Powrót

Nowy Model Realizacji Inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych odpowiedzią na problemy i wyzwania w procesie realizacji inwestycji sieciowych

11 maja 2017, 11:29

Nowy Model Realizacji Inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych odpowiedzią na problemy i wyzwania w procesie realizacji inwestycji sieciowych
Nowe podejście Polskich Sieci Elektroenergetycznych do procesu realizacji inwestycji sieciowych, niezbędnych dla bezpiecznej i niezawodnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), zostało zaprezentowane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach przez Andrzeja Kaczmarka, dyrektora zarządzającego Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE (CJI).

PSE, jako operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, odpowiedzialny za jego rozwój zarządza portfelem ponad 110 inwestycji sieciowych w fazie realizacji oraz kilkudziesięcioma na etapie przygotowania. W cały proces, przede wszystkim ze względu na liniowy charakter wielu inwestycji, zaangażowanych jest kilkaset gmin z całego kraju oraz wielu innych interesariuszy. Budżet zadań inwestycyjnych do 2022 roku wynosi 9,61 mld zł. Stosowany dotychczas model realizacji inwestycji metodą EPC (engineering, project and procurement – tzw. pod klucz) stał się nieefektywny i przyczynił się do opóźnień niektórych projektów nawet o kilka lat.

Po przeprowadzeniu szczegółowego audytu projektów, wielomiesięcznej analizie obszarów problemowych oraz wsłuchiwaniu się w opinie otoczenia, PSE wypracowały Nowy Model Realizacji Inwestycji (NMRI). Projekty będą realizowane metodą zwinną, która zapewnia transparentność, elastyczność, jasne zasady i standardy, łatwiejszy monitoring ryzyk i możliwość ich zaadresowania na wczesnym etapie oraz efektywniejszy nadzór i współpracę z wykonawcami. – powiedział podczas debaty Andrzej Kaczmarek, dyrektor zarządzający CJI. Jest to zmiana fundamentalna zarówno dla PSE jak i naszych wykonawców, gdyż zmieniamy podejście z  procesowego na projektowe.

W NMRI jasno zostały zdefiniowane zarówno fazy projektów, które dla sprawności zarządzania kończyć się będą tzw. bramkami decyzyjnymi, jak i zakresy odpowiedzialności za poszczególne inwestycje.
NMRI to znaczące korzyści także dla otoczenia PSE, wśród których można wymienić m.in.:

 • dla wykonawców prac budowlanych:
 • wprowadzenie kryteriów pozacenowych w przetargach
 • odejście od modelu EPC i odpowiednia dystrybucja ryzyk (nie przenoszenie całości ryzyk
  na wykonawców)
 • uelastycznienie zapisów umownych i możliwość wprowadzania zmian w trakcie trwania umowy
 • dla samorządów i społeczności lokalnych:
 • transparentny proces konsultacji społecznych
 • bezpośredni kontakt z PSE, jako inwestorem na każdym etapie realizacji inwestycji wraz z  etapem pozyskiwania służebności.

Zgodnie z NMRI, PSE zmienią dotychczasowe warunki współpracy z wykonawcami zadań inwestycyjnych. Zmiany, które mają na celu skuteczną realizację założeń inwestycyjnych, obejmują zarówno zapisy umowne, harmonogramy realizacyjne, wymagania przetargowe, procedury akceptacji podwykonawców, wymogi związane z  przestrzeganiem higieny i bezpieczeństwem pracy, jak i dokonywanie rozliczeń za wykonywane roboty. Zastosowane mechanizmy powinny zagwarantować rozwój sektora wykonawczego, właściwą dystrybucję ryzyka pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i terminową realizację prac wykonanych zgodnie z wymogami jakościowymi przy zastosowaniu najwyższych standardów HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality).

Wdrożenie NMRI umożliwi odejście od modelu EPC i pozwoli na wykorzystanie know-how dostępnego w  grupie kapitałowej PSE do wykonywania we własnym zakresie części prac o charakterze niebudowlanym (projektowanie, pozyskiwanie decyzji administracyjnych, działania komunikacyjne w projekcie) – mówił Andrzej Kaczmarek, dyrektor zarządzający Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE. Jestem przekonany, że te zmiany przyniosą korzyści nie tylko dla PSE, jako inwestora odpowiedzialnego za rozwój i bezpieczną pracę systemu elektroenergetycznego Polski, ale również będą stanowiły wartość dla wszystkich interesariuszy, których obejmuje nasz program inwestycyjny. Zdejmujemy część ryzyk projektowych z firm wykonawczych, a do tego dajemy im przejrzystą strukturę, harmonogram i realny budżet danej inwestycji. Z kolei społeczności lokalne i  samorządy zyskają jednego, głównego partnera, czyli PSE, które zapewnią transparentność i  odpowiedzialność za cały proces inwestycyjny – podkreślał dyrektor zarządzający CJI.

Przygotowanych jest już szereg postępowań przetargowych dla zadań inwestycyjnych, które systematycznie będą wprowadzane na rynek. W pierwszej kolejności będą to projekty stacyjne i związane z modernizacją linii, a w kolejnym etapie dotyczyć będą budowy nowych linii 400 kV.
PSE, jeszcze w II kwartale 2017 roku rozpoczną proces kontraktacji na nowych zasadach. Planowane są spotkania informacyjne dot. NMRI dla wykonawców, by lepiej przygotować rynek do nowych zasad projektów inwestycyjnych.

 

***
Inwestycje PSE w liczbach

 • W ciągu najbliższych 5 lat PSE planuje przeznaczyć na inwestycje 7,6 mld zł;
 • W planowanym pięcioletnim horyzoncie czasowym nakłady w głównej mierze zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji polegających na budowie, rozbudowie oraz modernizacji stacji i linii elektroenergetycznych. Zadania związane z budową i rozbudową sieci przesyłowej pochłoną ok. 77,7% wszystkich nakładów inwestycyjnych. Z kolei inwestycje wynikające z potrzeb modernizacyjnych będą stanowiły ok. 15,7% ogólnych nakładów;
 • W wyniku przeprowadzenia zaplanowanych zadań i zamierzeń inwestycyjnych, w latach 2017-2021 przewiduje się:
  • budowę:
   • ok. 2 700 km torów linii 400 kV,
   • ok. 80 km torów linii 220 kV,
   • 6 nowych stacji elektroenergetycznych,
 • modernizację:
   • ok. 200 km torów linii 400 kV,
   • ok. 1500 km torów linii 220 kV.
 • W 2017 r. zaplanowano nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 1,3 mld zł, w tym największy udział mają nakłady przeznaczone na:
 • budowę i rozbudowę stacji i linii elektroenergetycznych wynoszące ok. 1 mld zł, stanowiące ok. 80% ogółem planowanych nakładów,
 • modernizację linii i stacji elektroenergetycznych wynoszące ok. 0,17 mld zł co stanowi ok. 13% nakładów ogółem.