietnia 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Kart aktualizacji nr: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna, CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) decyzją nr DRR.WRE.4320.3.2020.PSt z dnia 3 kwietnia 2020 r. zatwierdził opracowane przez OSP zmiany do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), określone w Kartach aktualizacji nr:

Zgodnie z powołaną decyzją Prezesa URE, zmiany IRiESP określone w ww. Kartach aktualizacji, wchodzą w życie w dniu 7 kwietnia 2020 r.

 

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”, ww. decyzję Prezesa URE wraz z zatwierdzonymi Kartami aktualizacji oraz teksty jednolite wszystkich części IRiESP, uwzględniające zmiany wprowadzone ww. Kartami.