Komunikaty OSP

31 maja 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, PSE-Operator S.A. opracował nowe wzory dokumentów stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, tj.: Wzór gwarancji bankowej; Wzór gwarancji ubezpieczeniowej; Wzór deklaracji wekslowej do weksli poręczonych in blanco wystawionych na zabezpieczenie wierzytelności PSE-Operator S.A. z tytułu rozliczeń płatności za...

Więcej...

29 maja 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, Operator Systemu Przesyłowego opracował nowe standardy umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu wytwórca - elektrociepłownia oraz odbiorca końcowy.Powyższe standardy umów zostały zatwierdzone przez Zarząd PSE-Operator S.A. i w dniu dzisiejszym opublikowane na stronie internetowej Operatora Systemu Przesyłowego pod adresem www.pse.pl . ...

Więcej...

17 maja 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 17.05.2006 na stronie internetowej http://www.pse.pl została opublikowana Procedura przyłączania i akceptacji systemów informatycznych Operatora Rynku do systemów informatycznych OSP dla WIRE/UR i WIRE wer. 6.0.Opublikowana procedura w stosunku do wersji poprzedniej zawiera zmiany związane z wdrożeniem Standardów technicznych systemu WIRE wer. 7.0. Procedura wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. ...

Więcej...

15 maja 2006, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dnia 15 maja 2006 r. w sprawie publikacji w ramach standardów stacji \"4. Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych PSE-Operator S.A.\" Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą NR 116/33/2006 Zarządu PSE-Operator S.A. z dnia 4 maja 2006 roku na stronie internetowej http:/www.pse.pl w dniu 16 maja 2006 r. zostanie opublikowany w ramach standardów budowy stacji...

Więcej...

11 maja 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, Operator Systemu Przesyłowego opracował nowe standardy umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu wytwórca systemowy oraz przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną. Powyższe standardy umów zostały zatwierdzone przez Zarząd PSE-Operator S.A. i w dniu dzisiejszym opublikowane na stronie internetowej...

Więcej...

11 maja 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że na stronie internetowej http://www.pse.pl został opublikowany poprawiony Załącznik B do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 7.0.Załącznik ten w stosunku do wersji opublikowanej w dniu 28.04.2006 zawiera zmianę w schemacie XSD dokumentu RHER. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

28 kwietnia 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 28.04.2006 na stronie internetowej została opublikowana Instrukcja współpracy i przekazywania informacji między elektrowniami i OSP przy wykorzystaniu Systemu Operatywnej Współpracy z Elektrowniami wersja 3.0.Wersja ta zawiera zmiany związane z publikacją Standardów technicznych systemu SOWE 4.0. Zmiany opisane w instrukcji wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2006 roku. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

28 kwietnia 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 28.04.2006 na stronie internetowej zostały opublikowane Standardy techniczne systemu SOWE wer. 4.0 oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu SOWE wer. 2.0.Standardy zawierają zmiany związane z zatwierdzoną przez Prezesa URE Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wchodzącą w życie z dniem 01.06.2006. W standardach wprowadzono zmiany w opisie...

Więcej...

28 kwietnia 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 28.04.2006 na stronie internetowej zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 7.0 oraz Procedura wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 3.0.Standardy zawierają zmiany związane z zatwierdzoną przez Prezesa URE Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wchodzącą w życie z dniem 01.06.2006. W standardach wprowadzono zmiany w...

Więcej...

13 kwietnia 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, Operator Systemu Przesyłowego opracował nowy standard umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu Spółka Dystrybucyjna.Powyższy, nowy standard ww. umowy, został zatwierdzony przez Zarząd PSE-Operator S.A. i w dniu dzisiejszym opublikowany na stronie internetowej Operatora Systemu Przesyłowego pod...

Więcej...

12 kwietnia 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 12.04.2006 na stronie internetowej http://www.pse.pl została opublikowana robocza wersja Standardów technicznych systemu SOWE wer. 4.0. Wersja ta zawiera zmiany związane z zatwierdzoną przez Prezesa URE Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wchodzącą w życie z dniem 01.06.2006. W standardach wprowadzono zmiany w opisie dokumentów w części głównej oraz zmiany w załącznikach...

Więcej...

7 kwietnia 2006, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 07.04.2006 na stronie internetowej http://www.pse.pl została opublikowana robocza wersja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 7.0. Wersja ta zawiera zmiany związane z zatwierdzoną przez Prezesa URE Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wchodzącą w życie z dniem 01.06.2006. W standardach wprowadzono zmiany w opisie dokumentów w części głównej oraz zmiany w załącznikach...

Więcej...

17 marca 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego, zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 21 lutego 2006r., zakończył w dniu 14 marca 2006r. proces konsultacji zmian projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej IRiESP-korzystanie), określonych w dokumencie „Aktualizacja projektu IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”,...

Więcej...

21 lutego 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w okresie od dnia przyjęcia przez Zarząd PSE-Operator S.A. ostatecznego projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej IRiESP-korzystanie) do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej...

Więcej...

16 lutego 2006, 00:00

Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją o znakach DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zatwierdził, opracowaną przez PSE-Operator S.A., Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zwaną dalej \"IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi\". IRiESP-Bilansowanie systemu i...

Więcej...

1 lutego 2006, 00:00

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DPE-47-3(6)/4988/2005/2006/BT) z dnia 26 stycznia 2006 r.PSE-Operator S.A. został wyznaczony na operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej...

6 grudnia 2005, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 07.12.2005, w związku z prowadzonymi modyfikacjami systemu SIRE po stronie OSP, zainstalowana zostanie nowa wersja SOWE-Archiwum. Począwszy od chwili instalacji obowiązywać będzie następujący adres: Archiwum SOWE - http://172.30.128.145/archiwum-sowe/index.html Szczegółowy opis zmian zawartych w aplikacji dostępny będzie w instrukcji użytkownika, którą...

Więcej...

1 grudnia 2005, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 grudnia 2005 r. na stronie internetowej OSP pod adresem /web/pse-eng/news/-/asset_publisher/3Fgvz5d5z4ax/content/announcement-of-the-publication-form-of-annex-to-the-standard-agreement-for-the-provision-of-transmission-services-for-the-trading-company-which-regulates-the-conditions-of-participation-in-cross-border-exchange-as-from-1-january-2006 , zostały opublikowane w języku angielskim następujące dokumenty: aneks do standardowej umowy o świadczenie usług...

Więcej...

30 listopada 2005, 00:00

PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym. Plan ten zawiera następujące grupy danych: dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych. Okresy ograniczeń sieciowych zostały skoordynowane z harmonogramami remontów jednostek...

Więcej...

30 listopada 2005, 00:00

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PSE-Operator S.A. po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 2/2005, zatwierdził Kartę aktualizacji nr 2/2005 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, opracowaną w związku z koniecznością aktualizacji od dnia 1 stycznia 2006r. wartości następujących parametrów cenowych, stosowanych w rozliczeniach na rynku bilansującym: ceny maksymalnej wytwarzania wymuszonego...

Więcej...