Powrót

PSE uzyskały pierwszy w Polsce certyfikat niezależności

6 czerwca 2014, 00:00

PSE uzyskały pierwszy w Polsce certyfikat niezależności
Decyzją Prezesa URE z dnia 4 czerwca 2014 r., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. otrzymały certyfikat spełniania kryteriów niezależności określonych w art. 9d ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z  późn. zm.).
Proces certyfikacji został zapoczątkowany w październiku 2013 roku na wniosek PSE. Po wydaniu przez Komisję Europejską, w kwietniu br. pozytywnej opinii o spełnianiu przez PSE kryteriów niezależności, Prezes URE wydał ostateczną decyzję przyznającą PSE certyfikat spełniania kryteriów niezależności.

Uzyskanie certyfikatu, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jest niezbędnym warunkiem wyznaczenia PSE operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotychczas obowiązująca decyzja Prezesa URE z 2007 roku, na mocy której PSE SA pełnią obowiązki OSP, wygasa z dniem 1 lipca 2014 r.

Obowiązek posiadania certyfikatu spełniania kryteriów niezależności wprowadziły przepisy Ustawy z  dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 11 września 2013 r. Nowelizacja implementowała do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, nakładające na podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego (lub wnioskujący o wyznaczenie na OSP), obowiązek posiadania certyfikatu, potwierdzającego spełnianie kryteriów niezależności.