Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

1 grudnia 2008, 00:00

Plan Koordynacyjny Roczny na 2009, 2010 i 2011 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący opracowania Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2009, 2010 i 2011 r. PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym i zawierają dane o bilansie mocy w KSE oraz...

Więcej...

25 listopada 2008, 00:00

Publikacja Standardów technicznych systemu SOWE wer. 6.0. wersji roboczej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 25.11.2008 zostały opublikowane Standardy techniczne systemu SOWE wer. 6.0. — wersja robocza oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu SOWE wer. 4.0. Standardy zawierają zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2009 oraz zmiany związane z aktualizacją zakresu wymagań technicznych w systemie...

Więcej...

25 listopada 2008, 00:00

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 9.0. wersji roboczej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 25.11.2008 zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 9.0. - wersja robocza oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 5.0. Standardy zawierają zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2009 oraz zmiany związane z aktualizacją zakresu wymagań technicznych wobec...

Więcej...

21 listopada 2008, 14:05

Nowy Zarząd LitPol Link
W dniu 21 listopada 2008 roku Rada Nadzorcza LitPol Link powołała nowy Zarząd zgodnie z nominacjami udziałowców Spółki. Prezesem LitPol Link został Jaroslav Neverovic. Jest on absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w 2001 roku otrzymał tytuł magistra na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Posiada doświadczenie w pracy w bankowości, między innymi był...

Więcej...

21 listopada 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 21 listopada 2008 r. dot. Karty aktualizacji nr B/7/2008 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-4(2)/2008 z dnia 21 listopada 2008 r., postanowił: zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zm. późn. decyzjami) poprzez...

Więcej...

21 listopada 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu Wytwórca systemowy
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z podjętą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-4(2)/2008 z dnia 19 listopada 2008 r., wprowadzającą do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej \"IRiESP-Bilansowanie\"), zmiany określone w Karcie aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie (dalej „Karta aktualizacji nr B/7/2008”), został opracowany i...

Więcej...

6 listopada 2008, 00:00

Lista sygnałów dla stacji elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110kV
Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2008 roku na stronie internetowej został opublikowany w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych standard: Lista sygnałów dla stacji elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110kV . Powyższa standardowa specyfikacja funkcjonalna zamieszczona została na stronie PSE-Operator S.A. w katalogu Standardy sieci przesyłowej/Standardy STACJI ELEKTROENEGETYCH . Jednocześnie, zwracamy się z...

Więcej...

4 listopada 2008, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE-Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów...

Więcej...

22 października 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 19 września 2008 r., zakończył w dniu 10 października 2008 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej ­- Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP-Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP...

Więcej...

19 września 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący projektu Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”). W związku z tym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 19 września 2008 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl .OSP, publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty...

Więcej...

29 sierpnia 2008, 00:00

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-2(2)/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. postanowił: 1. Zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną decyzjami nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(10)/2007 z dnia 15 maja 2007 r., nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r., DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października 2007 r. oraz nr...

Więcej...

27 sierpnia 2008, 00:00

Komunikat dotyczący korygowania danych pomiarowo-rozliczeniowych odpowiadających MBO i MBW
W związku z zaistniałym przypadkiem nieprawidłowego zastosowania przepisów IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi punkt 5.3.1.6.5., w wyniku, którego nastąpiło znaczące odchylenie pomiędzy deklarowaną ilością dostaw, a energią rzeczywistą, co w konsekwencji znalazło odzwierciedlenie w przepływach finansowych, Operator Systemu Przesyłowego informuje, że przesłane przez OSD dane pomiarowo-rozliczeniowe reprezentujące dostawy energii...

Więcej...

30 lipca 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący zmiany długości okresu dokonywania korekt dla rozliczeń energii rzeczywistej Operatorzy Rynku
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zgodnie z zapisami IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi pkt 5.3.1.6.5.(2), z dniem 01.08.2008 r. zmianie ulega długość okresu korygowanego. Poczynając od tej daty długość okresu korygowanego będzie wynosić 13 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym jest wykonywana korekta.W związku powyższym od dnia 01.08.2008 r. będą obowiązywały następujące, nowe ograniczenia czasowe dla...

Więcej...

29 lipca 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący zmian w Załączniku A do Standardów technicznych systemu WIRE oraz w schematach walidacji WIRE dokumentów raportowych wysyłanych przez OSP
Operatorzy Rynku Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 29.07.2008 na stronie internetowej www.pse.pl został opublikowany zaktualizowany Załącznik A do Standardów technicznych systemu WIRE wer.8.0 oraz zaktualizowane schematy walidacji dokumentów BPKDH, RD, RDGWS, RDRUS, RH, RHK, RHGWS, RHKGWS, RHRUS, RHKRUSWprowadzone zmiany związane są ze zmianą liczby dopuszczalnych znaków w polu <KDO> - kod pocztowy. Przed zmianą pole oznaczone było jako pole znakowe [6], po zmianie pole oznaczone będzie jako pole...

Więcej...

25 lipca 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący publikacji Wymagań bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR wer. 8.1
Elektrownie, Operatorzy Rynku Informujemy, że w dniu 24.07.2008 na stronie internetowej www.pse.pl zostały opublikowane zaktualizowane Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR wer. 8.1. Wprowadzone w dokumencie zmiany dotyczą konfiguracji urządzeń sieciowych po stronie Operatorów Rynku/Elektrowni, w przypadku realizacji połączeń ICCP. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

22 lipca 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 18 czerwca 2008 r., zakończył w dniu 2 lipca 2008 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej — Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP— Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP—Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do...

Więcej...

3 lipca 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący realizacji procesu zgłoszeń danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansującym od dnia 10 lipca 2008 roku
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z wejściem w życie od dnia 11 lipca 2008 roku Części II Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, zmianie ulegają zasady dokonywania zgłoszeń danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansującym. Zmienione zasady, stosownie do daty wejścia w życie powołanej wyżej karty aktualizacji, będą stosowane począwszy od zgłoszeń dla doby handlowej 11 lipca 2008 roku, tj. procesu zgłoszeń...

Więcej...

27 czerwca 2008, 00:00

Wystąpienie Prezesa Zarządu PSE-Operator SA podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby - Konstancin-Jeziorna, 26 czerwca 2008 r.
Szanowni Państwo, Dzień dzisiejszy jest dla nas pracowników spółki PSE-Operator dniem szczególnym. Część z nas już tutaj pracuje. Większość przeprowadzi się za kilka tygodni. Reszta pod koniec roku. Dzisiaj w sposób symboliczny dokonujemy oficjalnego otwarcia naszej nowej siedziby. Chcemy aby informacja o tym, że operator systemu przesyłowego rozpoczął wreszcie działalność w miejscu neutralnym, niezwiązanym z innym podmiotem funkcjonującym na rynku energii, dotarła szeroko do wszystkich...

Więcej...

18 czerwca 2008, 00:00

Projekt Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\"). W związku z tym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 18 czerwca 2008 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem http://www.pse.pl/ . OSP, publikując na...

Więcej...

26 maja 2008, 00:00

Wniosek o zawarcie Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z Kontrahentem OSP typu Przedsiębiorstwo Obrotu
Uprzejmie informujemy, że opublikowany został wzór wniosku o zawarcie Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z Kontrahentem OSP typu Przedsiębiorstwo Obrotu wraz z dokumentem opisującym proces rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej z Kontrahentem OSP typu Przedsiębiorstwo Obrotu.

Więcej...

Strona 30 z 37
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 581 - 600 z 735 rezultatów.