Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

19 października 2012, 00:00

Komunikat prasowy
Bezpieczne rezerwy mocy przed okresem zimowym. W związku z artykułem opublikowanym w dniu 19.10.2012 roku w Dzienniku Gazeta Prawna pod alarmującym tytułem „Zimą będzie brakować prądu”, PSE Operator informuje: Rezerwy mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym są na poziomie wystarczającym do zachowania norm wynikających z regulacji systemowych. Planowany bilans mocy na okres...

Więcej...

18 października 2012, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej
Informujemy o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów Nazwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Spółka Akcyjna (nazwa skrócona:...

Więcej...

15 października 2012, 00:00

Komunikat dotyczący publikacji zasad wymiany danych czasu rzeczywistego pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD wersja 1.5
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane "Zasady wymiany danych czasu rzeczywistego pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD wersja 1.5". Dokument jest wynikiem prac zespołu PTPiREE. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

11 października 2012, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
PSE Operator S.A. (dalej „OSP”), nawiązując do Komunikatu dotyczącego przedłożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia: Karty aktualizacji nr CB/3/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie) oraz; Karty aktualizacji nr CK/1/2012 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie), uprzejmie informuje, iż kontynuując prace nad...

Więcej...

17 września 2012, 00:00

Komunikat OSP informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/5/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że PSE Operator S.A., wykonująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/5/2012 IRiESP - Bilansowanie.Projekt Karty aktualizacji został w dniu 17 września 2012 r. zamieszony na stronie...

Więcej...

31 sierpnia 2012, 00:00

Połączenie stałoprądowe Polska-Szwecja w rękach operatorów
PSE Operator S.A. i Affärsverket svenska kraftnät (OSP Szwecji) informują, iż w dniu 31 sierpnia 2012 r. zakończony został proces przekształcenia połączenia stałoprądowego łączącego systemy przesyłowe Polski i Szwecji w połączenie transgraniczne w pełni operatorskie. Połączenie to stanowi od teraz współwłasność operatorów polskiego i szwedzkiego, co jest zgodne z preferowanym w UE modelem działania transgranicznych połączeń. Od...

Więcej...

31 lipca 2012, 00:00

Komunikat OSP dot. Karty Aktualizacji nr CB/4/2012 IRiESP Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-4321-2(6)/2010/2012/LK/AKG z dnia 31 lipca 2012 r.: Zatwierdził zawarte w Karcie Aktualizacji nr CB/4/2012 zmiany IRiESP-Bilansowanie w zakresie zasad wyznaczania Ceny rozliczeniowej pozycji kontraktowej (CRK), stosowanej w rozliczeniach Jednostek Grafikowych Źródeł Wiatrowych (JG ZW ), oraz odmówił zatwierdzenia zmian IRiESP-Bilansowanie w zakresie wprowadzenia maksymalnej wartości ceny...

Więcej...

25 lipca 2012, 00:00

Komunikat OSP
W związku z pożarem w Elektrowni Turów w Bogatyni, który miał miejsce 24 lipca 2012 r. PSE Operator informuje, iż aktualnie posiada rezerwy mocy niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dzisiejsze zapotrzebowanie w szczycie obciążenia wyniosło 20 159 MW. Dostępne rezerwy mocy ponad zapotrzebowanie wyniosły 520 MW w pracujących...

Więcej...

12 lipca 2012, 00:00

Inwestycje w moce szczytowe, interwencyjne i regulacyjne do 2020 r. — debata transmitowana
mitowana 13 lipca 2012 r. w redakcji "Polityki" w Warszawie odbędzie się debata pt. "Inwestycje w moce szczytowe, interwencyjne i regulacyjne do 2020 r." W dyskusji wezmą udział m.in. Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki oraz Adam Szurlej z Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwo Gospodarki, prof. Krzysztof Żmijewski z Politechniki Warszawskiej oraz...

Więcej...

12 lipca 2012, 00:00

Komunikat OSP dot. Kart aktualizacji CB/3/2012, CK/1/2012 IRiESP
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie procesu konsultacji: projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”), oraz projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji...

Więcej...

5 lipca 2012, 00:00

Komunikat OSP dot. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 8 czerwca 2012 r., zakończył w dniu 22 czerwca 2012 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/4/2012 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z...

Więcej...

22 czerwca 2012, 00:00

Taryfa wieloletnia PSE Operator zaakceptowana przez URE
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaakceptował 12.06.2012 r. zasady stanowienia kosztów działalności przesyłowej do roku 2015 - tzw. taryfę wieloletnią. Do roku 2015 taryfy PSE Operator nadal będą opracowywane i zatwierdzane na okres jednego roku, natomiast wysokość kosztów uzasadnionych, przyjmowanych do kalkulacji stawek opłat na kolejne lata, ustalana będzie na podstawie zaakceptowanych zasad. Taryfa wieloletnia zawiera...

Więcej...

14 czerwca 2012, 00:00

Prezes PSE Operator Przewodniczącym Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej
12 czerwca br. Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE Operator został wybrany na Przewodniczącego Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (PK ŚRE). Zebranie Członków PK ŚRE wybrało Prezesa PSE Operator do Rady Zarządzającej, która następnie dokonała jego wyboru na stanowisko Przewodniczącego. Rada Zarządzająca wybrała także dwóch wiceprzewodniczących: Zbigniewa Bickiego, prezesa zarządu Energy Management & Conservation...

Więcej...

8 czerwca 2012, 00:00

Rozpoczęcie procesu konsultacji zmian IRiESP
Uprzejmie informujemy, że PSE Operator S.A., wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty...

Więcej...

6 czerwca 2012, 00:00

Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo"
gowo" 6 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki została zwarta umowa o dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo". Umowa została podpisana przez PSE Operator z Ministerstwem Gospodarki, a dotyczy ona realizacji projektu rozbudowy stacji 400/110 Słupsk. Inwestycja współfinansowana będzie w ramach Działania 9.6, Priorytetu IX, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W imieniu PSE Operator umowę...

Więcej...

4 czerwca 2012, 00:00

PSE Operator podpisał Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju
28 maja 2012 roku w Ministerstwie Gospodarki miało miejsce oficjalne podpisanie Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pośród 41 sygnatariuszy dokumentu znalazł się PSE Operator. W imieniu zarządu spółki podpis pod deklaracją złożył Kazimierz Kułaga, członek zarządu. Gospodarzem uroczystości była Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. W trakcie uroczystości powiedziała - Dokument wskazuje najważniejsze...

Więcej...

1 czerwca 2012, 00:00

Komunikat OSP dot. rozszerzenia zakresu danych publikowanych na stronie internetowej OSP
Informujemy, że PSE Operator S.A. z dniem 1 czerwca 2012 roku rozszerzył zakres udostępnianych informacji o dane dotyczące godzinowej generacji w źródłach wiatrowych przyłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Przedmiotowe dane są dostępne na stronie internetowej OSP, pod adresem: www.pse.pl . w zakładce: Raporty z pracy KSE i RB / Raporty dobowe o pracy KSE.

Więcej...

16 maja 2012, 00:00

Komunikat w sprawie zakłóceń na stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Gdańsk
W dniu 14 maja 2012 r. w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Gdańsk, będącej własnością PSE Operator SA, wystąpiły zakłócenia, które spowodowały krótkotrwałe ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej dla części odbiorców znajdujących się na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA Operator - Oddział Gdańsk.Bezpośrednio po wystąpieniu zakłóceń służby techniczne PSE Operator SA i Energa Operator SA przystąpiły do...

Więcej...

24 kwietnia 2012, 00:00

PSE Operator przystąpił do Pracodawców RP
PSE Operator dołączył do grona firm zrzeszonych w Pracodawcach RP. 23 kwietnia br. miało miejsce podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy PSE Operator reprezentowanym przez Henryka Majchrzaka, prezesa spółki oraz Pracodawcami RP reprezentowanymi przez Andrzeja Malinowskiego, prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Decyzję o dołączeniu do elitarnej organizacji podjął na posiedzeniu 8 marca 2012 roku,...

Więcej...

4 kwietnia 2012, 14:01

Zaproszenie Warsztaty dotyczące projektu Kodeksu Sieci w zakresie Alokacji Zdolności Przesyłowych i Zarządzania Ograniczeniami
PSE Operator S.A. informuje, iż dnia 19 kwietnia 2012 r. w siedzibie spółki w Konstancinie Jeziornie odbędą się warsztaty dotyczące projektu Kodeksu Sieci w zakresie Alokacji Zdolności Przesyłowych i Zarządzania Ograniczeniami (ang. Network Code for Capacity Allocation and Congestion Management — CACM) . Celem warsztatów jest przybliżenie procesu tworzenia Kodeksu oraz omówienie podstawowych założeń docelowego modelu rynku energii elektrycznej w Europie. Do udziału w warsztatach zaproszeni...

Więcej...

Strona 31 z 44
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 601 - 620 z 878 rezultatów.