Komunikaty OSP

28 listopada 2005, 00:00

Nawiązując do komunikatu Operatora Systemu Przesyłowego (dalej \"OSP\") z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zasad skoordynowanych przetargów na rezerwację zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej uprzejmie informujemy, że wprowadzenie w życie dokumentu \"Rules for coordinated auctions of transmission capacity at the common borders of ČEPS, a.s., E.ON Netz GmbH, PSE-Operator S.A., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Vattenfall...

Więcej...

23 listopada 2005, 00:00

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą NR 334/80/2005 Zarządu PSE-Operator S.A. z dnia 14 listopada 2005 r. na stronie internetowej http:/www.pse.pl w dniu 23 listopada 2005 zostały opublikowane Standardowe specyfikacje funkcjonalne budowy stacji elektroenergetycznych wymienione poniżej: 1. „1. Standardowa specyfikacja funkcjonalna. Krajowy System Elektroenergetyczny”, 2. „2.1 Standardowa specyfikacja funkcjonalna. Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”, 3. „2.3....

Więcej...

18 listopada 2005, 00:00

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2006 r. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Regulaminie Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce, stanowiącym część szczegółową nr 1 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (zwanej dalej IRiESP).Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności aktualizacji od 1 stycznia 2006 r. wartości następujących parametrów stosowanych w rozliczeniach...

Więcej...

18 listopada 2005, 00:00

Informujemy, że istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku przedkładania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o świadczenie usług przesyłowych, w przypadku posiadania przez dane przedsiębiorstwo ratingu na poziomie co najmniej BBB wydanego przez jedną z niżej wymienionych agencji ratingowych: Standard & Poor’s Moody’s Fitch ratings Dlatego też, przedsiębiorstwa legitymujące się ratingiem na poziomie co najmniej BBB oraz posiadające aktualnie obowiązującą Umowę o świadczenie usług...

Więcej...

16 listopada 2005, 00:00

PSE-Operator S.A. zgodnie z postanowieniami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1228/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w transgranicznej wymianie energii elektrycznej, określił dostępne zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej w roku 2006 dla łącznego przekroju granicznego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) z systemami elektroenergetycznymi Czech, Niemiec i Słowacji. Całkowite zdolności przesyłowe wymiany...

Więcej...

4 listopada 2005, 00:00

Operator systemu przesyłowego uprzejmie informuje, że Zarząd PSE-Operator S.A. po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji projektu IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi przyjął nową wersję przedmiotowej części IRiESP i wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska,...

Więcej...

26 października 2005, 00:00

PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Miesięczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym. Plan ten zawiera następujące grupy danych: dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych. Na stronie internetowej...

Więcej...

27 września 2005, 00:00

Publikujemy materiały ze spotkania dotyczącego IRiESP Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, które odbyło się w dniu 27 września 2005 r. w budynku Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

16 września 2005, 00:00

Opublikowano Komunikat OSP wraz z projektem Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

9 września 2005, 00:00

Opublikowano Komunikat OSP wraz z projektem Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

30 sierpnia 2005, 00:00

Operatorzy Rynku, Elektrownie, ODM-y dot.: instalacji nowych wersji Archiwum SOWE i Archiwum WIRE. Operator Systemu Przesyłowego informuje, ze w związku z prowadzonymi modyfikacjami systemu SIRE po stronie OSP, zainstalowane zostaną nowe wersje Archiwum WIRE i Archiwum SOWE. Instalacja nowej wersji Archiwum WIRE nastąpi 05.09.2005 między 17:00 a 19:00. Instalacja nowej wersji Archiwum SOWE nastąpi 06.09.2005 między 17:00 a 19:00. Podczas...

Więcej...

8 lipca 2005, 00:00

PSE-Operator S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. \"Remont w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Klecina\". Informacje szczegółowe można uzyskać klikając w poniższy link.

Więcej...

9 czerwca 2005, 13:32

Opublikowano „Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE-Operator S.A.” Raport przyjęty został uchwałą Zarządu PSE-Operator S.A. i przesłany do URE. Urząd Regulacji Energetyki jak dotąd nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do dokumentu. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

11 kwietnia 2005, 13:40

Opublikowano komunikat dotyczący uruchomienia trybu dodatkowego zgłaszania grafików ZGWM Dokumenty do pobrania: Komunikat OSP z dnia 11 kwietnia 2005r.

Więcej...

4 kwietnia 2005, 13:49

Opublikowano raport z funkcjonowania Rynku Bilansującego od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Dokumenty do pobrania: Raport RB 2004

Więcej...

31 marca 2005, 13:50

Opublikowano komunikat OSP w sprawie przełożenia terminu rozpoczęcia skoordynowanych przetargów dobowych na przekroju PL/SK-CZ-DE Dokumenty do pobrania: Komunikat OSP z dnia 31 marca 2005 r.

Więcej...

25 marca 2005, 13:51

Opublikowano komunikat dotyczący realizacji umów o świadczenie usług przesyłowych, regulujących warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej od 1 kwietnia 2005 r. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

23 marca 2005, 00:00

Zmiany w Zarządzie PSE-Operator S.A. Dokumenty do pobrania: K_OSP_230305.pdf

Więcej...

4 marca 2005, 13:57

Opublikowano komunikat w sprawie umów o świadczenie usług przesyłowych, regulujących warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej od 1 kwietnia 2005 r. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

14 lutego 2005, 00:00

Opublikowano prezentację ze spotkania kosultacyjnego z Uczestnikami Rynku Energii Elektrycznej nt. Modyfikacji IRiESP wynikajacych z planowanego wdrożenia przetargów dobowych na rezerwacje ZPW Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...