Powrót

Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych

11 marca 2020, 09:37

Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 1.0.

Standardy związane są z planowanym od 1 stycznia 2021 r. wdrożeniem Karty aktualizacji nr CK/12/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci i dotyczą procesu wymiany i zarządzania danymi strukturalnymi i planistycznymi, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1485 ustanawiającym wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 z 25.8.2017, str. 1; dalej „SO GL”), w szczególności sposobów, formatów i terminów przekazywania tych danych, pomiędzy:

  1. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP),
  2. operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD), w tym OSD których sieć dystrybucyjna jest bezpośrednio połączona z siecią przesyłową (OSDp) i OSD, których sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową (OSDn), oraz
  3. znaczącymi użytkownikami sieci (SGU), w tym:
    • właścicielami zakładów wytwarzania energii, posiadającymi istniejące i nowe moduły wytwarzania energii, sklasyfikowane jako moduły typu D, C i B, oraz
    • właścicielami istniejących i nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do sieci przesyłowej lub sieci będącej własnością OSP oraz do sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV.

Opublikowane Standardy dotyczą pierwszego etapu wdrożenia wymiany danych strukturalnych i planistycznych, zapewniającego wymianę danych w procesach związanych z zarządzaniem pracą KSE w zakresie niezbędnym do bilansowania mocy. Uruchamianie kolejnych etapów wymiany danych strukturalnych i planistycznych będzie poprzedzone publikacją kolejnych wersji Standardów, zawierających specyfikację zakresu, formatów i sposób wymiany danych wdrażanych w danym etapie.