Powrót

Wstępne konsultacje publiczne projektu Technicznych standardów komunikacji biznesowej

11 maja 2022, 11:19

Wstępne konsultacje publiczne projektu Technicznych standardów komunikacji biznesowej

PSE S.A., pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) i działające jako Operator Informacji Rynku Energii (OIRE) poddają pod konsultacje projekt Technicznych standardów komunikacji biznesowej. Konsultacje trwają do 31 sierpnia 2022 r.

W związku z rozpoczęciem przez PSE konsultacji projektu „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii” (dalej „IRiESP-OIRE”), której integralną cześć stanowią Standardy Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (dalej „SWI”), OIRE publikuje do konsultacji społecznych Techniczne standardy komunikacji biznesowej (dalej „TSKB”).

Na TSKB składają się następujące dokumenty:

  • zakres informacyjny komunikatów CSIRE,
  • macierz następstw,
  • macierz priorytetyzacji,
  • schematy xsd.

Przedkładane do konsultacji Techniczne standardy komunikacji biznesowej zostały przygotowane jako kontynuacja dokumentacji opublikowanej na stronie internetowej OIRE pod nazwą „Standardy biznesowe (projekt) - wersja 5.1”. W stosunku do wersji pierwotnej dokumentu, zmianie uległa nazwa dokumentacji oraz dostosowano ją do projektu IRiESP-OIRE wraz z SWI, opublikowanego do konsultacji społecznych w odrębnym procesie.

W związku z powyższym OIRE informuje, że:

  • termin na składanie uwag upływa 31 sierpnia 2022 r.,
  • uwagi należy zgłaszać, w wersji edytowalnej, wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu TSKB (dalej „Formularz”) załączonym do niniejszego komunikatu,
  • Formularz należy podpisać elektronicznie zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi,
  • Formularz należy przekazać na adres poczty elektronicznej: oire@pse.pl

Niezastosowanie się do powyższych wytycznych może skutkować pozostawieniem uwag bez rozpatrzenia.