Powrót

Komunikat OSP z dnia 2 maja 2022 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie

2 maja 2022, 12:46

Komunikat OSP z dnia 2 maja 2022 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 2 maja 2022 r. dotyczący zatwierdzenia przez Prezesa URE zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), wynikających z Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.4.2022.ŁW z dnia 29 kwietnia 2022 r. zatwierdził zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), określone w Karcie aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie.

Zgodnie z ww. decyzją Prezesa URE, zmiany IRiESP - Korzystanie określone w Karcie aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie wchodzą w życie z dniem 13 maja 2022 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty” decyzję Prezesa URE nr DRR.WRE.4320.4.2022.ŁW z dnia 29 kwietnia 2022 r. wraz z zatwierdzoną Kartą aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie, stanowiącą załącznik do tej decyzji oraz tekst ujednolicony IRiESP - Korzystanie, uwzględniający zmiany określone w Karcie aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie.