Powrót

Komunikat OSP z dnia 15 marca 2022 r. dotyczący zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie

15 marca 2022, 10:54

Komunikat OSP z dnia 15 marca 2022 r. dotyczący zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia Przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.2.2022.LK z dnia 10 marca 2022 r. zatwierdził zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określone w Karcie aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie.

W powołanej wyżej decyzji, Prezes URE ustalił termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie na dzień 1 kwietnia 2022 r.

W związku z powyższym, oraz zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”:

  • ww. decyzję Prezesa URE wraz z zatwierdzoną Kartą aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie, stanowiącą załącznik do tej decyzji,
  • tekst ujednolicony IRiESP - Bilansowanie, uwzględniający zmiany określone w Karcie aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie.