Powrót

Komunikat OSP z dnia 23 marca 2022 r. dotyczący zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie

23 marca 2022, 12:26

Komunikat OSP z dnia 23 marca 2022 r. dotyczący zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia Przez Prezesa URE
Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.3.2022.MZS z dnia 22 marca 2022 r. zatwierdził zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określone w Karcie aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie.

 

W powołanej wyżej decyzji, Prezes URE ustalił termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie na dzień 20 kwietnia 2022 r. albo termin uzgodniony pomiędzy operatorami systemu przesyłowego oraz wyznaczonymi operatorami rynku energii elektrycznej - uczestnikami projektu Core Flow-Based Market Coupling i opublikowany komunikatem na stronie internetowej OSP z należytym wyprzedzeniem umożliwiającym uczestnikom rynku zapoznanie się z terminem wejścia w życie zmian.

 

W związku z powyższym, oraz zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”:

  • ww. decyzję Prezesa URE wraz z zatwierdzoną Kartą aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie, stanowiącą załącznik do tej decyzji,
  • tekst ujednolicony IRiESP - Bilansowanie, uwzględniający zmiany określone w Karcie aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie.