Komunikaty OSP

5 lipca 2012, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 8 czerwca 2012 r., zakończył w dniu 22 czerwca 2012 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/4/2012 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z...

Więcej...

22 czerwca 2012, 00:00

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaakceptował 12.06.2012 r. zasady stanowienia kosztów działalności przesyłowej do roku 2015 - tzw. taryfę wieloletnią. Do roku 2015 taryfy PSE Operator nadal będą opracowywane i zatwierdzane na okres jednego roku, natomiast wysokość kosztów uzasadnionych, przyjmowanych do kalkulacji stawek opłat na kolejne lata, ustalana będzie na podstawie zaakceptowanych zasad. Taryfa wieloletnia zawiera...

Więcej...

14 czerwca 2012, 00:00

12 czerwca br. Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE Operator został wybrany na Przewodniczącego Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (PK ŚRE). Zebranie Członków PK ŚRE wybrało Prezesa PSE Operator do Rady Zarządzającej, która następnie dokonała jego wyboru na stanowisko Przewodniczącego. Rada Zarządzająca wybrała także dwóch wiceprzewodniczących: Zbigniewa Bickiego, prezesa zarządu Energy Management & Conservation...

Więcej...

8 czerwca 2012, 00:00

Uprzejmie informujemy, że PSE Operator S.A., wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty...

Więcej...

6 czerwca 2012, 00:00

gowo" 6 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki została zwarta umowa o dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo". Umowa została podpisana przez PSE Operator z Ministerstwem Gospodarki, a dotyczy ona realizacji projektu rozbudowy stacji 400/110 Słupsk. Inwestycja współfinansowana będzie w ramach Działania 9.6, Priorytetu IX, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W imieniu PSE Operator umowę...

Więcej...

4 czerwca 2012, 00:00

28 maja 2012 roku w Ministerstwie Gospodarki miało miejsce oficjalne podpisanie Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pośród 41 sygnatariuszy dokumentu znalazł się PSE Operator. W imieniu zarządu spółki podpis pod deklaracją złożył Kazimierz Kułaga, członek zarządu. Gospodarzem uroczystości była Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. W trakcie uroczystości powiedziała - Dokument wskazuje najważniejsze...

Więcej...

1 czerwca 2012, 00:00

Informujemy, że PSE Operator S.A. z dniem 1 czerwca 2012 roku rozszerzył zakres udostępnianych informacji o dane dotyczące godzinowej generacji w źródłach wiatrowych przyłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Przedmiotowe dane są dostępne na stronie internetowej OSP, pod adresem: www.pse.pl . w zakładce: Raporty z pracy KSE i RB / Raporty dobowe o pracy KSE.

Więcej...

16 maja 2012, 00:00

W dniu 14 maja 2012 r. w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Gdańsk, będącej własnością PSE Operator SA, wystąpiły zakłócenia, które spowodowały krótkotrwałe ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej dla części odbiorców znajdujących się na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA Operator - Oddział Gdańsk.Bezpośrednio po wystąpieniu zakłóceń służby techniczne PSE Operator SA i Energa Operator SA przystąpiły do...

Więcej...

24 kwietnia 2012, 00:00

PSE Operator dołączył do grona firm zrzeszonych w Pracodawcach RP. 23 kwietnia br. miało miejsce podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy PSE Operator reprezentowanym przez Henryka Majchrzaka, prezesa spółki oraz Pracodawcami RP reprezentowanymi przez Andrzeja Malinowskiego, prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Decyzję o dołączeniu do elitarnej organizacji podjął na posiedzeniu 8 marca 2012 roku,...

Więcej...

4 kwietnia 2012, 14:01

PSE Operator S.A. informuje, iż dnia 19 kwietnia 2012 r. w siedzibie spółki w Konstancinie Jeziornie odbędą się warsztaty dotyczące projektu Kodeksu Sieci w zakresie Alokacji Zdolności Przesyłowych i Zarządzania Ograniczeniami (ang. Network Code for Capacity Allocation and Congestion Management — CACM) . Celem warsztatów jest przybliżenie procesu tworzenia Kodeksu oraz omówienie podstawowych założeń docelowego modelu rynku energii elektrycznej w Europie. Do udziału w warsztatach zaproszeni...

Więcej...

26 marca 2012, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że została opublikowana Instrukcja przystąpienia podmiotów reprezentujących elektrownie i operatorów systemów dystrybucyjnych do wymiany dokumentów poprzez system SWI-RT wer. 1.0. Dokument ten jest materiałem instruktażowym przeznaczonym dla podmiotów reprezentujących elektrownie i operatorów systemów dystrybucyjnych przystępujących do przekazywania z wykorzystaniem systemu SWI-RT danych o obiektach elektrownianych do planów koordynacyjnych średniookresowych i...

Więcej...

23 marca 2012, 00:00

Informacja w sprawie możliwości pozyskania przez osoby trzecie prawa do dysponowania nieruchomością PSE Operator SA na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Niniejsza Informacja adresowana jest przede wszystkim do podmiotów (przedsiębiorców), eksploatujących urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej lub urządzenia infrastruktury...

Więcej...

6 marca 2012, 00:00

PSE Operator S.A. informuje o rozpoczęciu z dniem 1 marca br. przez Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) społecznych konsultacji w zakresie projektu Europejskiego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej - edycja 2012 (ang. Ten Years Network Development Plan 2012 - TYNDP ), w tym m.in. Regionalnych Planów Inwestycyjnych dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz Europy Kontynentalnej Środkowo-Wschodniej. Termin zgłaszania uwag przez zainteresowane strony mija 26 kwietnia br. Jednocześnie przypominamy o trwających do dnia 20 marca br....

Więcej...

9 lutego 2012, 00:00

We wtorek — 7 lutego 2012 r. w okresie wieczornego szczytu obciążenia (godz.17:30) wystąpiło kolejne maksymalne zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na moc, które wyniosło 25 845 MW . Zapotrzebowanie ze szczytu wieczornego jest najwyższym w historii Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie odnotowano dnia 06.02.2012 i wyniosło 25 777 MW. W 2011 r. maksymalne...

Więcej...

22 grudnia 2011, 00:00

Rada Dyrektorów Central Europe Energy Partners AISBL (CEEP) obradująca w Berlinie 12 grudnia br. przyjęła PSE Operator w poczet swoich członków. 1 stycznia 2012 r. Spółka zyska statut członka rzeczywistego CEEP. CEEP, z siedzibą w Brukseli, jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit reprezentującym szeroko rozumiany sektor energii z Europy Centralnej. Zasadniczym celem CEEP jest wspieranie...

Więcej...

20 grudnia 2011, 00:00

20 grudnia w siedzibie PSE Operator zawarto kolejne dwie umowy o dofinansowanie w ramach projektu budowy mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą. Umowy podpisane przez PSE Operator z Instytutem Nafty i Gazu dotyczą realizacji projektów Budowy linii Ostrołęka- Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew oraz Budowy linii Miłosna - Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów, stanowiących część projektu...

Więcej...

20 grudnia 2011, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją z dnia 15 grudnia 2011 r. nr DPK-4320-1(4)/2011/LK zatwierdził, opracowaną przez PSE Operator S.A., Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części określającej szczegółowe warunki korzystania przez użytkowników systemu z sieci elektroenergetycznych oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci (dalej „IRiESP -...

Więcej...

20 grudnia 2011, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2011 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DTA-4211-37(13)/2011/4988/VIII/BT-S zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. Decyzja ta została w dniu 17 grudnia 2011 r. opublikowana w Biuletynie URE Nr 168/2011 (1103). Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne,...

Więcej...

19 grudnia 2011, 00:00

Jury konkursu grantowego Sieć dobrych pomysłów wyłoniło siedem najlepszych projektów promujących racjonalne wykorzystanie energii i zwiększających efektywność energetyczną. Projekty zostały nadesłane z czterech gmin biorących udział w konkursie: gminy Łomża, Siedlce, Ełk oraz miasta i gminy Chęciny. Konkurs jest jednym z działań podejmowanych przez PSE Operator S.A. na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Opowiedzianego Biznesu...

Więcej...

9 listopada 2011, 00:00

lsce" PSE Operator S.A. zaprasza na seminarium "Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce", które odbędzie się w auli w siedzibie PSE Operator S.A. w dniu 16 listopada 2011 o godz. 11.00. Celem seminarium jest ocena możliwości i zasadności wdrożenia na rynku bilansującym zmian, umożliwiających odbiorcom aktywny udział w bilansowaniu zasobów systemu na rynku bilansującym, poprzez składanie ofert redukcji obciążenia. Agenda seminarium : Wprowadzenie Przedstawienie koncepcji aktywnego...

Więcej...