Powrót

Projekty Kart aktualizacji przekazane do URE

24 marca 2020, 17:58

Projekty Kart aktualizacji przekazane do URE

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna,
CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania i CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektów Kart aktualizacji nr:

  • CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna,
  • CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci,
  • CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,

zakończył w dniu 19 marca 2020 r. proces konsultacji zmian IRiESP, zaproponowanych w ww. Kartach aktualizacji.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia ww. Karty aktualizacji, opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

Karty aktualizacji nr: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna, CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania i CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji projektów tych Kart aktualizacji, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, w zakładce „Dokumenty”.