Powrót

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN”

11 maja 2018, 11:59

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN”

W związku z opracowaniem przez PSE S.A. Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „STANDARDOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OBWODÓW WTÓRNYCH STOSOWANE W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH NN i WN”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna obejmuje rozwiązania techniczne dotyczące obwodów wtórnych instalowanych na stacjach elektroenergetycznych NN/WN należących do PSE S.A. Przedstawione wymagania mają zastosowanie w pełnym zakresie dla aparatury nowej i stacji nowo budowanych. Dla stacji istniejących stanowią podstawę do oceny zakresu modernizacji obwodów wtórnych.

W dokumencie przedstawiono ogólne i funkcjonalne wymagania techniczne dla układów zabezpieczeń i obwodów wtórnych stacji elektroenergetycznych NN, które obejmują:

  • rozwiązania podłączenia przekładników prądowych,
  • rozwiązania podłączenia przekładników napięciowych i sposób realizacji zabezpieczeń obwodów napięciowych,
  • sposób zasilania i organizację pomocniczych napięć sterowniczych,
  • sposób realizacji obwodów wyłączających,
  • sposób realizacji obwodów sterowniczych i automatyk,
  • sposób zasilania i organizację obwodów sygnalizacyjnych,
  • sposób organizacji (rozmieszczenia) aparatury instalowanej w szafach EAZ.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać na adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do 5 czerwca 2018 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przeanalizowane celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.