Powrót

Zmiany regulacji mające istotne znaczenie dla użytkowników systemu

6 kwietnia 2020, 15:00

Zmiany regulacji mające istotne znaczenie dla użytkowników systemu

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego dotyczący wejścia w życie w dniu 7 kwietnia 2020 r. zmian regulacji mających istotne znaczenie dla użytkowników systemu
 

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informuje, że w dniu 7 kwietnia 2020 r., na podstawie wydanych przez Prezesa URE decyzji, wchodzą w życie następujące dokumenty:
 

 1. Dokument „Warunki dotyczące bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania”, z dnia 27 lutego 2020 r., opracowany na podstawie art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28 listopada 2017 r.); (dalej „EB GL”), zatwierdzone decyzją Prezesa URE z dnia 5 marca 2020 r.; nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt (dalej „TCM opracowany na podstawie art. 18 EB GL”).

  TCM opracowany na podstawie art. 18 EB GL ustala warunki dla dostawców usług bilansujących oraz warunki dla podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie i w tym zakresie zastępuje regulacje zawarte dotychczas w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

   
 2. Dokument „Zasady zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowe zasady rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych”, z dnia 24 maja 2019 r., zatwierdzony decyzją Prezesa URE z dnia 7 czerwca 2019 r.; nr DRE.KP.744.2.6.2019.ZJ (dalej „TCM opracowany na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 39 ust. 1 NC ER).

  Dokument powyższy, opracowany na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017 r.); (dalej ”NC ER”), ustala szczegółowe zasady zawieszania i przywracania działań rynkowych (zgodnie z art. 36 ust. 1 NC ER) oraz szczegółowe zasady rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej, w przypadku zawieszenia działań rynkowych (zgodnie z art. 39 ust. 1 NC ER), w odniesieniu do prowadzonego przez OSP Rynku Bilansującego w Polsce.

   
 3. Komplet Kart aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej „IRiESP”) nr: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna (dalej „Karta aktualizacji nr CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna”), CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „Karta aktualizacji nr CK/11/2020 IRiESP - Korzystanie”) i CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „Karta aktualizacji nr CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie”), które ograniczają zakres przedmiotowy regulowany w IRiESP - Bilansowanie do zakresu zagadnień wskazanego w art. 9g ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.); (dalej „ustawa Prawo energetyczne”), nie objętego postanowieniami TCM opracowanego na podstawie art. 18 EB GL i TCM opracowanego na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 39 ust. 1 NC ER.

  Powyższe Karty aktualizacji, zatwierdzone decyzją Prezesa URE z dnia 3 kwietnia 2020 r.; nr DRR.WRE.4320.3.2020.PSt, zostały opracowane zważywszy, że: (i) zakres przedmiotowy IRiESP - Bilansowanie wskazany w art. 9g ust. 6 ustawy Prawo energetyczne pokrywa się częściowo z zakresem TCM opracowanego na podstawie art. 18 EB GL i TCM opracowanego na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 39 ust. 1 NC ER; (ii) obowiązuje zasada pierwszeństwa w stosowaniu prawa Unii w stosunku do prawa krajowego; (iii) art. 62 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54); (dalej „rozporządzenie 2019/943”), stanowi o prawie państw członkowskich do utrzymania lub wprowadzenia środków zawierających bardziej szczegółowe przepisy niż określone w rozporządzeniu 2019/943 lub Kodeksach sieci1), pod warunkiem, że są zgodne z prawem Unii.

   
 4. Dokument „Warunki działania w charakterze dostawcy usług w zakresie odbudowy”, zatwierdzonym decyzją Prezesa URE z dnia 7 czerwca 2019 r., nr DRE.WKP.744.4.4.2018.2019.ZJ (dalej „TCM opracowany na podstawie art. 4 ust. 4 NC ER”).

  Dokument powyższy określa wymagania techniczne, w zakresie zdolności do samostartu, dla jednostek wytwórczych uczestniczących w świadczeniu usługi odbudowy KSE na podstawie umowy.

   
 5. Karta aktualizacji IRiESP nr CK/10/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „Karta aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Korzystanie”), obejmująca aktualizację postanowień dotyczących wymagań technicznych dla jednostek wytwórczych w zakresie zdolności do obrony systemu i odbudowy, która została opracowana w związku z:
   
  • określeniem wymagań technicznych, w zakresie zdolności do samostartu, dla jednostek wytwórczych uczestniczących w świadczeniu usługi odbudowy KSE na podstawie umowy, w TCM opracowanym na podstawie art. 4 ust. 4 NC ER, o którym mowa w pkt IV;
    
  • określeniem szczegółowych wymagań technicznych dla jednostek wytwórczych uczestniczących w realizacji planu obrony systemu lub planu odbudowy, w dokumencie opracowanym na podstawie art. 11 ust. 4 lit. c) oraz art. 23 ust. 4 lit c) NC ER, tj. w dokumencie „Wykaz SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z obowiązkowych wymogów określonych w rozporządzeniach: 2016/631, 2016/1388 i 2016/1447 lub z przepisów krajowych oraz wykazie środków, które mają być wdrażane przez przedmiotowych SGU określonych przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. c) oraz art. 23 ust. 4 lit c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196” (dalej: „TCM opracowany na podstawie art. 11 ust. 4 lit. c) oraz art. 23 ust. 4 lit c) NC ER”), zatwierdzonym decyzją Prezesa URE nr DRE.WKP.744.3.4.2018.2019.ZJ z dnia 7 czerwca 2019 r.
    

  Karta aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Korzystanie, zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 30 marca 2020 r.; nr DRR.WRE.4320.2.2020.PSt stanowi wypełnienie przez OSP obowiązku wynikającego z pkt II.5 TCM opracowanego na podstawie art. 4 ust. 4 NC ER, tj. przedłożenia w oznaczonym terminie 10 miesięcy od daty zatwierdzenia powołanego TCM, do zatwierdzenia Prezesowi URE Karty aktualizacji IRiESP w celu jej dostosowania do tego zatwierdzonego TCM i ma na celu zapewnienie spójności pomiędzy postanowieniami tego TCM i TCM opracowanego na podstawie art. 11 ust. 4 lit. c) oraz art. 23 ust. 4 lit c) NC ER, a postanowieniami IRiESP.

 

OSP informuje ponadto, że w decyzjach zatwierdzających powołane poniżej dokumenty, o których mowa w niniejszym Komunikacie, tj.:

 • TCM opracowany na podstawie art. 18 EB GL, TCM opracowany na podstawie art. 4 ust. 4 NC ER i TCM opracowany na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 39 ust. 1 NC ER, oraz
 • komplet Kart aktualizacji nr: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna, CK/11/2020 IRiESP - Korzystanie i CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie i Karta aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP - Korzystanie,

Prezes URE ustalił datę wejścia w życie tych dokumentów na dzień 7 kwietnia 2020 r. Poczynając od powołanej daty postanowienia zawarte w tych dokumentach będą miały zastosowanie do użytkowników systemu, w zakresie i na warunkach określonych w tych dokumentach. Wejście w życie w jednej dacie pakietu powyższych regulacji zapewnia ciągłość stosowania zasad mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Rynku Bilansującego w Polsce, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i pewności obrotu energii elektryczną.

OSP informuje ponadto, że zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne, Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz dokumenty, w skrócie oznaczane jako TCM (ang. „terms, conditions and methodologies”), tj. metody, warunki, wymogi i zasady przyjęte na podstawie rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 15, z późn. zm.), rozporządzenia 2019/943 lub Kodeksów sieci stanowią część umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zawartych przez OSP z użytkownikami systemu, w tym z odbiorcami, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci OSP, lub korzystającymi z usług świadczonych przez OSP.

Metody, warunki, wymogi i zasady (TCM), zatwierdzone przez Prezesa URE, w tym TCM opracowany na podstawie art. 18 EB GL, TCM opracowany na podstawie art. 4 ust. 4 NC ER oraz TCM opracowany na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 39 ust. 1 NC ER, OSP publikuje na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”. W zakładce tej OSP opublikował również teksty jednolite wszystkich części IRiESP, uwzględniające zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji, o których mowa w niniejszym Komunikacie.

 


1) rozporządzenia wydane na podstawie art. 6 lub 18 ww. rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 15, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 59 lub 61 rozporządzenia 2019/943