Powrót

Konsultacje publiczne projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii

10 maja 2022, 17:28

Konsultacje publiczne projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii

PSE S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) i działające jako Operator Systemu Informacji Rynku Energii (OIRE) poddają pod konsultacje projekt „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii” (dalej „IRiESP-OIRE”). Konsultacje będą trwały do 21 czerwca 2022 r.

Projekt IRiESP-OIRE, o którym mowa w art. 9g ust. 5c ustawy – Prawo energetyczne, jest objęty obowiązkiem konsultacji społecznych przez okres co najmniej jednego miesiąca, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.). IRiESP-OIRE określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (dalej „CSIRE”) i stanowi istotny dokument regulujący działanie nowego obszaru rynku energii elektrycznej, którego uruchomienie ma nastąpić 1 lipca 2024 r. Załącznikiem 1 do IRiESP-OIRE są Standardy Wymiany Informacji CSIRE (dalej „SWI”), przygotowane na podstawie dokumentacji opublikowanej na stronie internetowej OIRE jako SWI wersja 5.1, z uwzględnieniem siatki pojęciowej IRiESP-OIRE.

Ze względu na to, że IRiESP-OIRE zostaje poddana po raz pierwszy konsultacjom społecznym, OIRE zwraca się z prośbą o sukcesywne przekazywanie uwag do poszczególnych jej części, tj. części głównej, SWI oraz załączników.

W związku z powyższym OIRE informuje, że:

  • nieprzekraczalny termin na składanie uwag do IRiESP-OIRE wraz z załącznikami upływa 21 czerwca 2022 r.,
  • uwagi należy zgłaszać, w wersji edytowalnej, wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu IRiESP-OIRE oraz SWI (dalej „Formularz”) załączonym do niniejszego komunikatu,
  • Formularz należy podpisać elektronicznie zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi,
  • w Formularzu zostały przewidziane osobne zakładki przeznaczone na uwagi odpowiednio do IRiESP-OIRE oraz SWI,
  • Formularz należy przekazać na adres poczty elektronicznej: oire@pse.pl

Niezastosowanie się do powyższych wytycznych może skutkować pozostawieniem uwag bez rozpatrzenia.

 

Dokumenty do pobrania: